NdebeleTeam » Nehemiah » 9

UEzra uyakuvuma ukona kwabantwana bakoIsrayeli

9Ngosuku lwamatshumi amabili lane lwaleyonyangaa abantwana bakoIsrayeli basebebuthana ngokuzila ukudlab, langamasakac, lenhlabathi phezu kwabod. 2 Inzalo yakoIsrayeli yasizehlukanisa labo bonke abezizweni; basebesima bavuma izono zabo lobubi baboyisee. 3 Basebesukuma endaweni yabo yokumaf, bafunda egwalweni lomlayo weNkosi uNkulunkulu wabo ingxenye yesine yosuku; njalo ngengxenye yesine bavuma futhi bakhonza iNkosi uNkulunkulu wabog.

4 Lezikhwelweni zamaLevi kwakumi oJeshuwah, loBanii, uKadimiyelij, uShebaniyak, uBunil, uSherebiyam, uBanin, uKenani; bamemeza ngelizwi elikhulu eNkosini uNkulunkulu wabo. 5 AmaLevi, oJeshuwao, loKadimiyelip, uBaniq, uHashabineyar, uSherebiyas, uHodiyat, uShebaniyau, uPethahiyav basebesithi: Sukumani libusise iNkosi uNkulunkulu wenu kusukela ephakadeni kuze kube nininini; kalibusiswe ibizo lakho elilodumo eliphakanyiswe phezu kwaso sonke isibusiso lendumisow. 6 Nguwe oyiNkosi wena wedwax, wena wenza amazuluy, izulu lamazuluz lalo lonke ibutho lawo, umhlaba lakho konke okukuwo, izinlwandle lakho konke okukuzoa, wena uyagcina konke kuphila; lebutho lamazulu liyakukhonzab. 7 Wena uyiNkosi uNkulunkulu, owakhetha uAbrama wamkhupha eUri yamaKhaladiyac, wenza ibizo lakhe laba nguAbrahamad; 8 wafica inhliziyo yakhe ithembekile phambi kwakhoe, wenza laye isivumelwanof sokunika ilizwe lamaKhanani, amaHethi, amaAmori, lamaPerizi, lamaJebusi, lamaGirigashi, ukulinika inzalo yakheg; uwamisile amazwi akho, ngoba ulungileh. 9 Wabona ukuhlupheka kwabobaba eGibhithei, wezwa ukukhala kwabo ngasoLwandle oluBomvuj, 10 wenza izibonakaliso lezimangaliso kuFaro lakuzo zonke inceku zakhe lakubo bonke abantu belizwe lakhek, ngoba wazi ukuthi baziphatha ngokuzigqaja kubol; njalo wazenzela ibizo njengalamuhlam. 11 Wehlukanisa ulwandle phambi kwabo ukuze bachaphe phakathi kolwandle emhlabathini owomileyon; wasuphosela ababaxotshayo ezinzikini njengelitshe emanzini alamandlao. 12 Wasubakhokhela ngensika yeyezi emini langensika yomlilo ebusuku ukubakhanyisela indlela abazahamba ngayop. 13 Wehlela phezu kwentaba yeSinayi, wakhuluma labo usemazulwiniq, wabanika izahlulelo eziqondileyo, lemilayo eqotho, izimiso lemilayezelo elungileyor, 14 wabazisa isabatha lakho elingcwele, wabalaya imilayo, lezimiso, lomthetho, ngesandla sikaMozisi inceku yakhos. 15 Wabanika isinkwa esivela emazulwini ekulambeni kwabot, lamanzi edwaleni wabakhuphela wona ekomeni kwabou; wabatshela ukuthi bazangena badle ilifa lelizwe owaphakamisa isandla sakho ukubanika lonav. 16 Kodwa bona labobaba baziphatha ngokuzigqajaw, benza lukhuni intamo yabo, kabayilalelanga imilayo yakhox. 17 Yebo, bala ukulalela, kabakhumbulanga izimangaliso zakho owazenza kuboy; kodwa bazenza lukhuni intamo yaboz, lekuvukeleni kwabo bamisa induna ukuze babuyele ebugqilini baboa. Kodwa wena unguNkulunkulu wezintethelelo, olomusa, lesihawub, ophuza ukuthukuthelac, lowande ngothando, kawubatshiyangad. 18 Lalapho sebezenzele ithole elibunjwe ngokuncibilikisa bathi: Lo nguNkulunkulu wakho, owakwenyusa eGibhithee, benza ukuhlambaza okukhuluf, 19 kodwa wena ngezihawu zakho ezinengi kawubatshiyanga enkangalag; insika yeyezi kayisukanga kubo emini, ukubakhokhela endleleni, lensika yomlilo ebusuku, ukubakhanyisela lendlela abazahamba ngayoh. 20 Wabanika umoya wakho omuhle ukubafundisai, lemana yakho kawuyigodlanga emlonyeni waboj, wabanika amanzi ekomeni kwabok. 