NdebeleTeam » 2 Chronicles » 24

Ukubusa kukaJowashi koJuda

24UJowashi wayeleminyaka eyisikhombisa esiba yinkosi, wabusa iminyaka engamatshumi amane eJerusalema. Lebizo likanina lalinguZibiya weBherishebhaa. 2 UJowashi wasesenza okuqondileyo emehlweni eNkosib insuku zonke zikaJehoyada umpristic. 3 UJehoyada wasemthathela abafazi ababili; wasezala amadodana lamadodakazid.

4 Kwasekusithi emva kwalokho kwaba senhliziyweni kaJowashi ukuvuselela indlu yeNkosie. 5 Wasebuthanisa abapristi lamaLevi, wathi kibo: Phumani liye emizini yakoJuda, liqoqe kuIsrayeli wonke imali yokulungisa indlu kaNkulunkulu wenu umnyaka ngomnyaka; lina-ke, luphangiseleni udabaf. Kodwa amaLevi kawaphangisangag. 6 Inkosi yasibiza uJehoyada inhloko, yathi kuye: Kungani ungabizanga kumaLevi ukuthi alethe esusa koJuda laseJerusalema umthelo kaMozisi inceku yeNkosih, lowebandla lakoIsrayeli okwethente lobufakazii? 7 Ngoba amadodana kaAthaliya okhohlakeleyo afohlela endlini kaNkulunkuluj, futhi-ke ayesebenzisele oBhali zonke izinto ezingcwele zendlu yeNkosik. 8 Inkosi yasilaya, asesenza ibhokisi elilodwa, alibeka esangweni lendlu kaJehova phandlel. 9 Asesenza isimemezelo koJuda laseJerusalema ukuthi balethe eNkosini umthelo kaMozisi inceku kaNkulunkulu owabekwa phezu kukaIsrayeli enkangalam. 10 Zonke iziphathamandla labo bonke abantu basebethokoza, baletha baphosela ebhokisini baze baqeda. 11 Kwakusithi-ke ngesikhathi eletha ibhokisi kumhloli wenkosi ngesandla samaLevi, lalapho ebona ukuthi kulemali enengi, umabhalane wenkosi lenduna yompristi oyinhloko beze balithulule ibhokisi, balithathe balibuyisele endaweni yalo. Benza njalo-ke insuku ngensuku, baqoqa imali ngobunengi. 12 Inkosi loJehoyada basebeyinika abenzi bomsebenzi wenkonzo wendlu kaJehova, baqhatsha abakha ngamatshe lababazi ukuvuselela indlu kaJehova, njalo labakhandi bensimbi lethusi ukuqinisa indlu kaJehovan. 13 Ngakho abenzi bomsebenzi basebenza, kwaze kwathi ukuvuselelwa komsebenzi kwaqhubeka ngesandla sabo, bayimisa indlu kaNkulunkulu ngesilinganiso sayo, bayiqinisa. 14 Kwathi sebeqedile baletha imali eseleyo phambi kwenkosi loJehoyada, abenza ngayo izitsha zendlu kaJehova, izitsha zenkonzo lezokunikela, lezinkezo, lezitsha zegolide lezesilivao. Basebenikela njalonjalo iminikelo yokutshiswa endlini kaJehova zonke izinsuku zikaJehoyadap.

15 UJehoyada waseguga wenela ngezinsuku, wafa; wayeleminyaka elikhulu lamatshumi amathathu ekufeni kwakheq. 16 Basebemngcwabela emzini kaDavida lamakhosi, ngoba wayenze okulungileyo koIsrayeli lakuNkulunkulu lendlu yakher. 17 Emva kokufa kukaJehoyada iziphathamandla zakoJuda zasezisiza zakhothama phambi kwenkosi; khona inkosi yazilalela. 18 Basebeyitshiya indlu yeNkosi, uNkulunkulu waboyise, bakhonza izixukus lezithombet. Kwasekusehlela ulaka phezu kukaJuda leJerusalema ngenxa yalelicala labou. 19 Kodwa yathuma abaprofethi phakathi kwabo ukubabuyisela eNkosiniv; basebefakaza bemelene labo, kodwa kababekanga indlebew. 20 UMoya kaNkulunkulu wasesembesa uZekhariya indodana kaJehoyada umpristi owema ngaphezu kwabantu, wathi kibo: Utsho njalo uNkulunkulu: Kungani liseqa imilayo yeNkosi ukuze lingaphumelelix? Ngoba liyitshiyile iNkosi, layo ilitshiyiley. 21 Basebemenzela ugobe, bamkhanda ngamatshe ngomlayo wenkosiz, egumeni lendlu kaJehovaa. 22 Ngokunjalo uJowashi inkosi kawukhumbulanga umusa uJehoyada uyise ayemenzele wona, kodwa wabulala indodana yakheb. Lalapho esifa wathi: INkosi kayibonec ikufuned.

23 Kwasekusithi ekuthwaseni komnyaka ibutho leSiriya lenyuka lamelana layee; basebefika koJuda leJerusalema, babhubhisa zonke iziphathamandla zabantu ebantwini, bathumela yonke impango yazo enkosini yeDamasekof. 24 Lanxa ibutho lamaSiriya leza lilamadoda amalutshwana, kanti iNkosi yanikela esandleni sawo ibutho elikhulu kakhulu, ngoba babeyitshiyile iNkosi uNkulunkulu waboyiseg. Ngalokho benza izigwebo kuJowashih. 25 Kwathi sebesukile kuye, ngoba bemtshiye esemikhuhlaneni emikhului, inceku zakhe zamenzela ugobej ngenxa yegazi lamadodana kaJehoyada umpristi, zambulalela embhedeni wakhe, wasesifa; basebemngcwabela emzini kaDavidak, kodwa kabamngcwabanga emangcwabeni amakhosil. 26 Lalaba yibo ababemenzele ugobe: OZabadi indodana kaShimeyathi umAmonikazi, loJehozabadi indodana kaShimirithi umMowabikazi.

27 Mayelana lamadodana akhe, lobukhulu bomthwalo phezu kwakhe, lokumiswa kwendlu kaNkulunkulu, khangela, kubhaliwe endabeni yogwalo lwamakhosi. UAmaziya indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhem.

a 1 Kho. 12.1-15.

b 26.5.

c 24.14,17-22.

d Gen. 5.4.

e 29.10. 1 Lan. 22.7.

f 21.2.

g 2 Kho. 12.6,7.

h Eks. 30.12-16. 2 Kho. 12.4.

i Nani 17.7.

j 21.17.

k 1 Kho. 15.15.

l 2 Kho. 12.9.

m 24.6.

n 24.5.

o 2 Kho. 12.13.

p 24.2.

q 1 Lan. 23.1.

r 21.2.

s 1 Kho. 14.23. Eks. 34.13.

t 1 Sam. 31.9. 2 Sam. 5.21.

u 19.2,10. 29.8. 32.25. 28.11,13.

v 36.15.

w Neh. 13.15,21.

x Nani 14.41.

y 24.24. 15.2.

z Neh. 9.26.

a Mat. 23.35. Luka 11.51.

b Josh. 2.14.

c 1 Sam. 24.15.

d Gen. 9.5.

e 2 Kho. 12.17,18.

f 24.17.

g Isa. 30.17. Levi 26.36,37.

h 22.8. Isa. 10.5.

i Dute. 28.35.

j 24.27,2 Kho. 12.20,21.

k 24.21,22.

l 21.20. 28.27. 2 Kho. 12.21.

m 24.11,12.