NdebeleTeam » 2 Chronicles » 28

Ukubusa kukaAhazi

28UAhazi wayeleminyaka engamatshumi amabili esiba yinkosi; wabusa iminyaka elitshumi lesithupha eJerusalema. Kodwa kenzanga okuqondileyo emehlweni eNkosi, njengoDavida uyisea. 2 Ngoba wahamba ezindleleni zamakhosi akoIsrayeli, wasesenzela oBhalib izithombe ezibunjwe ngokuncibilikisac. 3 Yena watshisa impepha esihotsheni sendodana kaHinomud, watshisa lamadodana akhe emlilweni, njengokwamanyala ezizwe iNkosi eyazixotsha elifeni phambi kwabantwana bakoIsrayelie. 4 Wanikela imihlatshelo watshisa impepha endaweni eziphakemeyo laphezu kwamaqaqa langaphansi kwaso sonke isihlahla esiluhlaza. 5 Ngakho iNkosi uNkulunkulu wakhe yamnikela esandleni senkosi yeSiriya; asemtshaya, athumba kuye abathunjiweyo abanengi, abasa eDamasekof. Futhi wanikelwa esandleni senkosi yakoIsrayeli eyamtshaya ngokutshaya okukhulu.

6 Ngoba uPheka indodana kaRemaliyag wabulala koJuda abazinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amabili ngasuku lunye, bonke bengamadoda alamandla, ngoba babeyidelile iNkosi uNkulunkulu waboyise. 7 UZikiri iqhawe lakoEfrayimi wasebulala uMahaseya indodana yenkosih loAzirikamu umphathi wendlu loElkana owesibili enkosinii. 8 Abantwana bakoIsrayeli basebethumba kubafowabo abazinkulungwane ezingamakhulu amabili, abesifazana, amadodana, lamadodakazi; baphanga lempango enengi kibo, bayiletha impango eSamariyaj. 9 Kodwa kwakukhona lapho umprofethi weNkosi obizo lakhe lalinguOdedi; wasephuma phambi kwebutho elalisiza eSamariya, wathi kibo: Khangelani, ngenxa yolaka lweNkosi uNkulunkulu waboyihlo phezu kukaJudak, ibanikele esandleni senu; libabulele-ke ngolaka olufinyelele emazulwinil. 10 Khathesi-ke lina lithi lehlisela ngaphansi kwenu abantwana bakoJuda labeJerusalema babe yizigqili lezigqilikazi. Kodwa lina kakulamacala yini kini amelene leNkosi uNkulunkulu wenu? 11 Ngakho-ke ngilalelani; libuyisele abathunjiweyo elibathumbe kubafowenu, ngoba ukuvutha kolaka lweNkosi kuphezu kwenu. 12 Kwasekusukuma amadoda kunhloko zabantwana bakoEfrayimi, oAzariya indodana kaJohanani, uBerekiya indodana kaMeshilemothi, loJehizikiyam indodana kaShaluman, loAmasa indodana kaHadilayi, bamelana lalabo ababengena bevela ebuthweni. 13 Basebesithi kibo: Kaliyikungenisa abathunjiweyo lapha kube licala eNkosini limelene lathi; ngoba lina lithi lizakwengeza ezonweni zethu lemacaleni ethu, ngoba isiphambeko sethu sikhulu, lokuvutha kolaka kuphezu kukaIsrayeli. 14 Ngakho abahlomileyo batshiya abathunjiweyo lempango phambi kweziphathamandla lebandla lonkeo. 15 Lamadoda abizwa ngamabizo asukuma, abamba abathunjiweyop, agqokisa bonke ababenqunu babo ngokuvela empangweni; yebo abagqokisa, abafaka amanyathela, abanika ukudla, abanathisaq, abagcoba, athwala bonke ababuthakathaka ngabobabhemir, abasa eJeriko, umuzi wamalala, duze labafowabo; basebebuyela eSamariyas.

