NdebeleTeam » 2 Chronicles » 36

Ukubusa kukaJehowahazi

36Abantu belizwe basebethatha uJehowahazi indodana kaJosiya, bambeka waba yinkosi esikhundleni sikayise eJerusalemaa. 2 UJehowahazi wayeleminyaka engamatshumi amabili lantathu esiba yinkosi; wasebusa inyanga ezintathu eJerusalema. 3 Inkosi yeGibhithe yasimsusa eseJerusalema, yahlawulisa ilizwe amathalenta* esiliva alikhulu lethalenta legolide. 4 Inkosi yeGibhithe yasibeka uEliyakhimi umfowabo abe yinkosi phezu kukaJuda leJerusalema, yaguqula ibizo lakhe yathi nguJehoyakhimi. UNeko wasethatha uJehowahazi umfowabo wamletha eGibhithe.

Ukubusa kukaJehoyakhimi

5 UJehoyakhimi wayeleminyaka engamatshumi amabili lanhlanu esiba yinkosi; wasebusa iminyaka elitshumi lanye eJerusalema. Wenza okubi emehlweni eNkosi uNkulunkulu wakheb. 6 Kwenyukela kuye uNebhukadinezari inkosi yeBhabhilonic, wambopha ngamaketane ethusi, ukumusa eBhabhilonid. 7 UNebhukadinezari waseletha okwezitsha zendlu yeNkosi eBhabhiloni, wakufaka ethempelini lakhe eBhabhilonie.

8 Ezinye-ke zezindaba zikaJehoyakhimi, lamanyala akhe awenzayo, lokwatholakala kuye, khangela, kubhaliwe egwalweni lwamakhosi akoIsrayeli loJudaf. UJehoyakhini indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

UJehoyakhini uthunjelwa eBhabhiloni

9 UJehoyakhinig wayeleminyaka eyisificaminwembili esiba yinkosi; wasebusa inyanga ezintathu lensuku ezilitshumi eJerusalema. Wenza okubi emehlweni eNkosih. 10 Lekuthwaseni komnyaka inkosi uNebhukadinezarii yathuma yamletha eBhabhiloni, kanye lezitsha eziloyisekayo zendlu yeNkosij; yasibeka uZedekhiya umfowabo abe yinkosi phezu kukaJuda leJerusalemak.

Ukubusa kukaZedekhiya

11 UZedekhiya wayeleminyaka engamatshumi amabili lanye esiba yinkosi; wasebusa iminyaka elitshumi lanye eJerusalemal. 12 Wasesenza okubi emehlweni eNkosi uNkulunkulu wakhe; kazithobanga phambi kukaJeremiya umprofethi, ekhuluma okomlomo weNkosim. 13 Laye wasevukela inkosi uNebhukadinezarin eyayimfungise ngoNkulunkuluo, wenza yaba lukhuni intamo yakhep, waqinisa inhliziyo yakhe, okokuthi kaphendukelanga eNkosini, uNkulunkulu kaIsrayeliq.

14 Futhi zonke induna zabapristi labantu banda ekuphambukeni ngeziphambeko njengawo wonke amanyala ezizwe, bayingcolisa indlu yeNkosi eyayiyingcwelisile eJerusalemar. 15 INkosi, uNkulunkulu waboyise, yasithuma kubo ngesandla sezithunywa zayos, ivuka ngovivi ithuma, ngoba yayilesihawu ebantwini bayo lendaweni yayo yokuhlala. 16 Kodwa babezihleka usulu izithunywa zikaNkulunkulut, bedelela amazwi akheu, beklolodela abaprofethi bakhev, lwaze lwavuka ulaka lweNkosi lwamelana labantu bayo kakwaze kwaba leselaphow. 17 Ngakho yabenyusela inkosi yamaKhaladiyax eyabulala amajaha abo ngenkemba endlini yendlu yabo engcwele, ingahawukeli ijaha lentombi, omdala lexheguy; yabanikela bonke esandleni sayoz. 18 Lazo zonke izitsha zendlu kaNkulunkulu, ezinkulu lezincinyane, lezinto eziligugu zendlu kaJehova, lezinto eziligugu zenkosi lezeziphathamandla zayo, konke lokhu yakuletha eBhabhilonia. 19 Basebetshisa indlu kaNkulunkulu, badiliza umduli weJerusalemab, batshisa zonke izigodlo zayo ngomliloc, batshabalalisa zonke izitsha zayo eziloyisekayod. 20 Yasithumbela eBhabhiloni abasele enkembenie; basebesiba zinceku zayo lezabantwana bayof kwaze kwaba yikubusa kombuso wePerisiyag; 21 ukugcwalisa ilizwi leNkosi ngomlomo kaJeremiyah, ilizwe lize likholise amasabatha aloi; lagcina isabatha zonke izinsuku zencithakalo, kwaze kwagcwaliseka iminyaka engamatshumi ayisikhombisaj.

Isimemezelo sikaKoresi

22 Kwathi ngomnyaka wokuqala kaKoresi inkosi yePerisiya, ekugcwalisekeni kwelizwi leNkosi ngomlomo kaJeremiya, iNkosi yavusa umoya kaKoresi inkosi yePerisiya ukuthi edlulise isimemezelo embusweni wakhe wonke, njalo langombhalo, esithi:

23 Utsho njalo uKoresi inkosi yePerisiya: INkosi, uNkulunkulu wamazulu, inginikile yonke imibuso yomhlaba; layo ingilayile ukuyakhela indlu eJerusalema ekoJuda. Ngubani ophakathi kwenu kubo bonke abantu bayo? INkosi uNkulunkulu wakhe kayibe laye, enyukek.

a 2 Kho. 23.30-34.

b 2 Kho. 23.36,37.

c 2 Kho. 24.1. Hab. 1.6.

d 2 Kho. 24.6.

e 36.10,18. 2 Kho. 24.13. Ezra 1.7. Dan. 1.1,2. 5.2.

f 2 Kho. 24.5,6.

g 2 Kho. 24.8,9.

h 2 Kho. 24.8.

i 2 Kho. 24.10-17.

j 36.7.

k Jer. 37.1.

l 2 Kho. 24.18,19. Jer. 52.1,2.

m Jer. 21.1-7. 27.12-28. 32.1-5. 37.1-10. 38.14-28.

n 2 Kho. 24.20.

o Hez. 17.18.

p 30.8.

q Dute. 2.30.

r 33.23.

s 24.19. Neh. 9.30.

t 30.10.

u Nani 15.31.

v Gen. 27.12. Jer. 32.3. 38.6. Mat. 23.34-37.

w Ezra 5.12.

x 2 Kho. 25.1. Dute. 28.49. Ezra 9.7.

y Hlab. 78.63. 79.2,3.

z Jobe 12.12. 15.10. 29.8. 32.6.

a 36.7,10. 2 Kho. 25.13-15.

b 2 Kho. 25.9. Hlab. 74.6,7. 79.1.

c 2 Kho. 15.25.

d 32.27.

e 2 Kho. 25.11.

f Jer. 27.7.

g 36.22.

h Jer. 25.9,11,12. 29.10.

i Levi 26.34,35,43. Dan. 9.2. Jobe 14.6.

j Levi 25.4,5.

k Ezra 1.1-3.