NdebeleTeam » 2 Chronicles » 32

Ukuhlaselwa kwelizwe lakoJuda nguSenakheribi

32Emva kwalezizenzo zobuqotho uSenakheribi inkosi yeAsiriya wafika wangena koJuda, wamisa inkamba maqondana lemizi ebiyelweyo eqonde ukuzifohlelela yonaa. 2 UHezekhiya esebonile ukuthi uSenakheribi usefikile lokuthi ubuso bakhe bukhangele impi emelene leJerusalema, 3 wacebisana lezinduna zakhe lamaqhawe akhe ukuvimba amanzi emithombo eyayingaphandle komuzi; basebemsiza. 4 Kwasekubuthaniswa abantu abanengi, abavimba yonke imithombo lesifula esasigeleza phakathi kwelizwe, besithi: Kungani amakhosi eAsiriya ezafika afice amanzi amanengib. 5 Waseziqinisa, wakha umduli wonke owawudilikile, wawukhweza emiphotshongweni, lomunye umduli ngaphandlec; waqinisa iMilo emzini kaDavidad; wenza lezikhali lezihlangu ngobunengi. 6 Wasebekela abantu induna zezimpi, wazibuthanisela bona egcekeni lesango lomuzi, wakhuluma kunhliziyo yabo esithi: 7 Qinani lime isibindie; lingesabi lingatshaywa luvalo phambi kwenkosi yeAsiriya laphambi kwexuku lonke elilayof; ngoba kukhona kithi omkhulu kulayeg. 8 Kuye kulengalo yenyamah, kodwa kithi kuleNkosi uNkulunkulu wethu ukusisiza lokulwa izimpi zethui. Abantu basebeseyama phezu kwamazwi kaHezekhiya inkosi yakoJuda.

9 Emva kwalokho uSenakheribi inkosi yeAsiriya wathuma inceku zakhe eJerusalema (kodwa yena wayephambi kweLakishi lawo wonke amandla akhe elaye) kuHezekhiya inkosi yakoJuda lakuJuda wonke oseJerusalemaj, esithi: 10 Utsho njalo uSenakheribi inkosi yeAsiriyak: Lithembeni ukuthi lihlale ekuvinjezelweni eJerusalemal? 11 UHezekhiya kalikhohlisi yini ukuthi alinikele ukuthi life yindlala langokomam esithi: INkosi uNkulunkulu wethu izasikhulula esandleni senkosi yeAsiriyan? 12 Kasuye yini lo uHezekhiya owasusa indawo zayo eziphakemeyo lamalathi ayo, watshela uJuda leJerusalema esithi: Lizakhonza phambi kwelathi elilodwa, litshise impepha kuloo? 13 Kalazi yini engakwenzayo mina labobaba kubo bonke abantu bamazwe? Onkulunkulu bezizwe zalawomazwe babelakho lokuba lakho yini ukukhulula amazwe abo esandleni samip? 14 Nguwuphi kubo bonke onkulunkulu balezozizwe obaba abazitshabalalisayo owaba lakho ukukhulula abantu bakhe esandleni sami, ukuthi uNkulunkulu wenu abe lakho ukulikhulula esandleni samiq? 15 Ngalokho-ke uHezekhiya kangalikhohlisir, kangaliduhisi ngokunjalo, lingamkholwa; ngoba kakho unkulunkulu owasiphi isizwe lombuso owaba lakho ukukhulula abantu bakhe esandleni sami lesabobaba. Laye sibili uNkulunkulu wenu kayikulikhulula esandleni sami yini?s 16 Inceku zakhe zatsho lokunye zimelene leNkosi uNkulunkulu njalo zimelene loHezekhiya inceku yayot. 17 Wabhala lezincwadi zokuthuka iNkosi uNkulunkulu kaIsrayeli lokukhuluma zimelene layou zisithi: Njengabonkulunkulu bezizwe zalawomazwe abangakhululanga abantu babo esandleni sami, ngokunjalo uNkulunkulu kaHezekhiya kayikukhulula abantu bakhe esandleni samiv. 18 Zasezimemeza ngelizwi elikhulu ngesiJuda ebantwini beJerusalemaw ababephezu komduli ukubethusa lokubahlupha ukuze ziwuthumbe umuzix. 19 Zasezikhuluma ngoNkulunkulu weJerusalemay njengabonkulunkulu bezizwe zomhlaba, umsebenzi wezandla zomuntuz. 20 Kodwa uHezekhiya inkosia loIsaya umprofethi indodana kaAmozib bakhuleka ngenxa yalokhu, bakhala emazulwini.

