NdebeleTeam » Nehemiah » 7

Ukumiswa kwabaphathi beJerusalema

7Kwasekusithi umduli usuwakhiwe, sengimisile izivalo, abalindi bamasango labahlabeleli lamaLevi sebebekiwea, 2 ngalaya uHanani umfowethub loHananiyac umbusi wenqaba mayelana leJerusalemad, ngoba wayenjengomuntu othembekileyoe lowesaba uNkulunkulu okwedlula abanengif. 3 Ngasengisithi kibo: Amasango eJerusalema kangavulwa lize litshise ilanga; besemi kabavale izivalo banxibe. Njalo umise abalindi kubahlali beJerusalema, ngulowo lalowo emlindweni wakhe, njalo ngulowo maqondana lendlu yakhe. 4 Njalo umuzi wawubanzi inhlangothi zombili, umkhulu, kodwa abantu babebalutshwana phakathi kwawo, izindlu zingakakhiwa.

Amabizo ababuya ekuthunjweni

5 UNkulunkulu wami wasenika enhliziyweni yami ukuthi ngibuthanise izikhulu lababusi labantu ukuthi babhalwe ngezizukulwana. Ngasengithola ugwalo lwezizukulwana zalabo abenyuka kuqala, ngathola kubhalwe kulog:

6 Laba ngabantwana besabelo abenyuka bevela ekuthunjweni kwabathunjiweyo uNebhukadinezari inkosi yeBhabhiloni abathumbayo; basebebuyela eJerusalema lakoJuda, ngulowo lalowo emzini wakibo, 7 abafika loZerubhabheli, uJeshuwa, uNehemiya, uAzariya, uRahamiya, uNahamani, uModekhayi, uBilishani, uMisiperethi, uBigivayi, uNehuma, uBahanah. Inani lamadoda esizwe sakoIsrayeli: 8 Abantwana bakoParoshi: Izinkulungwane ezimbili lekhulu lamatshumi ayisikhombisa lambili. 9 Abantwana bakoShefathiya: Amakhulu amathathu lamatshumi ayisikhombisa lambili. 10 Abantwana bakoAra: Amakhulu ayisithupha lamatshumi amahlanu lambilii. 11 Abantwana bakoPahathi-Mowabi, babantwana bakoJeshuwa loJowabi: Izinkulungwane ezimbili lamakhulu ayisificaminwembili letshumi lesificaminwembilij. 12 Abantwana bakoElamu: Inkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi amahlanu lane. 13 Abantwana bakoZathu: Amakhulu ayisificaminwembili lamatshumi amane lanhlanuk. 14 Abantwana bakoZakayi: Amakhulu ayisikhombisa lamatshumi ayisithupha. 15 Abantwana bakoBinuwi: Amakhulu ayisithupha lamatshumi amane lesificaminwembilil. 16 Abantwana bakoBebayi: Amakhulu ayisithupha lamatshumi amabili lesificaminwembilim. 17 Abantwana bakoAzigadi: Izinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu lamatshumi amabili lambilin. 18 Abantwana bakoAdonikamu: Amakhulu ayisithupha lamatshumi ayisithupha lesikhombisao. 19 Abantwana bakoBigivayi: Izinkulungwane ezimbili lamatshumi ayisithupha lesikhombisap. 20 Abantwana bakoAdini: Amakhulu ayisithupha lamatshumi amahlanu lanhlanuq. 21 Abantwana bakoAteri, bakoHezekhiya: Amatshumi ayisificamunwemunye lesificaminwembili. 22 Abantwana bakoHashuma: Amakhulu amathathu lamatshumi amabili lesificaminwembilir. 23 Abantwana bakoBezayi: Amakhulu amathathu lamatshumi amabili lanes. 24 Abantwana bakoHarifi: Ikhulu letshumi lambili. 25 Abantwana bakoGibeyoni: Amatshumi ayisificamunwemunye lanhlanu. 26 Amadoda eBhethelehema leNetofa: Ikhulu lamatshumi ayisificaminwembili lesificaminwembilit. 27 Amadoda eAnathothi: Ikhulu lamatshumi amabili lesificaminwembili. 28 Amadoda eBeti-Azimavethi: Amatshumi amane lambili. 29 Amadoda eKiriyathi-Jeyarimi, iKefira, leBherothi: Amakhulu ayisikhombisa lamatshumi amane lantathu. 30 Amadoda eRama leGeba: Amakhulu ayisithupha lamatshumi amabili lanye. 31 Amadoda eMikimasi: Ikhulu lamatshumi amabili lambili. 32 Amadoda eBhetheli leAyi: Ikhulu lamatshumi amabili lantathuu. 33 Amadoda enye iNebo: Amatshumi amahlanu lambiliv. 34 Abantwana benye iElamu: Inkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi amahlanu lanew. 35 Abantwana beHarimi: Amakhulu amathathu lamatshumi amabili. 36 Abantwana beJeriko: Amakhulu amathathu lamatshumi amane lanhlanu. 37 Abantwana beLodi, iHadidi, leOno: Amakhulu ayisikhombisa lamatshumi amabili lanyex. 38 Abantwana beSenaha: Izinkulungwane ezintathu lamakhulu ayisificamunwemunye lamatshumi amathathuy.

