NdebeleTeam » 2 Chronicles » 20

UJehoshafathi unqoba amaMowabi lamaAmoni

20Kwasekusithi emva kwalokho abantwana bakoMowabia labantwana bakoAmonib belabanye ngaphandle kwamaAmoni beza bamelana loJehoshafathi empinic. 2 Kwasekusiza abanye babikela uJehoshafathi besithi: Kuyeza ixuku elikhulu ukumelana lawe elivela phetsheya kolwandle, eSiriya; khangela-ke, liseHazazoni-Tamarid, eyiEngedie. 3 UJehoshafathi wasesesaba, wamisa ubuso bakhe ukudinga iNkosif, wamemezela ukuzila ukudla kuye wonke uJudag. 4 UJuda wasezibuthanisa ukudinga eNkosini; lasemizini yonke yakoJuda baphuma beza ukudinga iNkosi.

5 UJehoshafathi wasesima ebandleni lakoJuda leJerusalema endlini yeNkosi phambi kweguma elitsha. 6 Wasesithi: Nkosi, Nkulunkulu wabobaba, wena kawusuye yini uNkulunkulu emazulwinih? Yebo, kawubusi yini kuyo yonke imibuso yezizwe? Lesandleni sakho kukhona amandla lengalo, ukuze kungabi khona ongamelana lawei. 7 KawusiNkulunkulu wethu yinij? Uxotshile abahlali balelilizwe elifeni phambi kwabantu bakho uIsrayeli, walinika inzalo kaAbrahamak umngane wakho kuze kube phakadel. 8 Basebehlala kilo, bakwakhela indawo engcwele kulo eyebizo lakho, besithi: 9 Uba kusehlela phezu kwethu ububi, inkemba, isahlulelo, loba umatshayabhuqe wesifo, loba indlalam, sizakuma phambi kwalindlu laphambi kwakhon (ngoba ibizo lakho likulindluo), sikhale kuwe ekubandezelekeni kwethu, uzakuzwa-ke usindise. 10 Ngakho-ke, khangela, abantwana bakoAmoni labakoMowabip labentabeni iSeyiriq ongavumanga ukuthi uIsrayeli adlule phakathi kwabo lapho besuka elizweni leGibhither, kodwa babafulathela kabababhubhisangas; 11 khangela-ke, basivuza beza ukuzasixotsha elifeni lakho owenze ukuthi silidlet. 12 Nkulunkulu wethu, kawuyikubahlulela yiniu? Ngoba amandla kawakho kithi okumelana lalelixuku elikhulu elize ukumelana lathi; njalo thina kasikwazi esingakwenza, kodwa amehlo ethu akuwev. 13 UJuda wonke wasesima phambi kweNkosi, lensane zabo, omkabo labantwana babo.

14 Khona uJahaziyeli indodana kaZekhariya indodana kaBhenaya indodana kaJeyiyeli indodana kaMathaniya, umLevi emadodaneni kaAsafiw, uMoya weNkosi wafika phezu kwakhe phakathi kwebandlax. 15 Wasesithi: Lalelani lonke bakoJuda labahlali beJerusalema, lawe nkosi Jehoshafathi; itsho njalo iNkosi kini: Lina lingesabi lingatshaywa luvalo ngenxa yalelixuku elikhuluy, ngoba impi kayisiyo yenu, kodwa ngekaNkulunkuluz. 16 Kusasa yehlani limelane labo; khangela, bayenyuka ngomqanso weZizi; lizabathola ekucineni kwesihotsha phambi kwenkangala yeJeruweli. 17 Kakusikwenu ukulwa kule impi; zimiseni lime, libone usindiso lweNkosi lania, Juda leJerusalema. Lingesabi lingatshaywa luvalob; kusasa phumani limelene labo, ngoba iNkosi izakuba lanic. 18 UJehoshafathi wasekhothamisa ikhanda emhlabathini, laye wonke uJuda labahlali beJerusalema bawa phambi kweNkosi, beyikhonza iNkosid. 19 AmaLevi kubantwana bakoKohathie lakubantwana bakoKora asesukuma ukudumisa iNkosif, uNkulunkulu kaIsrayeli, ngelizwi elikhulu eliphezulu.

20 Basebevuka ekuseni kakhulu, baphuma baya enkangala yeThekhowag; lekuphumeni kwabo uJehoshafathi wema wathi: Ngilalelani Juda labahlali beJerusalema. Kholwani eNkosini uNkulunkulu wenu, lizaqiniswa; likholwe kubaprofethi bayo, lizaphumelelah. 21 Esecebisene labantu wamisela iNkosi abahlabeleli, abazadumisa ubuhle bobungcwelei, ekuphumeni phambi kwabahlomileyo, besithi: Dumisani iNkosi, ngoba umusa wayo umi kuze kube ninininij.

22 Kwathi lapho beqalisa ukuhlabelela lokudumisa, iNkosi yabeka abacathamelik ukumelana labantwana bakoAmonil, uMowabi, lentaba iSeyiri, ababezemelana loJuda; basebetshaywa. 23 Ngoba abantwana bakoAmoni labakoMowabi basukuma bamelana labahlali bentaba yeSeyiri ukutshabalalisa lokuchitham; njalo sebebaqedile abahlali beSeyiri, bancedisa ngulowo umakhelwane wakhe encithakalwenin. 24 UJuda esefikile enqabeni yokulinda enkangala bakhangela ngasexukwini, khangela-ke, kwakulezidumbu eziwele emhlabathini; njalo kungekho ophephileyo. 25 UJehoshafathi labantu bakhe sebefikile ukuphanga impango bathola phakathi kwabo ngobunengi, impahla lazo, lezidumbu, lezinto eziligugu, baziphangela baze behluleka ukuzithwala. Njalo baba lensuku ezintathu bephanga impango ngoba yayinengio.

