NdebeleTeam » Nehemiah » 13

Eminye imisebenzi kaNehemiya

13Ngalolosuku babala egwalweni lukaMozisi endlebeni zabantua; kwasekutholwa kubhaliwe kulo ukuthi umAmoni lomMowabi kabasoze bangene ebandleni likaNkulunkulu phakadeb; 2 ngoba bengahlangabezanga abantwana bakoIsrayeli ngesinkwa langamanzi, kodwa baqhatsha bemelene labo uBalami, ukubaqalekisac; kodwa uNkulunkulu wethu waphendula isiqalekiso saba yisibusisod. 3 Kwasekusithi sebewuzwile umlayo behlukanisa koIsrayelie yonke ingxube yezizwef.

4 Ngaphambi kwalokho-ke uEliyashibi umpristi owayemiswe phezu kwekamelo likaNkulunkulu wethug, wayeyisihlobo sikaTobiyah. 5 Wayemlungisele ikamelo elikhulu lapho ababekade befaka khona umnikelo wokudla, impepha, lezitsha, lokwetshumi kwamabele, iwayini elitsha, lamafutha, okwakulayelwe amaLevi labahlabeleli labalindimasango, lomnikelo wabapristii. 6 Kodwa kukho konke lokhu ngangingekho eJerusalema, ngoba ngomnyaka wamatshumi amathathu lambili kaAthakisekisij inkosi yeBhabhiloni ngeza enkosinik; lekupheleni kwezinsuku ngacela imvumo enkosini, 7 ngeza eJerusalema, ngaqedisisa ngokubi uEliyashibil ayekwenzele uTobiyam ngokumlungiselan ikamelo emagumeni endlu kaNkulunkuluo. 8 Kwasekusiba kubi kakhulu kimi; ngakho ngaphosela phandle zonke impahla zendlu kaTobiya phandle kwekamelo. 9 Ngasengilaya, bahlambulula amakamelop; ngabuyisela khona izitsha zendlu kaNkulunkulu lomnikelo wokudla lempephaq.

10 Ngasengisazi ukuthi izabelo zamaLevi zazinganikwangar, lokuthi amaLevi labahlabeleli ababesenza umsebenzi babalekela ngulowo ensimini yakhes. 11 Ngasengiphikisana lababusit ngathi: Kungani indlu kaNkulunkulu itshiyiweu? Ngababuthanisa, ngabamisa endaweni yabo. 12 Khona wonke uJuda waletha okwetshumi kwamabele lewayini elitsha lamafutha eziphaleniv. 13 Ngasengibeka abagciniziphala phezu kweziphalaw, oShelemiya umpristix, loZadoki umbhaliy, loPhedaya kumaLeviz, leceleni kwabo uHanania indodana kaZakurib indodana kaMathaniya, ngoba kwathiwa bathembekilec; njalo kwakuphezu kwabo ukwabela abafowabo. 14 Ngikhumbule, Nkulunkulu wami, mayelana lalokho, ungayicitshi imisebenzi yami yomusa engiyenzele indlu kaNkulunkulu wami lezinkonzo zayod.

15 Ngalezonsuku ngabona koJuda abanyathela izikhamelo zewayini ngesabathae, labangenisa izithungo, abathwalisa obabhemi, lewayini futhi, izithelo zesivini, lemikhiwa, lawo wonke umthwalo, abakungenisa eJerusalema ngosuku lwesabathaf. Ngafakaza mhla bethengisa ukudlag. 16 LabeTire bahlala kuyoh, beletha inhlanzi lempahla yonke ethengiswayo, bakuthengisa ngesabatha kubantwana bakoJuda laseJerusalema. 17 Khona ngaphikisana lezikhulu zakoJudai, ngathi kuzo: Iyini le into embi eliyenzayo lingcolisa usuku lwesabatha? 18 Kabenzanga njalo yini oyihlo, loNkulunkulu wethu wehlisela phezu kwethu bonke lobububi laphezu kwalumuzi? Kanti lina landisa ulaka phezu kukaIsrayeli ngokungcolisa isabathaj. 19 Kwasekusithi lapho amasango eJerusalema eseqala ukuba mnyama mandulo kwesabatha, ngalaya ukuthi iminyango kayivalwe, njalo ngalaya ukuthi bangayivuli kuze kube ngemva kwesabatha. Ngabeka ezinye zenceku zami emasangweni ukuze kungangeni mthwalo ngosuku lwesabathak. 20 Ngakho abathengi labathengisi bempahla yonke balala ngaphandle kweJerusalema kanye loba kabili. 21 Khona ngafakaza ngimelene labo ngathi kibo: Lilalelani maqondana lomduli? Uba likwenza futhi, ngizalidumela ngesandla. Kusukela kulesosikhathi kababuyanga ngesabatha. 22 Ngasengitshela amaLevi ukuthi azihlambululel, eze alinde amasango, ukungcwelisa usuku lwesabatha. Langalokho ungikhumbule, Nkulunkulu wami, ungihawukele ngokobunengi bomusa wakhom.