39 Abapristi. Abantwana bakoJedaya, bendlu kaJeshuwa: Amakhulu ayisificamunwemunye lamatshumi ayisikhombisa lantathu. 40 Abantwana bakoImeri: Inkulungwane lamatshumi amahlanu lambili. 41 Abantwana bakoPashuri: Inkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi amane lesikhombisa. 42 Abantwana bakoHarimi: Inkulungwane letshumi lesikhombisa.

43 AmaLevi. Abantwana bakoJeshuwa, bakoKadimiyeli, babantwana bakoHodeva: Amatshumi ayisikhombisa lane.

44 Abahlabeleli. Abantwana bakoAsafi: Ikhulu lamatshumi amane lesificaminwembiliz.

45 Abalindimasango. Abantwana bakoShaluma, abantwana bakoAteri, abantwana bakoTalimoni, abantwana bakoAkubi, abantwana bakoHatita, abantwana bakoShobayi: Ikhulu lamatshumi amathathu lesificaminwembilia.

46 AmaNethini. Abantwana bakoZiha, abantwana bakoHasufa, abantwana bakoTabhawothib, 47 abantwana bakoKerosi, abantwana bakoSiya, abantwana bakoPadoni, 48 abantwana bakoLebana, abantwana bakoHagaba, abantwana bakoShalimayi, 49 abantwana bakoHanani, abantwana bakoGideli, abantwana bakoGahari, 50 abantwana bakoReyaya, abantwana bakoRezini, abantwana bakoNekoda, 51 abantwana bakoGazama, abantwana bakoUza, abantwana bakoPhaseya, 52 abantwana bakoBhesayi, abantwana bakoMewunimi, abantwana bakoNefushesimi, 53 abantwana abakoBakibuki, abantwana bakoHakufa, abantwana bakoHarihuri, 54 abantwana bakoBazilithi, abantwana bakoMehida, abantwana bakoHarisha, 55 abantwana bakoBarkosi, abantwana bakoSisera, abantwana bakoThama, 56 abantwana bakoNeziya, abantwana bakoHatifa.

