NdebeleTeam » Nehemiah » 1

Umkhuleko kaNehemiya ngabeJerusalema

1 Amazwi kaNehemiya indodana kaHakaliyaa. Kwasekusithi ngenyanga kaKisilevib ngomnyaka wamatshumi amabilic, lapho mina ngiseShushanid isigodloe, 2 uHanani omunye wabafowethu wafika yena lamadoda avela koJudaf. Ngasengibabuza mayelana lamaJuda ayephunyukile asala ekuthunjweni, langeJerusalema. 3 Basebesithi kimi: Labo abasalayo abasala ekuthunjweni lapho esabelweni baphakathi kokuhlupheka okukhulu lehlazo, lomduli weJerusalema wadilikag, lamasango ayo atshiswa ngomliloh.

4 Kwasekusithi sengizwe lamazwi ngahlala phansi ngakhala inyembezi, ngalila okwezinsuku, ngizila ukudla, ngikhuleka phambi kukaNkulunkulu wamazului. 5 Ngathi: Ngiyancenga, Nkosi, Nkulunkulu wamazulu, Nkulunkulu omkhulu lowesabekayoj, ogcina isivumelwano lomusa kulabo abamthandayo labagcina imilayo yakhek, 6 indlebe yakho ake ilalelel, lamehlo akho avuleke, ukuzwa umkhuleko wenceku yakho engiwukhuleka phambi kwakho lamuhla emini lebusukumn ngabantwana bakoIsrayeli, inceku zakho, njalo ngivuma ngenxa yezono zabantwana bakoIsrayeli esizone kuweo. Yebo, mina lendlu kababa sonilep; 7 senze kubi lokwenza kubi kuwe, kasigcinanga imilayo lezimiso lezahluleloq owalaya ngakho uMozisi inceku yakhor. 8 Ake ukhumbule ilizwi owalaya ngalo uMozisi inceku yakho usithi: Uba lina liphambuka, mina ngizalichithachitha phakathi kwezizwes; 9 uba lina liphendukela kimi, lilondoloza imilayo yami, liyenzet, lanxa abaxotshiweyo benu besephethelweni lamazulu, ngizababutha besuka laphou ngibaletha endaweni engiyikhethileyo ukubeka ibizo lami khonav. 10 Laba-ke bazinceku zakho labantu bakho owabahlenga ngamandla akho amakhulu langesandla sakho esiqinileyow. 11 Ngiyacela, Nkosi, indlebe yakho ake ilalele umkhuleko wenceku yakhox, lomkhuleko wezinceku zakho eziloyisa ukwesaba ibizo lakho, ake uphumelelise inceku yakho lamuhla, uyinike izihawu phambi kwalumuntuy.

Njalo ngangingumphathi wezitsha zenkosiz.

a 10.1.

b Zek. 7.1.

c 2.1.

d Esta 1.2,5. 2.3,5,8. 3.15. 4.16. 8.14,15. 9.6,11,12,15. Dan. 8.2. Esta 11.3. 16.18. Ezra 4.9.

e 1 Lan. 29.1.

f 7.2.

g 2.13. 2 Kho. 25.10.

h 2.17. 2.3,13.

i Ezra 9.3.

j Dan. 9.4. Dute. 7.21.

k Dute. 7.9.

l 1.11. 2 Lan. 6.40.

m 1 Kho. 8.29. Dan. 9.18.

n 1.11. 2 Lan. 6.40.

o Ezra 10.1. Dan. 9.20.

p Hlab. 106.6.

q Jobe 34.31. Dan. 9.5.

r Dute. 28.15.

s Levi 26.33. Dute. 4.25-27. 28.64.

t Levi 26.39-42. Dute. 4.29-31. 30.2,3.

u Dute. 30.4.

v Dute. 12.5.

w Dute. 9.29.

x 1.6.

y Isa. 26.8.

z 2.1. Gen. 40.2.