Ukukhululwa kwelizwe lakoJuda

21 INkosi yasithuma ingilosi eyaquma wonke amaqhawe alamandla labaphathi lezinduna enkambeni yenkosi yeAsiriyac. Ngakho yabuyela elizweni layo ilobuso obulenhloni. Isingenile endlini kankulunkulu wayo, abaphuma emathunjini ayo bamenza wawa lapho ngenkembad. 22 Ngokunjalo iNkosi yamsindisa uHezekhiya labahlali beJerusalema esandleni sikaSenakheribi inkosi yeAsiriya lesandleni sabo bonke; yasibakhokhela inhlangothi zonke. 23 Abanengi basebeletha izipho eNkosini eJerusalemae, lezinto eziligugu kuHezekhiya inkosi yakoJuda; wasephakanyiswa emehlweni ezizwe zonke emva kwalokhuf.

Ukugula kukaHezekhiya

24 Ngalezonsuku uHezekhiya wagulela ukufa; wasekhuleka eNkosinig; yasikhuluma laye yamnika isibonakalisoh. 25 Kodwa uHezekhiya kabuyiselanga njengokwenzuzo ayeyenzelwei, ngoba inhliziyo yakhe yayiphakemej. Ngakho kwaba lolaka phezu kwakhe laphezu kukaJuda leJerusalemak. 26 Kodwa uHezekhiya wazithoba ngenxa yokuphakama kwenhliziyo yakhel, yena labahlali beJerusalema; ngakho ulaka lweNkosi kalwehlelanga phezu kwabo ensukwini zikaHezekhiyam.

Inkosi yeBhabhiloni ithuma izithunywa kuHezekhiya

27 Njalo uHezekhiya wayelenotho lodumo kakhulukazi, wazenzela iziphala zesiliva lezegolide lezamatshe aligugu lezamakha lezezihlangu lezezinto zonke eziloyisekayo. 28 Leziphala zesivuno samabele lewayini elitsha lamafuthan, lezibaya zenhlobo zonke zezifuyo, lezibaya zemihlambio. 29 Wazenzela lemizi, lemfuyo yezimvu lenkomo ngobunengi, ngoba uNkulunkulu wayemnikile impahla enengi kakhulu. 30 UHezekhiya lop wasevimba umthombo wamanziq angaphezulu eGihonir, wawaqondisa ehla ngentshonalanga komuzi kaDavida. UHezekhiya waphumelela kuyo yonke imisebenzi yakhe.

31 Kodwa kwakunjalo, mayelana lezithunywa zeziphathamandla zeBhabhiloni, ezathumela kuyes ukubuza ngesibonakaliso esenzakalayo elizwenit, uNkulunkulu wamtshiya ukuze amhlole ukuthi azi konke okusenhliziyweni yakheu.

Ukufa kukaHezekhiya

32 Ezinye-ke zezindaba zikaHezekhiya lomusa wakhe, khangela, kubhaliwe embonweni kaIsaya umprofethi indodana kaAmoziv, egwalweni lwamakhosi akoJuda lawakoIsrayeliw. 33 UHezekhiya waselala laboyise; basebemngcwabela kweliphezulu kakhulu lamangcwaba amadodana kaDavida; uJuda wonke labahlali beJerusalema basebemenzela inhlonipho ekufeni kwakhex. UManase indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

a 2 Kho. 18.13. Isa. 36.1.

b 30.14. 32.30.

c 25.23. Isa. 22.9,10.

d 2 Sam. 5.9.

e Dute. 31.6.

f 20.15.

g 2 Kho. 6.16.

h Jer. 17.5.

i 13.12. 20.17.

j 2 Kho. 18.17-19,37.

k 2 Kho. 18.19.

l Hez. 4.2,7. 2 Kho. 24.10. 25.2. 2 Kho. 19.24.

m 32.15. 2 Kho. 18.32. 1 Kho. 21.25.

n 2 Kho. 18.30.

o 31.1. 2 Kho. 18.22.

p 2 Kho. 18.33-35.

q 2 Kho. 18.33-35.

r 2 Kho. 18.29.

s 32.15. 2 Kho. 18.32. 1 Kho. 21.25.

t 2 Kho. 18.27.

u 2 Kho. 19.14.

v 2 Kho. 19.12.

w 2 Kho. 18.28.

x 2 Kho. 18.26,27.

y 32.14-16.

z 2 Kho. 19.18.

a 2 Kho. 19.15.

b 2 Kho. 19.2-4.

c 2 Kho. 19.35-37.

d Hlab. 44.15. Jer. 7.19. Dan. 9.7,8. Ezra 9.6.

e 17.5.

f 1.1.

g 2 Kho. 20.1. Isa. 38.1.

h 2 Kho. 20.8-11.

i Hlab. 116.12.

j 26.16.

k 24.18.

l 33.12. Jer. 26.18,19.

m 2 Kho. 20.19.

n Eks. 1.11.

o 1 Kho. 4.26.

p 2 Kho. 20.20.

q 2 Kho. 2.21.

r 1 Kho. 1.33.

s 2 Kho. 20.12. Isa. 39.1.

t 32.24.

u Dute. 8.2.

v Isa. 36,37,38,39.

w 2 Kho. 20.20.

x 2 Kho. 20.21.