NdebeleTeam » 2 Chronicles » 31

31Kwathi konke lokho sekuphelile, wonke amaIsrayeli atholakalayo aphuma aya emizini yakoJuda, adiliza izinsika eziyizithombe, agamulela phansi izixuku, aphosela phansi indawo eziphakemeyo lamalathi, akukhupha kuye wonke uJuda loBhenjamini lakoEfrayimi loManase, aze aqeda. Bonke abantwana bakoIsrayeli basebebuyela, ngulowo lalowo emfuyweni yakhe, emizini yaboa.

UHezekhiya wondla abapristi lamaLevi

2 UHezekhiya wasemisa izigaba zabapristi lamaLevi ngokwezigaba zabo, ngulowo lalowo ngokomsebenzi wakheb, abapristi lamaLevi emnikelweni wokutshiswa leminikelweni yokuthula, ukukhonza lokubonga lokudumisa emasangweni ezinkamba zeNkosic. 3 Lesabelo senkosi esivela emfuyweni yayo seminikelo yokutshiswa, seminikelo yokutshiswa yekuseni leyantambamad, leminikelo yokutshiswa yamasabathae, leyekuthwaseni kwezinyangaf, leyemikhosi emisiweyo, njengokubhaliweyo emlayweni kaJehovag. 4 Wasesithi ebantwini, kubahlali beJerusalema, banike isabelo sabapristi lamaLevih, ukuze baqiniswei emlayweni weNkosij.

5 Lekusatshalalisweni kwelizwi abantwana bakoIsrayeli bengeza izithelo zokuqala zamabele, iwayini elitsha, lamafutha, loluju, lakuzo zonke izithelo zensimu; lokwetshumi kwakho konke bakuletha ngobunengik. 6 Abantwana bakoIsrayeli loJuda ababehlala emizini yakoJuda labo basebeletha okwetshumi kwenkomo lokwezimvu lokwetshumi kwezinto ezingcwele ezazehlukaniselwe iNkosi uNkulunkulu wabo, babeka izinqumbinqumbil. 7 Ngenyanga yesithathu baqalisa ukubeka isisekelo sezinqumbi, langenyanga yesikhombisa baqeda. 8 UHezekhiya leziphathamandla sebefika bebona izinqumbi, bayibusisa iNkosi labantu bayo uIsrayeli. 9 UHezekhiya wasebuza abapristi lamaLevi ngalezinqumbi. 10 UAzariya umpristi oyinhlokom yendlu kaZadokin wakhuluma laye wathi: Kusukela ekuqaleni kokulethwa kweminikelo endlini yeNkosi, kwakulokokudla lokokusutha lokokutshiya okunenginengi; ngoba iNkosi ibabusisile abantu bayo kuze kusale lokhu okunengio.

11 UHezekhiya wasesithi kulungiswe amakamelo endlini yeNkosi; basebewalungisa. 12 Basebengenisa iminikelo lezingxenye zetshumip lezinto ezingcwelisiweyo ngobuqothoq. Laphezu kwalokhu uKonaniya umLevi wayeyindunar, loShimeyi umfowabo engowesibilis. 13 LoJehiyeli loAzaziya loNahathi loAsaheli loJerimothi loJozabadi loEliyeli loIsimakhiyat loMahathi loBhenaya babengababonisi ngaphansi kwesandla sikaKonaniyau loShimeyi umfowabov, ngomlayo kaHezekhiya inkosi loAzariya umbusi wendlu kaNkulunkuluw. 14 Njalo uKore indodana kaImna umLevi, umgcini wesango ngasempumalanga, wayephezu kweminikelo yesihle kaNkulunkulu ukupha iminikelo yeNkosix lezinto ezingcwelengcweley. 15 Langasesandleni sakhe kwakuloEdeni, loMiniyamini, loJeshuwaz, loShemaya, uAmariya, loShekaniyaa emizini yabapristi ukupha abafowabo ngokuthembeka ezigabeni zabo, njengakwabakhulu kwaba njalo kwabancaneb. 16 Ngaphandle kwababalwe ngezizukulwana zabesilisa, kusukela koleminyaka emithathu kusiya phezulu, wonke ongena endlini yeNkosi, ngomsebenzi wosuku ngosuku lwawo, enkonzweni yabo, kumfanelo zabo, ngezigaba zaboc. 17 Lalabo ababalwa ngezizukulwana zabapristi ngendlu yaboyise, lamaLevi, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili kusiya phezulu, kumfanelo zabo, ngezigaba zabod. 18 Lekubalweni ngezizukulwana, labo bonke abancinyane babo, omkabo, lamadodana abo, lamadodakazi abo, ebandleni lonke, ngoba ekuthembekeni kwabo bazingcwelisa ngobungcwele. 19 Lemadodaneni kaAroni, abapristi, emasimini amadlelo emizi yabo, kuwo wonke umuzi ngomuzie, amadoda ayebizwe ngamabizo, ukunika izabelo kubo bonke abesilisa phakathi kwabapristi, labo bonke ababalwe ngezizukulwana phakathi kwamaLevif.

20 Wasesenza njalo uHezekhiya kuJuda wonke; wenza okuhle lokulungileyo lokuqotho phambi kweNkosi uNkulunkulu wakhe. 21 Emsebenzini wonke-ke awuqalisayo enkonzweni yendlu kaNkulunkulu, lemlayweni lemthethweni, ukudinga uNkulunkulu wakhe, wakwenza ngenhliziyo yakhe yonke, waphumelelag.

a 2 Kho. 18.4.

b 1 Lan. 23.6. 24.1.

c 1 Lan. 23.30,31.

d Nani 28.3-8.

e Nani 28.9,10.

f Nani 28.11-15.

g Nani 28.16-29,40. Nani 29.39.

h Nani 18.8-24. Neh. 13.10.

i 35.2.

j Ezra 7.10.

k Neh. 13.12.

l Levi 27.30. Dute. 14.28.

m 1 Lan. 6.13.

n 1 Lan. 6.8.

o Mal. 3.10.

p 31.14. Neh. 10.39.

q 1 Kho. 15.15.

r 35.9. Neh. 13.13.

s 29.12,14.

t 29.12,14.

u 29.12,14.

v 29.12,14.

w 31.10. 29.12.

x 31.14. Neh. 10.39.

y Eks. 40.10.

z 29.12,14.

a 29.12,14.

b Josh. 21.9-19.

c 1 Kho. 8.59. 2 Kho. 25.30. 1 Lan. 16.37. Ezra 3.4. Neh. 11.23. 12.47. Jer. 52.34. Eks. 5.13.

d 1 Lan. 23.24.

e Levi 25.34.

f 31.12-15. 28.15. Nani 1.17.

g 2 Kho. 18.3. 20.3.