57 Abantwana benceku zikaSolomoni. Abantwana bakoSotayi, abantwana bakoSoferethi, abantwana bakoPerida, 58 abantwana bakoJahala, abantwana bakoDarkoni, abantwana bakoGideli, 59 abantwana bakoShefathiya, abantwana bakoHathili, abantwana bakoPokerethi kaHazebayimi, abantwana bakoAmoni. 60 Wonke amaNethini labantwana benceku zikaSolomoni: Amakhulu amathathu lamatshumi ayisificamunwemunye lambili. 61 Laba ngabenyuka bevela eTeli-Mela, iTeli-Harisha, iKerubi, iAdoni, leImeri, kodwa babengelakutshengisa indlu yaboyise lenzalo yabo, uba bavela koIsrayeli yini. 62 Abantwana bakoDelaya, abantwana bakoTobiya, abantwana bakoNekoda: Amakhulu ayisithupha lamatshumi amane lambilic.

63 Lakubapristi: Abantwana bakoHabaya, abantwana bakoHakozi, abantwana bakoBarizilayi, owayethethe emadodakazini kaBarizilayi umGileyadi ukuba ngumkakhe, wasebizwa ngebizo lawo. 64 Laba badinga ukubhalwa kwabo oluhlwini lwababhaliweyo ngezizukulwana, kodwa kakutholakalanga; basebekhutshwa ebupristini njengabangcolileyo. 65 Umbusi wasesithi kubo bangadli okwezingcwelengcwele, kuze kusukume umpristi oleUrimi leThumimi.

66 Ibandla lonke lindawonye lalizinkulungwane ezingamatshumi amane lambili lamakhulu amathathu lamatshumi ayisithupha, 67 ngaphandle kwenceku zabo lencekukazi zabo; lezi zazizinkulungwane eziyisikhombisa lamakhulu amathathu lamatshumi amathathu lesikhombisa; njalo babelabahlabeleli labahlabelelikazi abangamakhulu amabili lamatshumi amane lanhlanud. 68 Amabhiza abo, amakhulu ayisikhombisa lamatshumi amathathu lesithupha; imbongolo zabo, amakhulu amabili lamatshumi amane lanhlanu; 69 amakamela, amakhulu amane lamatshumi amathathu lanhlanu; obabhemi, inkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amabili.

70 Ezinye-ke zenhloko zaboyise zanikela emsebenzini. Umbusi wanikela kokuligugu inhlamvu zegolide eziyinkulungwanee, imiganu yokufafaza engamatshumi amahlanuf, izigqoko zabapristi ezingamakhulu amahlanu lamatshumi amathathu. 71 Lezinye zezinhloko zaboyise zanikela kokuligugu komsebenzi inhlamvu zegolide ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lamamane* esiliva azinkulungwane ezilikhulu letshumig. 72 Lalokho abaseleyo babantu abakunikelayo kwakuzinhlamvu zegolide ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lamamane* esiliva azinkulungwane ezilikhulu lezigqoko zabapristi ezingamatshumi ayisithupha lesikhombisah. 73 Abapristi lamaLevi labalindimasango labahlabeleli labanye babantu lamaNethini loIsrayeli wonke basebehlala emizini yabo.

Kwathi inyanga yesikhombisa isifikile, abantwana bakoIsrayeli babesemizini yaboi.

a 6.1.

b 1.2. 10.22.

c 10.23.

d 2.8.

e 13.13. Eks. 18.21.

f 13.13. Eks. 18.21.

g Ezra 1.11.

h Ezra 2.1-70.

i Ezra 2.5.

j Ezra 2.6.

k Ezra 2.8.

l Ezra 2.10-15.

m Ezra 2.10-15.

n Ezra 2.10-15.

o Ezra 2.10-15.

p Ezra 2.10-15.

q Ezra 2.10-15.

r Ezra 2.19,17.

s Ezra 2.19,17.

t Ezra 2.21,22.

u Ezra 2.28.

v Nani 32.3.

w 7.12.

x Ezra 2.33,35.

y Ezra 2.33,35.

z Ezra 2.41,42.

a Ezra 2.41,42.

b Ezra 2.43.

c Ezra 2.60.

d Ezra 2.65.

e Ezra 2.69.

f Eks. 27.3. 2 Lan. 4.8.

g Ezra 2.69.

h Ezra 2.69.

i Ezra 3.1.