NdebeleTeam » 2 Chronicles » 34

Imvuselelo kaJosiya

34UJosiya wayeleminyaka eyisificaminwembili esiba yinkosi; wasebusa iminyaka engamatshumi amathathu lanye eJerusalema. 2 Wasesenza okuqondileyo emehlweni eNkosi, wahamba ngezindlela zikaDavida uyise, kaphambukelanga ngakwesokunene loba kwesokhohloa.

3 Ngoba ngomnyaka wesificaminwembili wokubusa kwakhe esesengumfana waqala ukumdinga uNkulunkulu kaDavida uyiseb; langomnyaka wetshumi lambili waqala ukuhlambulula uJuda leJerusalema kuzindawo eziphakemeyo, lezixuku, lezithombe ezibaziweyoc, lezithombe ezibunjwe ngokuncibilikisad. 4 Basebediliza amalathi aboBhali phambi kwakhee, lamalathi okutshisela impepha ayengaphezu kwawo wawagamulela phansi, lezixuku lezithombe ezibaziweyo lezithombe ezibunjwe ngokuncibilikisa waziphahlaza, wazichola, wazichithela phezu kwamangcwaba alabo ababenikele imihlatshelo kizof. 5 Wasetshisela amathambo abapristi phezu kwamalathi abo, wahlambulula uJuda leJerusalemag. 6 Lemizini yakoManase loEfrayimi loSimeyoni kuze kufike koNafithali lemanxiweni ayo inhlangothi zonkeh 7 wadiliza lamalathi, lezixuku, wachola izithombe ezibaziweyo zaze zaba yimpuphui, wagamulela phansi wonke amalathi okutshisela impepha elizweni lonke lakoIsrayeli, wasebuyela eJerusalemaj.

UJosiya lencwadi yomlayo

8 Kwathi ngomnyaka wetshumi lesificaminwembili wokubusa kwakhe, esehlambulule ilizwe lendluk, wathuma uShafani indodana kaAzaliyal loMahaseyam umbusi womuzin loJowa indodana kaJowahazi umabhalane ukuthi baqinise indlu yeNkosi uNkulunkulu wakheo. 9 Basebefika kuHilikhiya umpristi omkhulup, bapha imali eyayilethwe endlini kaNkulunkulu, amaLevi ayelondoloza umbundu ayeyiqoqe esandleni sakoManase loEfrayimi lakuyo yonke insali kaIsrayeli lakuye wonke uJuda loBhenjamini; basebebuyela eJerusalemaq. 10 Basebeyinikela esandleni sabenzi bomsebenzi ababekhethelwe indlu yeNkosi abayipha abenzi bomsebenzi ababesebenza endlini yeNkosi ukuthi balungise baqinise indlu. 11 Bayinika ababazi labakhi ukuze bathenge amatshe abaziweyo lezigodo zentungo lezokufulela izindlu amakhosi akoJuda ayezidiliziler. 12 Amadoda asesebenza ngobuqotho emsebenzini; lababonisi phezu kwawo babengoJahathi loObhadiya amaLevi, ebantwaneni bakoMeraris, loZekhariya loMeshulamut, ebantwaneni bamaKohathiu, ukuqondisa; lamaLevi, wonke aqedisisa ngezinto zokuhlabelelav. 13 Njalo ayephezu kwabathwali bemithwalow njalo babengababonisi phezu kwakhe wonke owenza umsebenzi wenkonzo ngenkonzox; lakumaLevi kwakulababhaliy labaphathi labagcini bamasangoz.

14 Kwasekusithi bekhupha imali eyayilethwe endlini yeNkosi, uHilikhiya umpristi wafica ugwalo lomlayo weNkosi owawunikwe ngesandla sikaMozisi. 15 UHilikhiya wasephendula wathi kuShafani umabhalane: Ngifice ugwalo lomlayo endlini yeNkosi. UHilikhiya wasenika uShafani ugwalo. 16 UShafani waseletha ugwalo enkosini, futhi wabuyisela ilizwi enkosini esithi: Konke okwakunikelwe esandleni senceku zakho ziyakwenza. 17 Seziyiqoqile imali eyatholakala endlini yeNkosi, zayinikela esandleni sabaphathi lesandleni sabenzi bomsebenzi. 18 UShafani umabhalane wasetshela inkosi esithi: UHilikhiya umpristi unginike ugwalo. UShafani wasefunda kulo phambi kwenkosi. 19 Kwasekusithi inkosi isizwile amazwi omlayo yadabula izigqoko zayo. 20 Inkosi yasilaya oHilikhiya loAhikhamu indodana kaShafani loAbidoni indodana kaMika loShafani umabhalane loAsaya inceku yenkosi, isithi: 21 Hambani liyebuza eNkosini ngenxa yami langenxa yensali ekoIsrayeli lakoJuda mayelana lamazwi ogwalo olutholakeleyo; ngoba lukhulu ulaka lweNkosi oluthululelwe phezu kwethu, ngenxa yokuthi obaba kabaligcinanga ilizwi leNkosi ukwenza njengakho konke okubhaliweyo kulolugwaloa.

