NdebeleTeam » 2 Chronicles » 29

Ukubusa kukaHezekhiya

29UHezekhiya waba yinkosi eleminyaka engamatshumi amabili lanhlanu; wabusa iminyaka engamatshumi amabili lesificamunwemunye eJerusalemaa. Lebizo likanina lalinguAbhiya indodakazi kaZekhariyab. 2 Wasesenza okuqondileyo emehlweni eNkosi njengokwenza konke kukaDavida uyise.

3 Yena, ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe ngenyanga yokuqala, wavula iminyango yendlu yeNkosi, wayilungisac. 4 Wasengenisa abapristi lamaLevi, wababuthanisa egumeni elingasempumalanga. 5 Wasesithi kubo: Ngilalelani, maLevi; khathesi zingcweliseni, njalo lingcwelise indlu yeNkosi uNkulunkulu waboyihlo, likhuphe ingcekeza endaweni engcweled. 6 Ngoba obaba babephambukile, benza okubi emehlweni eNkosi uNkulunkulu wethu, bayitshiya, baphendula ubuso babo bebususa endaweni yokuhlala yeNkosie, bafulathela1. 7 Bavala leminyango yekhulusi, bacitsha izibane, kabatshisanga impepha, kabanikelanga umnikelo wokutshiswa kuNkulunkulu kaIsrayelif endaweni engcwele. 8 Ngakho ulaka lweNkosi lwaba phezu kukaJuda leJerusalema, yabanikela evalwenig, ekuchithekeni, lekuncifelweni, njengoba libona ngamehlo enuh. 9 Ngoba khangelani, obaba bawile ngenkemba, lamadodana ethu lamadodakazi ethu labomkethu basekuthunjweni ngenxa yalokhui. 10 Khathesi kusenhliziyweni yamij ukwenza isivumelwano leNkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ukuze ukuvutha kolaka lwayo kuphenduke kusuke kithik. 11 Madodana ami, khathesi lingonwabi, ngoba iNkosi ilikhethile ukuthi lime phambi kwayo, liyikhonzel, libe zinceku zayo labatshisi bempepha.

12 Asesukuma amaLevi, oMahathi indodana kaAmasayim loJoweli indodana kaAzariya emadodaneni amaKohathin; lemadodaneni kaMerario oKishi indodana kaAbidip loAzariya indodana kaJehaleleliq; lakumaGerishonir oJowa indodana kaZimas loEdeni indodana kaJowat; 13 lemadodaneni kaElizafani oShimiri loJehiyeliu; lemadodaneni kaAsafi oZekhariya loMathaniyav; 14 lemadodaneni kaHemaniw oJehiyelix loShimeyiy; lemadodaneni kaJeduthuniz oShemaya loUziyelia. 15 Basebebuthanisa abafowabo, bazingcwelisa, beza njengomlayo wenkosi ngamazwi kaJehovab, ukuhlanza indlu kaJehovac. 16 Abapristi basebengena ngaphakathi kwendlu yeNkosi ukuyihlanza, bakhupha konke ukungcola abakuthola ethempelini leNkosi egumeni lendlu yeNkosi; lamaLevi akuthatha, akukhuphela esifuleni iKidroni ngaphandled. 17 Basebeqala ukungcwelisa ngolokuqala lwenyanga yokuqala, njalo ngosuku lwesificaminwembili lwenyanga bafika ekhulusini leNkosi; bangcwelisa indlu yeNkosi ngensuku eziyisificaminwembili; kwathi ngosuku lwetshumi lesithupha lwenyanga yokuqala baqedae. 18 Basebengena phakathi kuHezekhiya inkosi bathi: Sesiyihlanzile yonke indlu yeNkosi, lelathi lomnikelo wokutshiswa, lezitsha zalo zonke, letafula lezinkwa zokubukiswa, lezitsha zalo zonkef. 19 Lazo zonke izitsha inkosi uAhazi eyayizilahlile ekubuseni kwayo, esiphambekweni sayo, sizilungisile sazingcwelisa, khangela-ke, ziphambi kwelathi leNkosig.