16 Ngalesosikhathi inkosi uAhazi yathuma emakhosini eAsiriya ukumncedisa. 17 Ngoba amaEdoma ayesebuye atshaya uJuda, athumba abathunjwat. 18 LamaFilistiu ayehlasele imiziv yesihotshaw leningizimu yakoJuda, athumba iBeti-Shemeshix, leAjaloniy, leGederothiz, leSokoa lemizana yayob, leTiminac lemizana yayod, leGimizo lemizana yayoe; ahlala khona. 19 Ngoba iNkosi yamthobisa uJuda ngenxa kaAhazi inkosi yakoIsrayelif, ngoba wamenza ze uJuda, wasephambuka kakhulu eNkosinig. 20 Ngakho uTiligathi-Pileseri inkosi yeAsiriyah wafika kuye, wamhlupha, kodwa kamqinisanga. 21 Ngoba uAhazi wathatha isabelo sendlu kaJehova lesendlu yenkosi leseziphathamandla, wasipha inkosi yeAsiriya; kodwa kayimsizangai.

22 Ngesikhathi sohlupho lwakhe wengeza-ke ekuphambekeni emelene loJehova. Le yinkosi uAhazi. 23 Ngoba wahlabela onkulunkulu beDamaseko ababemtshayilej, wathi: Ngoba onkulunkulu bamakhosi eSiriya bayawasiza, ngizahlabela bona ukuze bangisizek. Kodwa bona baba yimbangela yokuwa kwakhel, kuye lakuIsrayeli wonkem. 24 UAhazi waseqoqa izitsha zendlu kaNkulunkulu, waziquma iziqa izitsha zendlu kaNkulunkulun, wavala iminyango yendlu yeNkosio, wazenzela amalathi kuyo yonke ingonsi eJerusalemap. 25 Lakuwo wonke umuzi ngomuzi wakoJuda wenza indawo eziphakemeyo zokutshisela abanye onkulunkulu impepha, wayithukuthelisa iNkosi uNkulunkulu waboyiseq.

26 Ezinye-ke zezindaba zakhe lazo zonke indlela zakher, ezokuqala lezokucina, khangela, zibhaliwe egwalweni lwamakhosi akoJuda lawakoIsrayelis. 27 UAhazi waselala laboyise, basebemngcwabela emzini, eJerusalema; kodwa kabamlethanga emangcwabeni amakhosit akoIsrayeliu. UHezekhiya indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

a 2 Kho. 16.2-4.

b Hlu. 2.11.

c Eks. 34.17.

d Josh. 18.16.

e 2 Kho. 16.5,6.

f 2 Kho. 16.5,6.

g 2 Kho. 15.27. 16.5.

h 18.25. 1 Kho. 22.26.

i 18.25. 1 Kho. 22.26.

j 11.4. 28.11.

k Isa. 47.6. Hez. 25.12,15. 26.2. Obad. 10.

l Ezra 9.6. Isam. 18.5.

m 28.27.

n 2 Kho. 15.10.

o 20.21. 1 Lan. 12.23.

p 28.12. 31.19. Nani 1.17.

q 2 Kho. 6.22. Zaga 25.21,22. Roma 12.20.

r Dute. 28.40. Ruthe 3.3. 2 Sam. 14.2. Mika 6.15.

s Dute. 34.3.

t 2 Kho. 16.7.

u Hez. 16.27,57.

v 25.13.

w 26.10. Josh. 15.33.

x Josh. 15.10.

y Josh. 10.12.

z Josh. 15.41.

a Josh. 15.35.

b Nani 21.25.

c Josh. 15.10.

d Nani 21.25.

e Nani 21.25.

f 21.2.

g Eks. 32.25.

h 2 Kho. 16.7.

i 2 Kho. 16.8,9.

j 25.14.

k Jer. 44.17,18.

l 25.8.

m 21.2.

n 2 Kho. 16.17.

o 29.3,7.

p 30.14.

q Dute. 4.25.

r 2 Kho. 16.19,20.

s 1 Lan. 29.29.

t 21.20. 24.25.

u 21.2.