NdebeleTeam » 2 Chronicles » 26

Ukubusa kukaUziya

26Bonke abantu bakoJuda basebethatha uUziya owayeleminyaka elitshumi lesithupha, bambeka waba yinkosi esikhundleni sikayise uAmaziya. 2 Yena wakha iElothi, wayibuyisela koJuda emva kokulala kwenkosi laboyise. 3 U-Uziya wayeleminyaka elitshumi lesithupha lapho esiba yinkosi; wabusa iminyaka engamatshumi amahlanu lambili eJerusalemaa. Lebizo likanina lalinguJekoliya weJerusalema. 4 Wasesenza okuqondileyo emehlweni eNkosi njengakho konke uAmaziya uyise ayekwenzileb. 5 Njalo wayemdinga uNkulunkulu ensukwini zikaZekhariyac owayelokuqedisisa emibonweni kaNkulunkulu; langezinsuku zokudinga kwakhe iNkosi, uNkulunkulu wamphumelelisad. 6 Wasephuma walwa lamaFilistie, wadilizela phansi umduli weGathif lomduli weJabineg lomduli weAshidodih, wakha imizi eAshidodi laphakathi kwamaFilisti. 7 UNkulunkulu wasemsiza ukumelana lamaFilistii, lokumelana lamaArabhiya ayehlala eGuri-Bhalij, lamaMewunik. 8 AmaAmonil asesipha umthelo kuUziyam, lebizo lakhe lahamba laze lafika engenelweni leGibhithe, ngoba waziqinisa waze waba sengqongeni. 9 Futhi uUziya wakha imiphotshongo eJerusalema esangweni lengonsin lesangweni lesigodio lengonsini, wayiqinisap. 10 Wakha lemiphotshongo enkangala, wagebha imithombo eminengi, ngoba wayelenkomo ezinengi esihotsheni kanye lemagcekeniq, abalimir lezisebenzi zezivini ezintabenis leKharmelit, ngoba wayengothanda umhlabathi. 11 Futhi uUziya wayelebutho elilwayo eliphuma impi ngamaviyou ngokwenani lokubalwa kwabo ngesandla sikaJeyiyeli umabhalane loMahaseya umbusi phansi kwesandla sikaHananiya, omunye wezinduna zenkosiv. 12 Inani lonke lezinhloko zaboyise lamaqhawe alamandla lalizinkulungwane ezimbili lamakhulu ayisithupha. 13 Laphansi kwesandla sazo kwakulamandla ebutho elizinkulungwane ezingamakhulu amathathu lesikhombisa lamakhulu amahlanu elalisilwa ngamandla obuqhawe ukusiza inkosi limelene lesithaw. 14 U-Uziya wasebalungisela, ibutho lonke, izihlangux lemikhontoy lamakhowaz lamabhatshi ensimbiab lamadandili lamatshe ezavuthac. 15 EJerusalema wasesenza imitshina, eyaqanjwa ngohlakaniphileyod, ukuthi ibe phezu kwemiphotshongo laphezu kwezingonsi ukuphosa ngemitshoko langamatshe amakhulu. Lebizo lakhe laphuma laze laba khatshana, ngoba wasizwa ngokumangalisayo waze waqinae.

16 Kodwa eseqinilef, inhliziyo yakhe yaziphakamisela encithakalweni. Ngoba waphambuka eNkosini uNkulunkulu wakheg, wasengena ethempelini leNkosih ukuze atshise impephai phezu kwelathi lempephaj. 17 UAzariya umpristi wasengena emva kwakhe elabapristi beNkosi abangamatshumi ayisificaminwembilik, amadoda alamandlal. 18 Basebemelana loUziya inkosi, bathi kuye: Kakusikho okwakho, Uziya, ukutshisela iNkosi impepham, kodwa ngokwabapristi, amadodana kaAroni abehlukaniselwe ukutshisa impepha. Phuma endaweni engcwele, ngoba uphambukile; njalo kakusikho kodumo lwakho oluvela eNkosini uNkulunkulun. 19 Wasethukuthela uUziya, njalo kwakulodengezi esandleni sakhe ukuze atshise impepha; esebathukuthelele abapristi, kwabonakala ubulephero ebunzini lakhe phambi kwabapristi endlini yeNkosi, ngaphezu kwelathi lempephao. 20 UAzariya umpristi oyinhloko labo bonke abapristi basebemkhangela, khangela-ke, wayelobulephero ebunzini lakhe; basebemkhupha lapho masinyanep, yebo laye uqobo waphangisa ukuphumaq, ngoba iNkosi yayimtshayiler. 21 U-Uziya inkosi waba ngumlephero kwaze kwaba lusuku lokufa kwakhe; wahlala endlini eyehlukanisiweyo engumlephero, ngoba waqunywa wasuka endlini kaJehova. Njalo uJothamu indodana yakhe wayephezu kwendlu yenkosi, esahlulela abantu belizwe.

22 Ezinye-ke zezindaba zikaUziya, ezokuqala lezokucinas, uIsaya umprofethi, indodana kaAmozi, wazibhalat. 23 U-Uziya waselala laboyise; basebemngcwaba kuboyise ensimini yokungcwaba eyayingeyamakhosi, ngoba bathi: Ungumlephero. UJothamu indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakheu.

a 2 Kho. 15.2,3.

b 2 Kho. 15.2,3.

c 24.2.

d Dan. 1.17. 10.1.

e Isa. 14.29.

f 1 Sam. 17.4.

g Josh. 15.11.

h 1 Sam. 5.1.

i 21.16.

j 21.16.

k 20.1. Hlu. 10.12.

l 1 Sam. 11.1.

m 17.11. 2 Sam. 8.2.

n 2 Kho. 14.13.

o Neh. 2.13,15. 3.13.

p Neh. 3.19.

q Dute. 3.10.

r Jow. 1.11.

s Jow. 1.11.

t Josh. 15.55.

u 2 Kho. 6.23.

v 1 Lan. 23.4. Nani 11.16.

w 25.5.

x Neh. 4.13,16.

y Neh. 4.13,16.

z 1 Sam. 17.5,38.

a Neh. 4.16. Jobe 41.26. Eks. 28.32. 39.23.

b 1 Sam. 17.5,38.

c Neh. 4.13,16.

d Tshu. 7.29. Tshu. 7.25,27. 9.10.

e Zaga 21.9. 25.24.

f 12.1. 25.3. Dute. 32.15.

g 25.19. 32.25. Hez. 28.2,5,17. Dute. 8.14. 2 Kho. 14.10. Hab. 2.4.

h Eks. 40.5.

i 2 Kho. 16.12,13.

j Eks. 40.5.

k 1 Lan. 6.10.

l 28.6. 2 Kho. 2.16.

m Nani 16.40. 18.7.

n Eks. 30.7,8.

o Eks. 4.6.

p Esta 6.14.

q Esta 6.12. Esta 3.15.8.14.

r 2 Kho. 15.5-7.

s 1 Lan. 29.29.

t Isa. 1.1. 6.1.

u 2 Kho. 21.18,26.