NdebeleTeam » Nehemiah » 10

10Ekufakeni-ke uphawu kwakuloNehemiya umbusi indodana kaHakaliyaa, loZedekhiya, 2 uSerayab, uAzariyac, uJeremiyad, 3 uPashurie, uAmariya, uMalikiyaf, 4 uHathushig, uShebaniya, uMaluki, 5 uHarimih, uMeremothi, uObhadiyai, 6 uDaniyelij, uGinethonik, uBharukhil, 7 uMeshulamu, uAbhiyam, uMijaminin, 8 uMahaziya, uBiligayio, uShemayap; laba babengabapristi. 9 LamaLevi: Ngitsho uJeshuwa indodana kaAzaniyaq, uBinuwir wamadodana kaHenadadis, uKadimiyelit, 10 labafowabo, oShebaniyau, uHodiyav, uKelitaw, uPelayax, uHananiy, 11 uMika, uRehobiz, uHashabhiyaa, 12 uZakurib, uSherebiyac, uShebaniyad, 13 uHodiyae, uBanif, uBeninu. 14 Inhloko zabantu: OParoshig, uPahathi-Mowabih, uElamui, uZathuj, uBanik, 15 uBunil, uAzigadim, uBebayin, 16 uAdonija, uBigivayio, uAdinip, 17 uAteriq, uHezekhiyar, uAzuri, 18 uHodiya, uHashumas, uBezayit, 19 uHarafi, uAnathothi, uNebayiu, 20 uMagipiyashiv, uMeshulamu, uHeziriw, 21 uMeshezabelix, uZadoki, uJaduway, 22 uPelatiya, uHananiz, uAnayaa, 23 uHosheya, uHananiyab, uHashubic, 24 uHaloheshi, uPiliha, uShobekid, 25 uRehumae, uHashabinaf, uMahaseyag, 26 uAhiya, uHanani, uAnanih, 27 uMalukii, uHarimij, uBahanak.

28 Labantu abaseleyo, abapristi, amaLevil, abalindimasango, abahlabeleli, amaNethini, labo bonke abazehlukanise labantu bamazwe baya emlayweni kaNkulunkulu, omkabo, amadodana abo, lamadodakazi abo, wonke owaziyo, oqedisisayom, 29 babambelela kubafowabo, izikhulu zabo, bangena kusiqalekiso lesifungon sokuhamba emlayweni kaNkulunkulu owanikwa ngesandla sikaMozisio inceku kaNkulunkulup, lokuyigcina lokuyenza yonke imilayo kaJehova iNkosi yethu, lezahlulelo zayo lezimiso zayo. 30 Lokuthi kasiyikunika amadodakazi ethu ebantwini belizwe loba singathatheli amadodana ethu amadodakazi aboq. 31 Uba abantu belizwe beletha izimpahla loba yiwaphi amabele ukukuthengisa ngosuku lwesabatha, kasiyikuthenga kibo ngesabatha langosuku olungcweler. Njalo sizayekela umnyaka wesikhombisas, lesikwelede sonke1t. 32 Futhi sizazimisela imilayo yokubeka phezu kwethu ingxenye yesithathu yeshekeli* emnyakeni ibe ngeyomsebenzi wendlu kaNkulunkulu wethu, 33 eyesinkwa sokubukiswau, leyomnikelo wokudla wensuku zonkev, leyomnikelo wokutshiswa wensuku zonkew, eyamasabatha, eyokuthwasa kwezinyangax, eyemikhosi emisiweyoy, leyezinto ezingcwele, leyeminikelo yesono ukwenzela uIsrayeli inhlawulo yokuthula, lomsebenzi wonke wendlu kaNkulunkulu wethuz. 34 Sasesisenza inkatho yokuphosaa mayelana lomnikelo wenkunib, abapristi, amaLevi, labantu, ukuziletha endlini kaNkulunkulu wethu, ngokwendlu yabobaba, ngezikhathi ezimisiweyo umnyaka ngomnyakac, zitshiswe phezu kwelathi leNkosi uNkulunkulu wethu, njengokubhaliweyo emlaywenid. 35 Lokuletha izithelo zokuqala zomhlabathi wethu lezithelo zokuqala zesithelo sonke sesihlahla sonke umnyaka ngomnyaka endlini yeNkosie; 36 lokuletha amazibulo amadodana ethu lawezifuyo zethu, njengokubhalwe emlaywenif, lamazibulo ezinkomo zethu lawezimvu zethu, endlini kaNkulunkulu wethu, kubapristi abasebenza endlini kaNkulunkulu wethu; 37 lokokuqalag kwenhlama yethu, leminikelo yethu, lezithelo zezihlahla zonke, iwayini elitsha, lamafutha, sikulethe kubapristih emakamelweni endlu kaNkulunkulu wethui, lokwetshumi komhlabathi wethu kumaLevi, ukuze lawomaLevi emukele okwetshumi kuyo yonke imizi yomsebenzi wethuj. 38 Umpristi-ke indodana kaAroni uzakuba kanye lamaLevi lapho amaLevi esemukela okwetshumi. LamaLevi azakwenyusa okwetshumi kokwetshumi endlini kaNkulunkulu wethuk emakamelweni endlul yokuligugum. 39 Ngoba abantwana bakoIsrayeli labantwana bamaLevi bazaletha umnikelo wamabelen, iwayini elitsha, lamafuthao, emakamelwenip, ngoba lapho kulezitsha zendawo engcwele labapristi abasebenzayo labalindimasango labahlabeleli. Njalo kasiyikuyitshiya indlu kaNkulunkulu wethuq.

