NdebeleTeam » 2 Chronicles » 21

Ukubusa kukaJoramu koJuda

21UJehoshafathi waselala laboyise, wangcwatshelwa kuboyise emzini kaDavida. UJoramu indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. 2 Njalo wayelabafowabo, amadodana kaJehoshafathi, oAzariya, loJehiyeli, loZekhariya, loAzariya, loMikayeli, loShefathiya. Bonke laba babengamadodana kaJehoshafathi inkosi yakoIsrayelia. 3 Uyise wasebanika izipho ezinengi zesiliva lezegolide lezempahla eziligugub kanye lemizi ebiyelweyo koJudac; kodwa umbuso wawunika uJehoramu ngoba wayelizibulo. 4 UJehoramu esephakeme embusweni kayise waziqinisa, wabulala bonke abafowabo ngenkemba njalo lezinye zeziphathamandla zakoIsrayelid.

5 UJehoramu wayeleminyaka engamatshumi amathathu lambili esiba yinkosi, wabusa iminyaka eyisificaminwembili eJerusalemae. 6 Wasehamba ngendlela yamakhosi akoIsrayeli, njengokwenza kwendlu kaAhabi, ngoba indodakazi kaAhabi yayingumkakhe; wasesenza okubi emehlweni eNkosif. 7 Kodwa iNkosi kayithandanga ukuchitha indlu kaDavida ngenxa yesivumelwano eyayisenze loDavida, lanjengoba yayithe izanika yena lamadodana akhe isibane insuku zonke.

8 Ensukwini zakhe uEdoma wahlubuka wasuka phansi kwesandla sakoJuda, basebezibekela inkosi. 9 UJehoramu wasechapha lenduna zakhe lenqola zonke laye, wavuka ebusuku, wawatshaya amaEdoma ayezingelezele yena lenduna zenqolag. 10 UEdoma wahlubuka-ke wasuka phansi kwesandla sakoJuda kuze kube lamuhla. Khona iLibhina yahlubuka ngalesosikhathi yasuka phansi kwesandla sakhe, ngoba wayedelile iNkosi, uNkulunkulu waboyise. 11 Futhi yena wenza indawo eziphakemeyo entabeni zakoJuda, wenza abahlali beJerusalema baphingeh, waduhisa uJudai.

12 Kwasekufika kuye incwadi ivela kuElija umprofethi isithi: Itsho njalo iNkosi, uNkulunkulu kaDavida uyihlo: Ngenxa yokuthi ungahambanga ezindleleni zikaJehoshafathi uyihloj lezindleleni zikaAsa inkosi yakoJudak, 13 kodwa uhambe ngendlela yamakhosi akoIsrayelil, wenza uJuda labahlali beJerusalema baphingem njengobuwule bendlu kaAhabin, futhi-ke ubulele abafowenu bendlu kayihloo ababengcono kulawep, 14 khangela, iNkosi izatshaya ngokutshaya okukhulu ebantwini bakho lebantwaneni bakho lakubomkakho, lakuyo yonke impahla yakho. 15 Lawe uzakuba semikhuhlaneni emikhulu ngesifo samathumbu akho, amathumbu akho aze aphume ngenxa yesifo usuku ngosukuq.

16 INkosi yasimvusela uJehoramu umoya wamaFilisti lamaArabhiya ayeseceleni kwamaEthiyophiya. 17 Asesenyukela koJuda ayifohlela athumba yonke impahla eyatholakala endlini yenkosi kanye lamadodana ayo labafazi bayo; kakwaze kwasala indodana kuyo ngaphandle kukaJehowahazi, icinathunjana lamadodana ayo.

18 Langemva kwakho konke lokho iNkosi yamtshaya emathunjini akhe ngomkhuhlane ongelaselaphor. 19 Kwasekusithi umnyaka ngomnyaka, langesikhathi sokuphuma kokucina kweminyaka emibili, amathumbu akhe aphuma ngomkhuhlane wakhe; ngakho wafa ngemikhuhlane emibis. Kodwa abantu bakhe kabambaselanga umlilo njengomlilo waboyiset. 20 Wayeleminyaka engamatshumi amathathu lambili esiba yinkosi, wabusa iminyaka eyisificaminwembili eJerusalema; wahamba engaloyisekiu. Basebemngcwabela emzini kaDavida, kodwa hatshi emangcwabeni amakhosiv.

a 21.4. 12.6. 23.2. 24.5,16. 28.19,23,27. 33.18. 35.18.

b Gen. 24.53.

c 11.5.

d 21.4. 12.6. 23.2. 24.5,16. 28.19,23,27. 33.18. 35.18.

e 2 Kho. 8.17-24.

f 18.1.

g 2 Kho. 8.21.

h 21.13. Eks. 34.16.

i 2 Kho. 17.21.

j 17.3.

k 14.2-5.

l 21.6.

m 21.13. Eks. 34.16.

n 2 Kho. 9.22. 1 Kho. 16.31-33.

o 21.4.

p 1 Kho. 2.32.

q 21.18,19.

r 21.15.

s Gen. 24.55.

t 16.14. 1 Sam. 31.12.

u 21.5. 2 Kho. 8.17,24.

v 24.25. 28.27. Jer. 22.18.