NdebeleTeam » 2 Chronicles » 19

Amazwi omprofethi uJehu

19UJehoshafathi inkosi yakoJuda wasebuyela endlini yakhe ngokuthula eJerusalemaa. 2 UJehu indodana kaHananib umboni wasephuma ukumhlangabezac, wathi enkosini uJehoshafathi: Unganceda yini omubi, uthande labo abazonda iNkosid? Ngenxa yalokhu-ke kulolaka phezu kwakho oluvela ebusweni beNkosie. 3 Loba kunjalo izinto ezinhle zitholwe kuwef, ngoba ususile izixuku elizwenig, walungisa inhliziyo yakho ukumdinga uNkulunkuluh. 4 UJehoshafathi wasehlala eJerusalema; wabuya waphuma wahamba phakathi kwabantu, kusukela eBherishebhai kusiya entabeni yakoEfrayimi, wababuyisela eNkosini, uNkulunkulu waboyisej.

UJehoshafathi umisa abahluleli

5 Wasemisa abahluleli elizwenik kuyo yonke imizi ebiyelweyo yakoJuda, kumuzi ngomuzil. 6 Wasesithi kubahluleli: Bonani elikwenzayo, ngoba kalehluleleli umuntu kodwa iNkosi, elani endabeni yokwahlulelam. 7 Ngakho-ke uvalo ngeNkosi kalube phezu kwenu, linanzelele likwenze, ngoba eNkosini uNkulunkulu wethu kakulabubin lokukhangela ubuso lokwemukela izivalamlomoo.

8 Futhi leJerusalema uJehoshafathi wasemisa abanye kumaLevi labapristi lakunhloko zaboyise zakoIsrayelip kusahlulelo seNkosi lakumibango, sebebuyele eJerusalemaq. 9 Wasebalaya esithi: Lizakwenza njalo ekuyesabeni iNkosir, ngobuqotho langenhliziyo epheleleyos. 10 Lawuphi umbango oza kini ovela kubafowenu abahlala emizini yabo, phakathi kwegazi legazi, phakathi komthetho lomlayo, izimiso lezahlulelot, lizabaxwayisa ukuze bangabi lecala eNkosiniu, lolaka lwehlele phezu kwenu laphezu kwabafowenuv. Lizakwenza njalo, futhi lingabi lacalaw. 11 Khangelani-ke, uAmariya umpristi oyinhloko uphezu kwenux kulo lonke udaba lukaJehovay, loZebhadiya indodana kaIshmayeli, umbusi wendlu yakoJuda, kulo lonke udaba lwenkosi; labaphathi amaLevi baphambi kwenu. Qinani likwenze; iNkosi-ke izakuba lolungileyoz.

a 18.31.

b 1 Kho. 16.1.

c 1 Lan. 29.29.

d 18.1. 20.37. 1 Kho. 22.44. Hlab. 139.21. 2 Kor. 6.14.

e 19.10. 24.18.

f 12.12. 1 Kho. 14.13.

g 17.4,6.

h 12.14. 30.19. 20.33. 1 Sam. 7.3.

i 2 Sam. 3.10.

j 15.8. 25.13.

k Dute. 16.18.

l 17.2.

m 19.8. Dute. 1.17.

n Dute. 32.4. Jobe 8.3. 34.10. Roma 9.14.

o Dute. 10.17.

p 17.7,8.

q 19.8. Dute. 1.17.

r 2 Sam. 23.3. Eks. 18.21.

s 1 Kho. 8.61.

t Dute. 17.8.

u Eks. 18.20.

v 19.2.

w Hez. 3.18.

x 1 Lan. 6.11.

y 1 Lan. 26.32.

z 1 Lan. 26.32.