NdebeleTeam » 2 Chronicles » 35

Ukugcinwa kwephasika

35UJosiya wasesenzela iNkosi iphasika eJerusalemaa; basebehlaba iphasika ngolwetshumi lane lwenyanga yokuqalab. 2 Wasemisa abapristi kumfanelo zabo, wabaqinisela inkonzo yendlu yeNkosic. 3 Wasesithi kumaLevi ayefundisa uIsrayeli wonke ayengcwele eNkosinid: Fakani umtshokotsho ongcwelee endlini uSolomoni indodana kaDavida inkosi yakoIsrayeli ayakhayof; kakusengumthwalo kini emahlombe. Khathesi khonzani iNkosi uNkulunkulu wenu labantu bayo uIsrayelig. 4 Njalo lizilungise ngokwendlu yaboyihlo ngezigaba zenuh, njengombhalo kaDavida inkosi yakoIsrayelii lanjengombhalo kaSolomoni indodana yakhej. 5 Lime endaweni engcwelek ngokwezigaba zendlu yaboyise babafowenu, abantwana besizwe, lesigaba sendlu kayise wamaLevil. 6 Lihlabe iphasika, lizingcwelise, lilungisele abafowenu, ukwenza njengokwelizwi leNkosi ngesandla sikaMozisim.

7 UJosiya wasenika abantwana babantu umhlambi wamawundlu lamazinyane embuzi, konke kungokwamaphasikan, kwabo bonke abatholakalayo, ngenani eliyizinkulungwane ezingamatshumi amathathu, lenkunzi ezizinkulungwane ezintathu; lokhu kwakuvela empahleni yenkosio. 8 Iziphathamandla zakhe zasezinika abantu, abapristi lamaLevi ngokukhululeka. OHilikhiyap loZekhariya loJehiyeliq, izinduna zendlu yeNkosi, banikelela amaphasikar kubapristi amazinyane azinkulungwane ezimbili lamakhulu ayisithupha, lenkunzi ezingamakhulu amathathus. 9 OKonaniyat loShemaya loNethaneli, abafowabou, loHashabhiya loJeyiyeli loJozabadi, izinduna zamaLevi, basebenikelela amaphasikav kumaLevi amazinyane azinkulungwane ezinhlanu, lenkunzi ezingamakhulu amahlanuw.

10 Ngokunjalo inkonzo yalungiswa; abapristi basebesima endaweni yabox, lamaLevi ngezigaba zawo, njengokomlayo wenkosiy. 11 Basebehlaba iphasikaz, abapristi bafafaza kuvela ezandleni zaboa, lamaLevi ahlinzab. 12 Basebesusa iminikelo yokutshiswa ukuyinika njengokwezigaba zendlu yaboyise kubantwana babantu ukuze banikele eNkosini, njengokubhaliweyo egwalweni lukaMozisi. Ngokunjalo langezinkunzi. 13 Basebesosa iphasika ngomlilo njengokwesimisoc; kodwa izinto ezingcwele baziphekad ngamabhodoe langezimbizaf langezindengezig, bakusa masinyane kubo bonke abantwana babantu. 14 Lemva kwalokho basebezilungisela bona labapristi, ngoba abapristi amadodana kaAroni babesekunikeleni iminikelo yokutshiswa lamahwahwa kwaze kwaba sebusukuh; ngakho amaLevi azilungisela wona labapristi amadodana kaAroni. 15 Labahlabeleli amadodana kaAsafi babesendaweni yabo njengokomlayo kaDavidai, loAsafi, loHemani, loJeduthuni umboni wenkosij; labagcini bamasango babesesangweni lonkek; kwakungesikwabo ukusuka enkonzweni yabo, ngoba abafowabo amaLevi abalungiselal. 16 Yasilungiswa yonke inkonzo yeNkosi ngalolosuku ukwenza iphasika lokunikela iminikelo yokutshiswa phezu kwelathi leNkosi, njengokomlayo wenkosi uJosiya. 17 Abantwana bakoIsrayeli ababekhona basebesenza iphasika ngalesosikhathi, lomkhosi wesinkwa esingelamvubelo, insuku eziyisikhombisam. 18 Njalo kalenziwanga iphasika elinjengalelin koIsrayeli kusukela ensukwini zikaSamuweli umprofethio; lawo wonke amakhosi akoIsrayeli kawenzanga iphasika elinje uJosiya alenzayo, labapristi lamaLevi, loJuda loIsrayeli wonke ababekhona, labahlali beJerusalema. 19 Ngomnyaka wetshumi lesificaminwembili wokubusa kukaJosiya iphasika leli lenziwap.