26 Njalo ngosuku lwesine babuthana esihotsheni seBeraka, ngoba lapho bayibusisa iNkosi; ngenxa yalokho babiza ibizo laleyondawo ngokuthi yisihotsha seBeraka kuze kube lamuhla. 27 Basebebuyela, wonke umuntu wakoJuda leJerusalema, loJehoshafathi enhlokweni yabo, ukuthi babuyele eJerusalema belentokozo, ngoba iNkosi yabathokozisa phezu kwezitha zabop. 28 Basebengena eJerusalema belezigubhu zezintambo lamachacho lezimpondo, baya endlini yeNkosiq. 29 Uvalo ngoNkulunkulu lwaselusiba phezu kwayo yonke imibuso yamazwe lapho besizwa ukuthi iNkosi yalwa lezitha zikaIsrayelir. 30 Ngakho umbuso kaJehoshafathi waba lokuthula, ngoba uNkulunkulu wakhe wamphumuza inhlangothi zonkes.

Ukubusa kukaJehoshafathi

31 UJehoshafathi wabusa-ke phezu kukaJuda; wayeleminyaka engamatshumi amathathu lanhlanu lapho esiba yinkosi, wabusa iminyaka engamatshumi amabili lanhlanu eJerusalema. Lebizo likanina lalinguAzuba indodakazi kaShilehi. 32 Wasehamba ngendlela kayise uAsa, kaphambukanga kuyo, esenza okulungileyo emehlweni eNkosit. 33 Lanxa kunjalo indawo eziphakemeyo kazisuswangau; ngoba abantu babelokhu bengalungisanga inhliziyo yabo kuNkulunkulu waboyisev.

34 Ezinye-ke zezindaba zikaJehoshafathi, ezokuqala lezokucina, khangela, zibhaliwe ezindabeni zikaJehu indodana kaHananiw ezagoqelwa egwalweni lwamakhosi akoIsrayelix.

35 Lemva kwalokho uJehoshafathi inkosi yakoJuda wazihlanganisa loAhaziya inkosi yakoIsrayeli owenza ngenkohlakalo ekwenzeniy. 36 Wasezihlanganisa laye ukwenza imikhumbi yokuya eTarshishi; basebeyenza imikhumbi eEziyoni-Geberi. 37 UEliyezeri indodana kaDodavahu weMaresha waseprofetha emelene loJehoshafathiz esithi: Ngoba uzihlanganise loAhaziya, iNkosi yephulile imisebenzi yakhoa. Ngakho imikhumbi yephuka, ayaze yenelisa ukuya eTarshishib.

a 2 Kho. 1.1. 2 Kho. 3.4, 7.

b 1 Sam. 11.1.

c 26.7. 20.10,22,23. Hlu. 10.12. 1 Lan. 4.41.

d Gen. 14.7.

e 1 Sam. 23.29.

f 19.3. 1 Lan. 22.19.

g Ezra 8.21. Jer. 36.9. Jona 3.5. Jow. 1.14. 2.15.

h Dute. 4.39. 1 Kho. 8.23.

i 1 Lan. 29.12. Dan. 4.17,25,32. Mat. 6.13.

j Gen. 17.7. Eks. 6.7.

k Hlab. 44.2. Eks. 15.9.

l Isa. 41.8. Jak. 2.23.

m 6.28-30. 1 Kho. 8.33,37.

n Ezra 10.1.

o 6.20.

p 20.1,22,23.

q 25.11,14. Gen. 36.8. Gen. 32.3.

r Dute. 2.4,9,19.

s Nani 20.21.

t Hlab. 83.6,7,12.

u 1 Sam. 3.13.

v Hlab. 25.15. 123.1,2. 141.8.

w Hlab. 83.1.

x Nani 24.2. Hlu. 3.10.

y 20.17. 32.7. Dute. 1.29,30. 31.6,8.

z 1 Sam. 17.47.

a Eks. 14.13,14. Hlu. 7.21.

b 20.17. 32.7. Dute. 1.29,30. 31.6,8.

c 15.2. 32.8. Nani 14.9. Roma 8.31.

d 29.29,30. Neh. 8.6. Eks. 4.31.

e Eks. 6.16,18.

f Eks. 6.24. Nani 26.58. 1 Lan. 9.19,31. 26.1,19.

g 2 Sam. 14.2.

h Isa. 7.9.

i 1 Lan. 16.29.

j 1 Lan. 16.34,41.

k 13.13.

l 20.10.

m 13.13.

n Hlu. 7.22. 1 Sam. 14.20.

o 32.27. 36.10. Gen. 27.15.

p Neh. 12.43.

q 1 Lan. 15.16.

r 14.14. 17.10.

s 14.14. 17.10.

t 1 Kho. 22.41-43.

u 17.6.

v 12.14. 19.3.

w 1 Lan. 29.29.

x 1 Kho. 16.1. 1 Kho. 22.45.

y 1 Kho. 22.48-50.

z 11.8.

a 19.2.

b 1 Lan. 29.14.