a 1.1.

b 11.11.

c 3.23.

d 12.34. 12.1,12.

e Ezra 2.38.

f 8.4.

g Ezra 8.2.

h Ezra 2.39.

i Ezra 8.33.

j Ezra 8.2.

k 12.4,16.

l 3.20.

m Ezra 8.16.

n 12.5.

o 12.5,18.

p 12.34,42. 12.6,18. Ezra 10.21.

q Ezra 2.40.

r Ezra 8.33.

s Ezra 3.9.

t Ezra 2.40.

u 9.4.

v 8.7.

w Ezra 10.23.

x 8.7. 13.13.

y 8.7. 13.13.

z 11.17,22.

a Ezra 8.19.

b 3.2.

c Ezra 8.18.

d 9.4.

e 8.7.

f Ezra 2.10.

g Ezra 2.3.

h Ezra 2.6.

i Ezra 2.7.

j Ezra 2.8.

k Ezra 10.34.

l 9.4.

m Ezra 8.11,12.

n Ezra 8.11,12.

o Ezra 2.15,16.

p Ezra 2.15,16.

q Ezra 2.16,17.

r Ezra 2.16.

s Ezra 2.19.

t Ezra 2.16,17.

u 7.24.

v Ezra 2.30.

w Ezra 8.16.

x 3.4.

y 3.4.

z 13.13.

a 8.4.

b 7.2.

c 3.11.

d 3.12.

e Ezra 2.2.

f 3.10. 9.5.

g 8.4.

h 13.13.

i Ezra 10.29,32.

j Ezra 2.39.

k Ezra 2.2.

l Ezra 2.36-43.

m Ezra 6.21.

n 5.12,13. Dute. 29.12,14. 1 Kho. 8.31. Hlab. 119.106.

o 2 Kho. 23.3. 2 Lan. 15.12. 34.31.

p Dute. 33.1.

q Eks. 34.16. Dute. 7.3. Ezra 9.12,14.

r 13.15-22. Eks. 20.10. Levi 23.3. Dute. 5.12.

s Eks. 23.10,11. Levi 25.4.

1 sonke: Heb. sonke isandla.

t 5.7,10. Dute. 15.1,2.

u Levi 24.5,6. 2 Lan. 2.4. 1 Lan. 9.32.

v Nani 28,29.

w Nani 28,29.

x Nani 28.11.

y Nani 29.39.

z Levi 1.4.

a 11.1. Hlu. 20.9.

b 13.31. Isa. 40.16.

c Ezra 10.14.

d Levi 6.12.

e Eks. 23.19. 34.26. Levi 19.23. Nani 18.12. Dute. 26.2.

f Eks. 13.2,12,13. Levi 27.26,27. Nani 18.15,16.

g Levi 23.17. Nani 15.19. 18.12. Dute. 18.4.

h Nani 15.20.

i 10.38,39. 2 Kho. 23.11.

j Levi 27.30.

k Nani 18.26.

l 10.38,39. 2 Kho. 23.11.

m 1 Lan. 26.20.

n 13.12. Dute. 12.6,11. 2 Lan. 31.12.

o 10.37. 13.5,12.

p 10.38,39. 2 Kho. 23.11.

q 13.11.