Ukufa kukaJosiya

20 Emva kwakho konke lokho, uJosiya eseyilungisile indlu, uNeko inkosi yeGibhitheq wenyuka ukuyakulwa leKarikemeshi eYufrathir; loJosiya waphuma ukuyamelana laye. 21 Kodwa wathuma izithunywa kuye esithi: Ngilani lawe, nkosi yakoJuda? Kangenyukelanga ukumelana lawe wena lamuhla, kodwa ngimelene lendlu elwa lamis. Ngoba uNkulunkulu uthe ngiphangise; yekela wena ukuphikisana loNkulunkulu, olami, ukuze angakubhubhisit. 22 Kodwa uJosiya kaphendulanga ubuso bakhe kuyeu, kodwa wazifihla isimo ukuze alwe layev; njalo kawalalelanga amazwi kaNeko avela emlonyeni kaNkulunkuluw, kodwa weza ukulwa esihotshenix seMegidoy. 23 Abatshoki bemitshoko basebemciba uJosiya; inkosi yasisithi encekwini zayo: Ngisusani ngoba ngizwa ubuhlungu obukhulu. 24 Inceku zakhe zasezimkhupha enqoleni, zamgadisa enqoleni yesibili ayelayo, zamletha eJerusalema. Wasesifa, wangcwatshelwa emangcwabeni aboyisez; wonke uJuda leJerusalema basebemlilela uJosiyaa.

25 LoJeremiya wenza isililo ngoJosiyab. Labo bonke abahlabeleli labahlabelelikazi bakhuluma ngoJosiya ezililweni zabo kuze kube lamuhlac. Bazenza zaba yisimiso koIsrayeli; khangela-ke, zibhaliwe ezililwenid.

26 Ezinye-ke zezindaba zikaJosiya, lezisa zakhe njengokubhaliweyo emlayweni weNkosi, 27 izindaba zakhe-ke, ezokuqala lezokucina, khangela, zibhaliwe egwalweni lwamakhosi akoIsrayeli lawakoJudae.

a 2 Kho. 23.21.

b Eks. 12.6. Ezra 6.19.

c 31.4.

d 15.3. 17.8,9. 30.22. Neh. 8.7,9. Levi 10.11. Dute. 17.9. 33.10. Ezra 7.10. Hag. 2.11. Mal. 2.7.

e 34.14.

f 5.7.

g 1 Lan. 23.26.

h 1 Lan. 9.9.

i 1 Lan. 23,24,25,26.

j 8.14.

k Hlab. 134.1.

l 35.12. Ezra 6.18.

m 29.5,15,34. 30.3,15. 1 Lan. 15.12. Ezra 6.20.

n 30.17.

o 31.3.

p 34.9.

q 34.12.

r 30.17.

s 35.7.

t 31.12,13.

u 31.12,13.

v 30.17.

w 35.7.

x 30.16.

y Ezra 6.18.

z 30.15. Ezra 6.20.

a 29.22.

b 29.34.

c Eks. 12.8,9. Dute. 16.7.

d Eks. 12.8,9. Dute. 16.7.

e 2 Kho. 4.38.

f 1 Sam. 2.14. Jobe 41.20.

g 2 Kho. 21.13.

h Levi 3.14,17.

i 1 Lan. 25.1.

j 2 Sam. 24.11.

k 1 Lan. 9.17,18. 26.13.

l 35.14.

m Ezra 6.22.

n 2 Kho. 23.22,23.

o 30.13-27. 2 Kho. 23.22.

p 21.2.

q 2 Kho. 23.29.

r Isa. 10.9. Jer. 46.2.

s 2 Sam. 16.10.

t 25.16. Eks. 14.12.

u 29.6.

v 1 Sam. 28.8.

w 35.21.

x Zek. 12.11.

y Hlu. 5.19.

z 2 Kho. 23.30.

a Zek. 12.11.

b 2 Sam. 1.17. Lilo 4.20.

c 2 Sam. 19.35. Mat. 9.23. Ezra 2.65. Neh. 7.67.

d Hlu. 11.39.

e 1 Lan. 29.29.