NdebeleTeam » 2 Chronicles » 33

Ukubusa kukaManase

33UManase wayeleminyaka elitshumi lambili esiba yinkosi; wasebusa iminyaka engamatshumi amahlanu lanhlanu eJerusalemaa. 2 Kodwa wenza okubi emehlweni eNkosi, njengamanyala ezizwe iNkosi eyazixotsha elifeni phambi kwabantwana bakoIsrayeli. 3 Ngoba wabuya wakha indawo eziphakemeyo uyise uHezekhiya ayezidilizile, wamisela oBhali amalathi, wenza izixuku, wakhothamela ibutho lonke lamazulu, walikhonza. 4 Wasesakha amalathi endlini yeNkosi, iNkosi eyayithe ngayo: EJerusalema ibizo lami lizakuba khona phakade. 5 Wasesakhela ibutho lonke lamazulu amalathi emagumeni womabili endlu yeNkosi. 6 Yena wenza abantwana bakhe badabule emlilweni esihotsheni sendodana kaHinomub; wasechasisa izibonakaliso, wenza imilingo, wenza ubuthakathi, wasebenza labalamadlozi labalumbayo. Wenza okubi kakhulu emehlweni eNkosi, ukuyithukuthelisac. 7 Wasebeka isifanekiso esibaziweyo sesithombe ayesenzile endlini kaNkulunkulu, uNkulunkulu owayethe ngayo kuDavida lakuSolomoni indodana yakhe: Kulindlu, leJerusalema engiyikhethe kuzo zonke izizwe zakoIsrayeli, ngizabeka ibizo lami kuze kube ninininid. 8 Kangisayikususa unyawo lukaIsrayeli luphume elizweni engalimisela oyihlo, kuphela uba bezananzelela ukwenza konke engibalaya khona, ngokomlayo wonke lezimiso lezimiselo ngesandla sikaMozisi. 9 Ngakho uManase waduhisa uJuda labahlali beJerusalema, ukwenza okubi okwedlula izizwe iNkosi eyazichitha phambi kwabantwana bakoIsrayeli.

10 INkosi yasikhuluma kuManase lebantwini bakhe, kodwa kabalalelanga. 11 Ngakho iNkosi yabehlisela abaphathi bebutho inkosi yeAsiriya eyayilaboe; basebethumba uManase ngamevaf, bambopha ngamaketane ethusi, bamusa eBhabhilonig. 12 Kwathi esecindezelwe wancenga ubuso beNkosi uNkulunkulu wakheh, wazithoba kakhulu phambi kukaNkulunkulu waboyisei. 13 Wasekhuleka kuye, njalo wancengeka ngaye, wezwa ukuncenga kwakhe, wambuyisela eJerusalema embusweni wakhej. Ngakho uManase wazi ukuthi iNkosi yiyo enguNkulunkuluk.

14 Lemva kwalokho wakha umduli ongaphandle komuzi kaDavida ngentshonalanga kweGihoni esihotshenil, kwaze kwaba sekungeneni kwesango lenhlanzim, wabhoda iOfeli, wawenza waphakama kakhulu. Wabeka labaphathi bamabutho kuyo yonke imizi ebiyelweyo koJuda. 15 Wasesusa onkulunkulu bezizwenin lesithombe endlini yeNkosi, lawo wonke amalathi ayewakhile entabeni yendlu yeNkosi, laseJerusalema, wakuphosela ngaphandle komuzio. 16 Wasesakha ilathi leNkosi, wahlabela phezu kwalo iminikelo yokuthula leminikelo yokubonga. Wathi kuJuda kakhonze iNkosi, uNkulunkulu kaIsrayelip. 17 Loba kunjalo abantu babelokhu behlaba endaweni eziphakemeyo, kuphela eNkosini uNkulunkulu waboq.

18 Ezinye-ke zezindaba zikaManase, lomkhuleko wakhe kuNkulunkulu wakher, lamazwi ababoni abawakhuluma kuye ngebizo leNkosi uNkulunkulu kaIsrayelis, khangela, kusezindabeni zamakhosi akoIsrayelit. 19 Umkhuleko wakhe-keu, lokuncenga kwakhe kuNkulunkulu, lesono sakhe sonke, lesiphambeko sakhev, lezindawo akha kuzo indawo eziphakemeyo, njalo wamisa izixuku lezithombe ezibaziweyow, engakazithobix, khangela, kubhaliwe emazwini ababoniy.

20 UManase waselala laboyise; basebemngcwaba endlini yakhe. UAmoni indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhez.

Ukubusa kukaAmoni

21 UAmoni wayeleminyaka engamatshumi amabili lambili esiba yinkosi; wasebusa iminyaka emibili eJerusalemaa. 22 Wasesenza okubi emehlweni eNkosi njengokwenza kukaManase uyise; ngoba uAmoni wahlabela zonke izithombe ezibaziweyo uManase uyise ayezenzile, wazikhonzab. 23 Kodwa kazithobanga phambi kweNkosi njengokuzithoba kukaManase uyisec, kodwa uAmoni lo wandisa icala. 24 Inceku zakhe zasezimenzela ugobe, zambulala endlini yakhe.

25 Kodwa abantu belizwe batshaya bonke labo ababenzele inkosi uAmoni ugobe; abantu belizwe basebebeka uJosiya indodana yakhe ukuba yinkosi esikhundleni sakhe.

a 2 Kho. 21.1-9.

b Josh. 18.16.

c Dute. 18.10.

d 33.15. Dute. 4.16.

e Dute. 28.36.

f 25.18.

g 2 Kho. 20.17.

h 1 Kho. 13.6.

i 32.26. 33.19,23.

j 33.19. Gen. 25.21.

k Dan. 4.25.

l 1 Kho. 1.33.

m Neh. 3.3. 12.39. Zef. 1.10.

n 33.3,5.

o 33.7.

p 29.31.

q 32.12.

r 33.13,19.

s 2 Sam. 24.11.

t 21.2.

u 33.13,19.

v 33.19. Gen. 25.21.

w 33.3,7.

x 32.26. 33.19,23.

y 2 Sam. 24.11.

z 2 Kho. 21.18.

a 33.25,2 Kho. 21.19-24.

b 33.7. 34.3,4, 7.

c 33.12.