22 Ngakho uHilikhiya lalabo ababengabenkosi baya kuHulida umprofethikazi, umkaShaluma indodana kaTokhathi indodana kaHasira, umgcini wezigqoko. (Yena-ke wayehlala eJerusalema esiGabeni seSibili.) Basebekhuluma kuye kanje. 23 Wasesithi kibo: Itsho njalo iNkosi uNkulunkulu kaIsrayeli: Tshelani umuntu olithume kimi: 24 Itsho njalo iNkosi: Khangela, ngizakwehlisela ububi kulindawo laphezu kwabahlali bayo, zonke iziqalekiso ezibhaliweyo egwalweni abalubalileyo phambi kwenkosi yakoJuda. 25 Ngenxa yokuthi bengitshiyile, batshisela abanye onkulunkulu impepha, ukuze bangithukuthelise ngayo yonke imisebenzi yezandla zabo; ngakho ulaka lwami luzathululelwa phezu kwalindawo, kaluyikucitshwab. 26 Kodwa enkosini yakoJuda elithumileyo ukubuza eNkosini, lizakutsho njalo kuyo: Itsho njalo iNkosi uNkulunkulu kaIsrayeli: Mayelana lamazwi owazwileyo, 27 ngoba inhliziyo yakho ibuthakathaka, wazithoba phambi kukaNkulunkulu usuzwe amazwi akhe amelene lalindawo lamelene labahlali bayo, wazithoba phambi kwami, wadabula izigqoko zakho, wakhala inyembezi phambi kwami, ngitsho lami ngizwile, itsho iNkosi. 28 Khangela, ngizakubuthela kuboyihlo, njalo uzabuthelwa emangcwabeni akho ngokuthula, lamehlo akho kawayikubona konke okubi engizakwehlisela kulindawo laphezu kwabahlali bayo. Basebebuyisela ilizwi enkosini.

29 Inkosi yasithuma yaqoqa bonke abadala bakoJuda labeJerusalema. 30 Inkosi yasisenyukela endlini kaJehova, kanye labantu bonke bakoJuda labahlali beJerusalema labapristi lamaLevi, labo bonke abantu kusukela komkhulu kusiya komncinyane; yasibala endlebeni zabo wonke amazwi ogwalo lwesivumelwano olwalutholakele endlini kaJehovac. 31 Inkosi yasisima endaweni yayo, yenza isivumelwano phambi kukaJehova ukulandela uJehova, lokugcina imilayo yakhe lezifakazelo zakhe lezimiso zakhe ngayo yonke inhliziyo yayo langawo wonke umphefumulo wayo, ukwenza amazwi esivumelwano abhalwe kulolugwalod. 32 Yasibamisa bonke abatholakala eJerusalema loBhenjamini. Labahlali beJerusalema benza njengokwesivumelwano sikaNkulunkulu, uNkulunkulu waboyisee. 33 UJosiya wasesusa zonke izinengiso kuwo wonke amazwe ayengawabantwana bakoIsrayeli, wenza wonke owaficwa koIsrayeli ukuthi akhonze, akhonze iNkosi uNkulunkulu wabo. Insuku zakhe zonke kabaphambukanga ekuyilandeleni iNkosi, uNkulunkulu waboyise.

a 2 Kho. 22.1,2.

b 15.2.

c 33.3,17,22.

d Eks. 34.17.

e Levi 26.30. 2 Kho. 23.4.

f 2 Kho. 23.6.

g 1 Kho. 13.2. 2 Kho. 23.20.

h 34.9. 2 Kho. 23.15,19.

i Dute. 9.21.

j 34.4.

k 2 Kho. 22.3-20.

l 34.20. Jer. 26.24. 29.3. 36.10-12. Hez. 8.11.

m Jer. 21.1. 29.21,25. 37.3.

n 18.25.

o 2 Sam. 8.16.

p 34.14. 35.8. 1 Lan. 6.13.

q 34.9. 2 Kho. 23.15,19.

r 1 Lan. 22.3.

s 29.12.

t 35.8.

u 29.12.

v 34.13. 1 Lan. 23.4.

w 2.2,18. Neh. 4.10.

x 34.13. 1 Lan. 23.4.

y Ezra 7.6.

z 1 Lan. 23.4,5.

a Hlu. 18.14. 1 Sam. 9.17.

b 34.21. 12.7.

c 2 Kho. 23.1-3.

d 6.13. 30.16. 2 Kho. 23.3.

e 2 Kho. 23.3.