23 Futhi, ngalezonsuku ngabona amaJuda ayethethe abafazin, abangamaAshidodikazio, amaAmonip, amaMowabiq. 24 Labantwana babo, ingxenye babekhuluma isiAshidodi njalo bengelakukhuluma isiJuda, kodwa ngokolimi lwezizwe ngezizwer. 25 Ngasengiphikisana lawo, ngawaqalekisa, ngatshaya amanye awo, ngawangcothula inweles; ngawafungisa ngoNkulunkulut: Kaliyikunika amadodakazi enu kumadodana abo, njalo kaliyikuthathela amadodana enu emadodakazini abo, kumbe lina ngokwenu. 26 USolomoni inkosi yakoIsrayeli konanga yini ngalezozintou? Kube kanti phakathi kwezizwe ezinengi kwakungelankosi enjengayev, owayethandeka kuNkulunkulu wakhe, loNkulunkulu wamenza inkosi phezu kukaIsrayeli wonke; laye abafazi bezizweni bamenza ukuthi onew. 27 Pho, sizalilalela yini ukwenza bonke lobobubi obukhulu, ngokona kuNkulunkulu wethu ngokuthatha abafazi bezizwenix? 28 Lenye yamadodana kaJehoyaday indodana kaEliyashibi umpristi omkhuluz, yayingumkhwenyana kaSanibhalathi umHoronia; ngakho ngayixotsha yasuka kimi. 29 Bakhumbule, Nkulunkulu wami, ngoba bangcolisile ubupristib lesivumelwano sobupristi lesamaLevic. 30 Ngokunjalo ngabahlambulula kubo bonke abezizweni, ngamisa imfanelo kubapristi lakumaLevi, ngulowo lalowo emsebenzini wakhed, 31 leyomnikelo wenkunie ngezikhathi ezimisiweyof, leyezithelo zokuqala. Ngikhumbule, Nkulunkulu wami, ngokuhleg.

a 8.3,8,9,18. 9.3.

b Dute. 23.3-5.

c Nani 22.5. Josh. 24.9,10.

d Nani 23.11. 24.10.

e 9.2.

f Eks. 12.38.

g 13.7,28. 3.1.

h 2.10.

i 12.44.

j 5.14.

k Ezra 6.22.

l 13.7,28. 3.1.

m 2.10.

n 13.5.

o 3.30.

p 2 Lan. 29.15,16,18.

q 13.5.

r 2 Lan. 31.4. Mal. 3.8.

s 12.28,29.

t 13.17,25.

u 10.39.

v 10.38. 12.44. 2 Lan. 31.5.

w 2 Lan. 31.12,13.

x 3.30.

y 3.4.

z 3.25.

a 8.7.10. 10,22,26.

b 3.2.

c 7.2. 1 Kor. 4.2.

d 13.22,31. 5.19.

e Eks. 20.10.

f 10.31.

g 13.21. 2 Lan. 24.19.

h Josh. 19.29. Amos 1.9.

i 13.11,25.

j Jer. 17.21-23.

k Levi 23.32.

l 12.30.

m 13.14.

n Ezra 9.2.

o 4.7. 1 Sam. 5.1.

p 13.1. Ezra 9.1.

q 13.1. Ezra 9.1.

r 4.7. 1 Sam. 5.1.

s 13.11,17.

t 10.29,30. Ezra 10.5.

u 1 Kho. 11.1-8.

v 1 Kho. 3.13. 2 Lan. 1.12.

w 2 Sam. 12.24.

x Ezra 10.2.

y 12.10,11,22.

z 3.1.

a 2.10.

b 6.14.

c Mal. 2.4.

d 10.30.

e 10.34.

f Ezra 10.14.

g 13.14.