NdebeleTeam » 2 Chronicles » 30

Abantu bagcina iphasika

30UHezekhiya wasethumela kuIsrayeli wonke loJuda, wasebhalela loEfrayimi loManase izincwadi, ukuthi beze endlini yeNkosi eJerusalema ukwenzela iNkosi uNkulunkulu kaIsrayeli iphasika. 2 Ngoba inkosi yelulekana lezikhulu zayo lebandla lonke eJerusalema ukwenza iphasika ngenyanga yesibilia. 3 Ngoba babengelakukwenza ngalesosikhathib ngoba abapristi babengazingcwelisanga ngokweneleyo, labantu babengabuthananga eJerusalemac. 4 Lodaba lwaluqondile emehlweni enkosi lemehlweni ebandla lonke. 5 Basebemisa ilizwi ukwedlulisela isimemezelo kuIsrayeli wonked kusukela eBherishebha kusiya koDanie, ukuthi bazekwenzela iNkosi uNkulunkulu kaIsrayeli iphasika eJerusalema; ngoba okwesikhathi eside babengenzanga njengokubhaliweyo. 6 Ngakho izigijimi zahamba kuIsrayeli wonke loJuda zilezincwadi ezivela esandleni senkosi leziphathamandla zayo, langokomlayo wenkosif zisithi: Bantwana bakoIsrayeli, buyelani eNkosini, uNkulunkulu kaAbrahama, uIsaka, loIsrayelig, njalo izabuyela kwabaphunyukileyo abasele kini esandleni samakhosi eAsiriyah. 7 Njalo lingabi njengaboyihlo lanjengabafowenu ababephambuka eNkosini uNkulunkulu waboyisei, yaze yabanikela ekuchithweni njengoba libonaj. 8 Khathesi lingaqinisi intamo yenu njengaboyihlo; zinikeleni1 eNkosini, lingene endlini yayo engcwele eyingcwelise kuze kube ninininik, likhonze iNkosi uNkulunkulu wenu, ukuze ukuvutha kolaka lwayo kubuyele emuva kusuke kinil. 9 Ngoba ekubuyeleni kwenu eNkosini, abafowenu labantwana benu bazathola izihawu phambi kwababathumbileyo, ukuze babuye kulelilizwem. Ngoba iNkosi uNkulunkulu wenu ilomusan lesihawuo, kayiyikuphendula ubuso busuke kini uba libuyela kuyop. 10 Ngokunjalo izigijimi zedlula zisuka emzini zisiya emzini elizweniq lakoEfrayimi lelakoManase kuze kube koZebulunir; kodwa bazihleka baziklolodelas. 11 Kube kanti abanye bakoAsheri labakoManase labakoZebuluni bazithoba, beza eJerusalemat. 12 LakoJuda isandla sikaNkulunkulu sasikhona ukubanika inhliziyonye ukwenza umlayo wenkosi leziphathamandla ngelizwi likaJehovau.

13 Kwasekubuthana eJerusalema abantu abanengi ukwenza umkhosi wesinkwa esingelamvubelo ngenyanga yesibili, ibandla elikhulu kakhuluv. 14 Basebesukuma basusa amalathi ayeseJerusalema, lawo wonke amalathi okutshisela impepha bawasusaw, bawaphosela esihotsheni iKidronix. 15 Basebehlaba iphasika ngolwetshumi lane lwenyanga yesibiliy; abapristi lamaLevi basebeyangekaz, bazingcwelisa, baletha iminikelo yokutshiswa endlini yeNkosia. 16 Basebesima endaweni yabo ejwayelekileyo njengendlela yabo ngokomlayo kaMozisi umuntu kaNkulunkulub; abapristi bafafaza igazi elalivela esandleni samaLevi. 17 Ngoba babebanengi ebandleni ababengazingcwelisanga; ngakho amaLevi ayephezu kokuhlatshwa kwamaphasika kwalowo lalowo owayengahlambulukanga ukubangcwelisela iNkosi. 18 Ngoba ixuku labantu, abanengi bakoEfrayimi, loManase, uIsakari, loZebuluni babengazihlambululangac, kube kanti badla iphasika kungenjengokubhaliweyo. Kodwa uHezekhiya wabakhulekela wathi: INkosi elungileyo kayimenzele inhlawulo yokuthulad, 19 wonke olungise inhliziyo yakhe ukudinga uNkulunkulu, iNkosi uNkulunkulu waboyise, lanxa kungenjengokuhlanjululwa kwendawo engcwelee. 20 INkosi yasimuzwa uHezekhiya, yabelapha abantu.

