NdebeleTeam » Nehemiah » 6

Ugobe lwezitha zikaNehemiya

6Kwasekusithi oSanibhalathia loTobiya loGeshema umArabhiyab lezinye izitha zethu sezizwile ukuthi ngiwakhile umduli lokuthi kakusalanga sikhala kuwo, lanxa kuze kube yilesosikhathi ngangingamisanga izivalo emasangwenic, 2 oSanibhalathi loGeshema bathuma kimi besithi: Woza sihlangane ndawonye emizinid emagcekeni eOnoe. Kodwa babecabange ukwenza okubi kimi. 3 Ngasengithuma izithunywa kubo ngisithi: Ngenza umsebenzi omkhulu, ngakho kangilakho ukwehla. Kungani umsebenzi uzakuma, ngiwutshiye, ngehlele kini? 4 Basebethuma kimi kane ngaleyondlela, ngabaphendula ngaleyondlela. 5 Ngakho uSanibhalathi wathuma kimi inceku yakhe ngaleyondlela ngokwesihlanu ilencwadi evulekileyo esandleni sayo. 6 Kwakubhalwe kuyo ukuthi: Kuzwakele ezizweni, loGashimu uthi: Wena lamaJuda linakana ukuhlamuka; ngenxa yalokho wakha umduli, ukuze wena ube yinkosi yabo, njengalamazwi. 7 Futhi umisile labaprofethi ukuze bamemezele ngawe eJerusalema, besithi: Kukhona inkosi koJuda. Khathesi-ke kuzazwakala enkosini njengalamazwi. Ngakho-ke woza, sicebisanef. 8 Ngasengithuma kuye ngisithi: Kazikho izinto ezinjengalezo ozitshoyo, kodwa uyazibumba zivela enhliziyweni yakhog. 9 Ngoba bonke basethusa besithi: Izandla zabo zizadangala emsebenzini, ukuthi ungenziwa. Ngakho-ke qinisa izandla zamih.

10 Mina sengingenile endlini kaShemaya indodana kaDelaya indodana kaMehethabheli owayezivalele, wasesithi: Asihlangane endlini kaNkulunkulu phakathi kwethempeli, sivale iminyango yethempeli, ngoba bayeza ukukubulala, yebo, bayeza ebusuku ukukubulalai. 11 Kodwa ngathi: Kambe umuntu onjengami angabaleka? Pho, nguwuphi umuntu onjengami ongangena ethempelini aphile? Kangiyikungena. 12 Ngasenginanzelela, khangela-ke, uNkulunkulu wayengamthumanga, kodwa wakhuluma isiprofetho esimelene lami ngoba oTobiya loSanibhalathi babemqhatshilej. 13 Ngakho wayeqhatshiwe ukuze ngesabe, ngenze njalo, ngone, ukuze babe lebizo elibi ngami, ukuze bangigconek. 14 Khumbula, Nkulunkulu wami, uTobiya loSanibhalathi njengokwale imisebenzi yakhel, njalo loNowadiya umprofethikazi labanye abaprofethi ababengethusam.

15 Waphela-ke umduli ngolwamatshumi amabili lanhlanu kaEluli ngensuku ezingamatshumi amahlanu lambilin. 16 Kwasekusithi zonke izitha zethu zisizwa, lazo zonke izizwe ezisizingelezeleyo zibona, zawa kakhulu emehlweni azoo; ngoba zananzelela ukuthi lumsebenzi wenziwe nguNkulunkulu wethup.

17 Njalo ngalezonsuku izikhulu zakoJuda zandisa incwadi zazo eziya kuTobiya, lezikaTobiya zeza kuzo. 18 Ngoba abanengi koJuda babefungile kuyeq ngoba wayengumkhwenyana kaShekaniya indodana kaArar, loJehohanani indodana yakhe wayethethe indodakazi kaMeshulamu indodana kaBerekiyas. 19 Njalo babekhuluma izenzo zakhe ezinhle phambi kwami, lamazwi ami bewakhuphela kuye. UTobiya wathumela incwadi zokungethusa.

a 6.14,15.

b 2.10.

c 3.3.

d Jobe 2.11.

e 1 Lan. 8.12.

f 2.19.

g 1 Kho. 12.33.

h 6.14. 4.4. 5.19.

i Jer. 36.5. Dute. 32.36.

j Hez. 13.17,22.

k 4.4.

l 13.29. 2 Sam. 3.39.

m Hez. 13.17,22.

n 4.6.

o 6.1. 2.10. 4.1,7.

p Hlab. 126.2.

q Gen. 37.19.

r Ezra 2.5.

s Ezra 8.16.