21 Yebo, iminyaka engamatshumi amane wabondla enkangala, kabaswelanga luthol; izigqoko zabo kaziguganga, lenyawo zabo kazivuvukangam. 22 Wasebanika imibuso lezizwe, wababela kwaze kwaba semagumbinin; njalo badla ilifa lelizwe likaSihonio lelizwe lenkosi yeHeshibonip lelizwe likaOgi inkosi yeBashaniq. 23 Wandisa abantwana babo njengenkanyezi zamazulu, wabangenisa elizweni owawutshele oyise ukuthi bazangena badle ilifa lalor. 24 Sebengenile abantwana babo badla ilifa lelizwes; wehlisela phansi phambi kwabo abahlali belizwe, amaKhanani, wabanikela esandleni sabo, lamakhosi abo, labantu belizwe, ukuze benze ngabo ngokwentando yabot. 25 Basebethumba imizi ebiyelweyo, lelizwe elivundileyou, badla ilifa lezindlu ezigcwele konke okuhle, imithombo egejiweyo, izivini, lezivande zemihlwathi, lezihlahla zezithelo ngobunengiv. Badla-ke basutha, bazimukaw, bazithokozisa ngokuhle kwakho okukhulux. 26 Kube kanti kabalalelanga, bakuvukela wenay, bawuphosela umlayo wakho emva komhlana waboz, babulala abaprofethi bakho abafakaza bemelene labo ukubaphendulela kuwea, benza ukuhlambaza okukhulub. 27 Ngakho wabanikela esandleni sezitha zabo ezabahluphayoc; kwathi ngesikhathi sokuhlupheka kwabo bakhala kuwe, wena-ke wezwa usemazulwini; langokwezisa zakho ezinengid wabanika abasindisi ababasindisa esandleni sezitha zaboe. 28 Kodwa sebephumulile benza okubi futhi phambi kwakho; ngakho wabatshiya esandleni sezitha zabo zaze zababusa; sebebuyile bakhala kuwe, wena wezwa usemazulwinif; wabakhulula ngokwezisa zakho izikhathi ezinengig. 29 Wafakaza umelene labo ukuze ubenze babuyele emlayweni wakho; kube kanti bona baziphatha ngokuzigqaja, kabayilalelanga imilayo yakhoh, kodwa bemelene lezahlulelo zakho bona bemelene lazo (okuthi umuntu ezenza uzaphila ngazoi), banika ihlombe lobuqholo, benza lukhuni intamo yabo, kabaze balalelaj. 30 Wababekezelela1 iminyaka eminengi, wafakaza umelene labo ngomoya wakhok ngesandla sabaprofethi bakho, kodwa kababekanga indlebel. Ngakho wabanikela esandleni sabantu bezizwem. 31 Kanti ngezisa zakho ezinengin kawubaqedanga, kawubatshiyangao; ngoba unguNkulunkulu olomusap lesihawuq. 32 Ngakho khathesi, Nkulunkulu wethu, uNkulunkulu omkhulu, olamandla lowesabekayor, ogcina isivumelwano lomusas, kakungabi kuncinyane phambi kwakho ukuhlupheka konke, okusificileyo, amakhosi ethu, iziphathamandla zethu, labapristi bethu, labaprofethi bethu, labobaba, labo bonke abantu bakho, kusukela ensukwini zamakhosi eAsiriya kuze kube lamuhlat. 33 Kodwa ubulungile mayelana lakho konke okusehleleyo, ngoba wenzile ngokuqondau, kodwa thina senze ngobubiv. 34 Lamakhosi ethu, iziphathamandla zethu, abapristi bethu, labobaba bethu kabawenzanga umlayo wakho, kabalalelanga imithetho yakho lezifakazelo zakho owazifakaza umelene labo. 35 Ngoba bona kabakukhonzanga embusweni wabow lekulungeni kwakho okunengi owabanika khonax lemazweni abanzi lavundileyo owawabeka phambi kwabo; njalo kabaphendukanga ezenzweni zabo ezimbiy. 36 Khangela, siyizigqili lamuhla, yebo, ilizwe owalinika obaba ukuthi badle isithelo salo lokuhle kwalo, khangela, siyizigqili kuloz. 37 Njalo isivuno salo lisandisela amakhosi owabeke phezu kwethu ngenxa yezono zethu; njalo abusa phezu kwemizimba yethu laphezu kwezifuyo zethu ngokwentando yawo; sesisesizini olukhulua. 38 Langenxa yakho konke lokhu senza isivumelwano esiqinileyo, sisibhala; iziphathamandla zethu, amaLevi ethu, abapristi bethu, basebefaka uphawu phezu kwasob.