21 Abantwana bakoIsrayeli abatholakala eJerusalema basebesenza umkhosi wesinkwa esingelamvubelo insuku eziyisikhombisa ngentokozo enkulu; lamaLevi labapristi bayidumisa iNkosi insuku ngensuku, ngezinto zokuhlabelela ngamandla eNkosinif. 22 UHezekhiya wasekhuluma ngomusa kumaLevi wonke ayelokuqedisisa elwazini oluhle lweNkosi. Badla-ke okomkhosi omisiweyo insuku eziyisikhombisa benikela iminikelo yokuthulag, beyidumisa iNkosi, uNkulunkulu waboyiseh. 23 Ibandla lonke laselicebisana ukwenza ezinye insuku eziyisikhombisa; benza ezinye insuku eziyisikhombisa ngentokozoi. 24 Ngoba uHezekhiya inkosi yakoJuda wanika ibandla amajongosi azinkulungwane lezimvu eziyizinkulungwane eziyisikhombisa, leziphathamandla zanika ibandla amajongosi azinkulungwane lezimvu ezizinkulungwane ezilitshumi; labapristi bazingcwelisa ngobunengij. 25 Ibandla lonke lakoJuda, labapristi lamaLevi, lebandla lonke elivela koIsrayeli, labezizweni ababevela elizweni lakoIsrayeli, lababehlala koJuda, basebethokozak. 26 Kwasekusiba khona intokozo enkulu eJerusalema, ngoba kusukela ensukwini zikaSolomoni indodana kaDavida inkosi yakoIsrayeli kakuzanga kube khona okunjalo eJerusalemal.

27 Basebesukuma abapristi lamaLevim, babusisa abantun; ilizwi labo laselizwakala, lomkhuleko wabo wafika endaweni yakhe yokuhlala engcwele emazulwini.

a 30.13,15. Nani 9.10,11.

b 29.17. Eks. 12.6,18.

c 29.34. 30.24.

d Ezra 1.1.

e 2 Sam. 3.10.

f 30.10. Esta 3.13,15. 8.10,14. Jobe 9.25. Jer. 51.31.

g 30.9. Jer. 4.1. Jow. 2.12,13.

h 2 Kho. 15.19,29.

i Hez. 20.18.

j 29.8. 2 Kho. 22.19.

1 zinikeleni Heb. nika isandla.

k Dute. 9.6. Eks. 32.9.

l 29.10.

m Hlab. 106.46.

n Eks. 34.6. Eks. 22.27.

o Dute. 4.31.

p 1 Sam. 7.3.

q 30.10. Esta 3.13,15. 8.10,14. Jobe 9.25. Jer. 51.31.

r 30.1.

s 36.16.

t 30.18,21,25. 11.16.

u 29.15.

v 30.2.

w 28.24. 2 Kho. 18.4.

x 15.16. 2 Kho. 23.6. 2 Sam. 15.23.

y 30.2.

z 29.34.

a Ezra 6.20.

b Dute. 33.1.

c 30.11,25.

d 30.5. Eks. 12.43.

e 19.3.

f Ezra 6.22.

g 35.3.

h Levi 5.5.

i 1 Kho. 8.65.

j 30.3. 29.34.

k 30.11,18.

l 7.9,10.

m 23.18.

n Nani 6.23-27.