NdebeleTeam » 2 Chronicles » 16

Isivumelwano sikaAsa loBenihadadi

16Ngomnyaka wamatshumi amathathu lesithupha wokubusa kukaAsaa uBahasha inkosi yakoIsrayeli wenyuka emelana loJudab, wakha iRama ukuze angavumeli ophumayo longenayo kuAsa inkosi yakoJuda. 2 UAsa wasekhupha isiliva legolide esiphaleni senotho sendlu kaJehova lendlu yenkosi, wathumela kuBenihadadi inkosi yeSiriya owayehlala eDamaseko, esithi: 3 Kulesivumelwano phakathi kwami lawe laphakathi kukababa loyihlo; khangela, ngiyakuthumela isiliva legolide; hamba, yephula isivumelwano sakho loBahasha inkosi yakoIsrayeli ukuze enyuke asuke kimi. 4 UBenihadadi waseyilalela inkosi uAsa, wathuma induna zamabutho ayelawo ukuyamelana lemizi yakoIsrayeli, zasezitshaya iIjoni leDani leAbeli-Mayimic, lemizi yonke eyiziphala yakoNafithalid. 5 Kwasekusithi uBahasha esizwa wayekela ukwakha iRama, wawumisa umsebenzi wakhe. 6 UAsa inkosi wasethatha uJuda wonke, bathutha amatshe eRama lezigodo zayo uBahasha ayesakha ngakho; wasesakha ngakho iGeba leMizipa.

7 Ngalesosikhathi uHanani umboni wasefika kuAsa inkosi yakoJuda, wathi kuye: Ngoba weyeme enkosini yeSiriya, ungeyamanga eNkosini uNkulunkulu wakho, ngalokho ibutho lenkosi yeSiriya liphunyukile esandleni sakho. 8 AmaEthiyophiya lamaLibiya ayengeyisilo ibutho elikhulu, elezinqola labagadi bamabhiza abanengi kakhulu yini? Kanti lapho weyeme eNkosini, yawanikela esandleni sakho. 9 Ngoba iNkosi, amehlo ayo agijima aye le lale emhlabeni wonke ukuthi izitshengise ilamandla ngalabo abanhliziyo yabo iphelele kuyo. Wenze ngobuthutha kulokhu, ngoba kusukela khathesi kuzakuba lezimpi kuwe. 10 UAsa wasemcunukela umboni, wamfaka entolongweni, ngoba wamthukuthelela ngalokhu. UAsa wasecindezela abanye ebantwini ngalesosikhathi.

11 Khangela-ke, izindaba zikaAsae, ezokuqala lezokucina, khangela, zibhaliwe egwalweni lwamakhosi akoJuda lakoIsrayelif. 12 UAsa waba lomkhuhlane enyaweni zakhe, ngomnyaka wamatshumi amathathu lesificamunwemunye wokubusa kwakhe, umkhuhlane wakhe waze wakhula kakhulu; kanti lekuguleni kwakhe kayidinganga iNkosi, kodwa izinyangag.

13 UAsa waselala laboyise wafa ngomnyaka wamatshumi amane lanye wokubusa kwakheh. 14 Basebemngcwaba emangcwabeni akhe ayezigebhele wona emzini kaDavidai; bambeka embhedeni ayewugcwalise amaphunga amnandij lezinhlobonhlobo zamakhak, ayenziwe ngokuhlakanipha kwezingcitshi zamakhal; basebembasela umlilo omkhulu, omkhulukazim.

a 15.19. 1 Kho. 16.8.

b 1 Kho. 15.17-22.

c 1 Kho. 15.20.

d Eks. 1.11.

e 1 Kho. 15.23.

f 1 Lan. 29.29.

g 1 Kho. 15.23.

h 1 Kho. 15.24.

i 1 Kho. 15.24.

j Gen. 50.2. Mark. 16.1.

k Hlab. 144.13.

l Eks. 30.25. 1 Lan. 9.30.

m 21.19. 1 Sam. 31.12.