NdebeleTeam » 2 Chronicles » 27

Ukubusa kukaJothamu

27UJothamu wayeleminyaka engamatshumi amabili lanhlanu esiba yinkosi; wasebusa iminyaka elitshumi lesithupha eJerusalema. Lebizo likanina lalinguJerusha, indodakazi kaZadokia. 2 Wasesenza okuqondileyo emehlweni eNkosi njengokwenza konke kukaUziya uyise; kodwa kangenanga ethempelini leNkosi; labantu babelokhu besenza ngokonakalab. 3 Yena wakha isango eliphezulu lendlu yeNkosic, wakha okunengi emdulini weOfelid. 4 Futhi wakha imizi entabeni zakoJuda, lemaguswini wakha izinqaba lemiphotshongoe.

5 Yena wesesilwa lenkosi yabantwana bakoAmonif, wabanqoba; abantwana bakoAmoni basebemnika ngalowomnyaka amathalenta esiliva alikhulu, lamakhori* engqoloyi azinkulungwane ezilitshumi, lezinkulungwane ezilitshumi zebhali*. Lokhu abantwana bakoAmoni bakubuyisela kuye, langomnyaka wesibili langowesithathug. 6 Ngokunjalo uJothamu waziqinisa, ngoba walungisa izindlela zakhe phambi kweNkosi uNkulunkulu wakheh.

7 Ezinye-ke zezindaba zikaJothamu, lazo zonke izimpi zakhe, lezindlela zakhe, khangela, zibhaliwe egwalweni lwamakhosi akoIsrayeli lawakoJudai. 8 Wayeleminyaka engamatshumi amabili lanhlanu esiba yinkosi, wabusa iminyaka elitshumi lesithupha eJerusalemaj.

9 UJothamu waselala laboyise, basebemngcwabela emzini kaDavida; uAhazi indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhek.

a 2 Kho. 15.32-35.

b 26.16.

c 2 Kho. 15.35.

d 33.14. Neh. 3.26,27. 11.21.

e 17.12.

f 1 Sam. 11.1.

g 1 Kho. 4.22.

h 27.2.

i 2 Kho. 15.36.

j 27.1. 2 Kho. 15.33.

k 2 Kho. 15.38.