20 UHezekhiya inkosi wasevuka ngovivi, wabuthanisa izinduna zomuzi, wenyukela endlini kaJehova. 21 Basebeletha amajongosi ayisikhombisa lenqama eziyisikhombisa lamawundlu ayisikhombisah lempongo eziyisikhombisai, kwaba ngumnikelo wesono sombuso lesendlu engcwele lesakoJudaj. Wasesithi emadodaneni kaAroni, abapristi, akunikele phezu kwelathi leNkosi. 22 Basebehlaba izinkabi, labapristi bemukela igazi balifafaza elathinik; bahlaba lezinqama bafafaza igazi elathini; bahlaba lamawundlu bafafaza igazi elathini. 23 Basebesondeza impongo zomnikelo wesono phambi kwenkosi lebandla, babeka izandla zabo phezu kwazol. 24 Abapristi basebezihlaba, benza ukubuyisana ngegazi lazo phezu kwelathi ukwenzela uIsrayeli wonke inhlawulo yokuthula. Ngoba inkosi yalaya: Umnikelo wokutshiswa lomnikelo wesono ngokaIsrayeli wonkem. 25 Wasebeka amaLevi endlini kaJehova elensimbi ezincencethayo, lezigubhu zezintambo, njalo lamachachon, njengomlayo kaDavidao lokaGadip umboni wenkosiq lokaNathani umprofethir; ngoba lumlayo wawungesandla sikaJehova ngesandla sabaprofethi bakhe. 26 LamaLevi ema elezinto zokuhlabelela zikaDavidas labapristi belempondot. 27 UHezekhiya waselaya ukunikela umnikelo wokutshiswa phezu kwelathi; kwathi ngesikhathi umnikelo wokutshiswa uqalisa, ingoma yeNkosi yaqalisa kanye lezimpondou, langezandla zezinto zokuhlabelela zikaDavida inkosi yakoIsrayeli. 28 Lebandla lonke lakhonza, labahlabeleli bahlabelela, labakhalisi bempondo bakhalisav; konke lokhu, kwaze kwaphela umnikelo wokutshiswa. 29 Lekupheleleni kokunikela inkosi labo bonke abatholakala layo bakhothama bakhonzaw. 30 Khona uHezekhiya inkosi leziphathamandla bathi kumaLevi kawayidumise iNkosi ngamazwi kaDavida lakaAsafi umbonix. Asedumisa kwaze kwaba yintokozo, akhothama akhonzay. 31 UHezekhiya wasephendula wathi: Selizehlukanisele iNkosi; sondelani lilethe imihlatshelo leminikelo yokubonga endlini yeNkosiz. Ibandla laseliletha imihlatshelo leminikelo yokubongaa, laye wonke olenhliziyo ekhululekileyo, iminikelo yokutshiswab. 32 Lenani leminikelo yokutshiswa ibandla elayilethayo lalizinkunzi ezingamatshumi ayisikhombisa, inqama ezilikhulu, amawundlu angamakhulu amabili; konke lokhu kwakungokomnikelo wokutshiswa eNkosini. 33 Izinto ezazingcwelisiwe kwakuzinkunzi ezingamakhulu ayisithupha lezimvu ezizinkulungwane ezintathu. 34 Kodwa abapristi babebalutshwana, okokuthi babengelakho ukuhlinza yonke iminikelo yokutshiswa; ngakho abafowabo amaLevi babancedisac waze waphela umsebenzi, labapristi baze bazingcwelisad, ngoba amaLevi ayeqondile ngenhliziyo kulabapristi ukuzingcwelisae. 35 Leminikelo yokutshiswa layo yayiminengi, lamahwahwa eminikelo yokuthulaf kanye leminikelo yokunathwayo yeminikelo yokutshiswag. Ngokunjalo inkonzo yendlu yeNkosi yamiswa. 36 UHezekhiya labantu bonke basebethokoza ngalokho uNkulunkulu ayekulungisele abantu, ngoba into yahle yenzeka.

a 2 Kho. 18.1-3.

b 26.5. Isa. 8.2.

c 28.24. 29.7.

d 29.15,34. 35.6.

e 35.22. Jer. 2.27. Hez. 8.16.

1 bafulathela: Heb. bapha intamo.

f 28.24.

g 24.18.

h Jer. 19.8. 25.9,18. 29.18. Mika 6.16. Hlu. 5.16. 1 Kho. 9.8. Jer. 18.16. Lilo 2.15.

i 28.5,6,8,17.

j 24.4. 1 Lan. 22.7.

k 15.12.

l Nani 3.6. 8.14. 18.2,6. Nani 16.40.

m 31.13,15.

n 34.12. Nani 3.17. 1 Lan. 6.1.

o 34.12. Nani 3.17. 1 Lan. 6.1.

p 1 Lan. 6.44.

q 31.13,15.

r 34.12. Nani 3.17. 1 Lan. 6.1.

s 1 Lan. 6.20,21.

t 31.13,15.

u 1 Lan. 15.8. Nani 3.30.

v 1 Lan. 6.39.

w 1 Lan. 6.33,44.

x 31.13,15.

y 31.13,15.

z 1 Lan. 6.33,44.

a 31.13,15.

b 29.5,34.

c Neh. 13.9.

d 2 Sam. 15.23.

e 29.3.

f Neh. 13.9.

g 28.24. 1 Lan. 23.28,29.

h Ezra 6.17. 8.35.

i Ezra 6.17. 8.35.

j Levi 4.14.

k 35.11. Levi 8.14,15,19,24. Heb. 9.21.

l Levi 4.15.

m Levi 4.26.

n 1 Lan. 16.4. 25.6. 1 Lan. 15.16.

o 8.14. 1 Lan. 23.5. 25.1.

p 1 Sam. 22.5.

q 2 Sam. 24.11.

r 2 Sam. 12.1.

s 29.27. 1 Lan. 23.5.

t 1 Lan. 15.24.

u 1 Lan. 15.24.

v 1 Lan. 15.24.

w 20.18.

x 2 Sam. 24.11.

y 20.18.

z 33.16. Levi 7.12.

a 33.16. Levi 7.12.

b Eks. 35.5,22.

c 35.11. Levi 1.6.

d 30.3,24.

e Hlab. 7.10. 125.4.

f Levi 3.1,16.

g Nani 15.5,7,10.