NdebeleTeam » 2 Chronicles » 17

Ukuqiniswa kombuso kaJehoshafathi

17UJehoshafathi indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe; waziqinisa ukumelana loIsrayelia. 2 Wasebeka amabutho kuyo yonke imizi ebiyelweyo yakoJudab; wabeka lamabutho enqaba elizweni lakoJudac, lemizini yakoEfrayimi uyise uAsa ayeyithumbiled. 3 INkosi yasisiba loJehoshafathi, ngoba wahamba ngendlela zakuqala zikaDavida uyise, kabadinganga oBhali; 4 kodwa wadinga kuNkulunkulu kayise, wahamba ngemilayo yakhee, njalo kungenjengokwenza kukaIsrayelif. 5 Ngakho iNkosi yawuqinisa umbuso esandleni sakhe, loJuda wonke waletha izipho kuJehoshafathig; wasesiba lenotho lodumo ngobunengih. 6 Inhliziyo yakhe yasiphakama ezindleleni zeNkosi; futhi-ke wasusa indawo eziphakemeyoi lezixuku koJudaj.

7 Langomnyaka wesithathu wokubusa kwakhe wathuma kuziphathamandla zakhe, kuBeni-Hayili lakuObhadiya lakuZekhariya lakuNethaneli lakuMikhaya, ukufundisa emizini yakoJuda. 8 Kanye lazo-ke amaLevi, oShemaya loNethaniya loZebhadiya loAsaheli loShemiramothi loJehonathani loAdonija loTobija loTobi-Adonija, amaLevik; kanye labo-ke oElishama loJehoramu, abapristil. 9 Basebefundisa koJuda, belogwalo lomlayo weNkosi; babhoda kuyo yonke imizi yakoJuda, bafundisa abantu.

10 Kwasekusiba lokuyesaba iNkosi phezu kwayo yonke imibuso yamazwe ayehanqe uJuda, okokuthi kayilwanga loJehoshafathim. 11 Labanye bamaFilistin bamlethela uJehoshafathio iziphop, lesiliva lokuthela; amaArabhiya lawo amlethela imihlambi, inqama eziyizinkulungwane eziyisikhombisa lamakhulu ayisikhombisa, lezimpongo eziyizinkulungwane eziyisikhombisa lamakhulu ayisikhombisaq.

12 UJehoshafathi wayelokhu ekhula njalor, waze waba sengqongeni. Wasesakha koJuda izinqaba lemizi yeziphalas. 13 Wayelomsebenzi omnengi emizini yakoJuda, lamadoda empi, amaqhawe alamandla, eJerusalema. 14 Lala ngamanani awo ngezindlu zaboyise: KoJuda, induna zezinkulungwane, uAdina engumphathi, njalo kanye laye amaqhawe alamandla azinkulungwane ezingamakhulu amathathu; 15 leceleni kwakhe uJohanani umphathi, njalo kanye laye izinkulungwane ezingamakhulu amabili lamatshumi ayisificaminwembili; 16 leceleni kwakhe uAmasiya indodana kaZikiri, owazinikela ngesihle eNkosini, njalo kanye laye amaqhawe alamandla azinkulungwane ezingamakhulu amabilit. 17 LakoBhenjamini: UEliyada iqhawe elilamandla, njalo kanye laye izinkulungwane ezingamakhulu amabili, ezihlome ngedandili langesihlanguu; 18 leceleni kwakhe uJehozabadi, njalo kanye laye izinkulungwane ezilikhulu lamatshumi ayisificaminwembili, abahlomele impiv. 19 Laba babesebenzela inkosi ngaphandle kwalabo inkosi eyayibabeke emizini ebiyelweyo kuye wonke uJudaw.

a 1 Kho. 15.24.

b 19.5. 17.19. 11.5.

c 1 Sam. 10.5.

d 15.8. 13.19.

e 1 Kho. 22.43.

f 1 Kho. 12.28.

g 17.11. 32.23. 1 Sam. 10.27.

h 18.1.

i 15.17. 20.33. 1 Kho. 22.43.

j 19.3.

k 15.3. 35.3. Ezra 7.10. Neh. 8.7.

l 15.3. 35.3. Ezra 7.10. Neh. 8.7.

m 14.14. 20.29.

n 21.16.

o 26.8. 2 Sam. 8.2.

p 17.11. 32.23. 1 Sam. 10.27.

q 21.16.

r 1 Sam. 2.26.

s Eks. 1.11.

t Hlu. 5.2,9. Neh. 11.2.

u 1 Lan. 12.2.

v 1 Lan. 12.23,24. Nani 31.5.

w 17.2.