a 8.2.

b 1 Sam. 7.6.

c 1 Kho. 20.31.

d Josh. 7.6.

e 13.3,30. Ezra 10.11.

f 8.7.

g 8.7,8,18. 13.1.

h 8.7.

i 8.7.

j Ezra 2.40.

k 10.10,12. 12.3,14.

l 10.15.

m Ezra 8.18.

n 8.7.

o 8.7.

p Ezra 2.40.

q 8.7.

r 3.10. 10.25.

s Ezra 8.18.

t 8.7.

u 10.10,12. 12.3,14.

v Ezra 10.23.

w 1 Lan. 29.13.

x 2 Kho. 19.15.

y Gen. 1.1. Isam. 14.7.

z Dute. 10.14.

a Gen. 2.1.

b Hlab. 36.6.

c Gen. 11.31. 12.1.

d Gen. 17.5.

e Gen. 15.6.

f Gen. 12.7. 15.18. 17.7-9.

g Eks. 13.5.

h Josh. 23.14.

i Eks. 3.7.

j Eks. 14.10.

k Eks. 7-10,12,14.

l 9.16,29. Eks. 18.11.

m Isa. 63.12,14. Jer. 32.20. Dan. 9.15. Eks. 9.16. 1 Lan. 17.21.

n Eks. 14.21,22,27,28.

o Eks. 15.5. Eks. 15.10.

p 9.19. Eks. 13.21,22. Nani 14.14. 1 Kor. 10.1.

q Eks. 19.20. 20.1.

r Hlab. 19.8,9. Roma 7.12.

s Eks. 16.23. Eks. 20.8-11. Hez. 20.12,20.

t Eks. 16.14,15. Joha. 6.31.

u Eks. 17.6. Nani 20.9.

v Dute. 1.8.

w 9.10,29. Hlab. 106.6.

x 9.17,29. 2 Lan. 30.8.

y Hlab. 78.11,42,43.

z 9.17,29. 2 Lan. 30.8.

a Nani 14.4.

b 9.31. Eks. 34.6. Jow. 2.13.

c 9.31. Eks. 34.6. Jow. 2.13.

d Nani 14.18. Eks. 22.27.

e Eks. 32.4.

f 9.26. 2 Kho. 19.3.

g 9.27,31. Hlab. 106.45.

h 9.12.

i Isa. 63.11. Nani 11.17.

j 9.15. Josh. 5.12.

k 9.15. Josh. 5.12.

l Dute. 2.7.

m Dute. 8.4. 29.5.

n Nani 24.17. Jer. 48.45.

o Nani 21.21.

p Nani 32.37.

q Nani 21.33-35.

r Gen. 15.5.

s Josh. 1.2.

t Hlab. 44.2,3.

u 9.35. Nani 13.27. Dute. 8.7,8. Hez. 20.6.

v Dute. 6.11.

w Dute. 32.15.

x 9.35. 2 Lan. 6.41. Hos. 3.5.

y Hlu. 2.11,12. Hez. 20.21.

z 1 Kho. 14.9.

a 1 Kho. 18.4. 19.10. 2 Lan. 24.20,21. Mat. 23.37. Seb. 7.52.

b 9.18.

c Hlu. 2.14. 3.8,9. Hlab. 106.41,42,44.

d 9.19,31.

e Hlu. 3.9.

f Hlu. 3.11,12,30. 4.1. 5.31. 6.1.

g Hlab. 106.43.

h 9.10,16.

i Levi 18.5.

j 9.16,17.

1 wababekezelela: Heb. wadonsa ngabo.

k 9.26,29,34. 2 Kho. 17.13.

l 2 Lan. 36.15. 1 Pet. 1.11. 2 Pet. 1.21.

m Ezra 9.7.

n 9.19,27.

o Jer. 4.27.

p 9.17.

q Dute. 4.31.

r Dute. 7.21.

s Dute. 7.9. Eks. 34.6,7.

t 2 Kho. 17.3.

u Ezra 9.15.

v Hlab. 106.6. Dan. 9.5.

w Dute. 28.47.

x 9.25.

y 9.25.

z Ezra 9.9.

a Dute. 28.33,48,51.

b 10.29. 2 Kho. 23.3. 2 Lan. 29.10. 34.31. Ezra 10.3.