NdebeleTeam » 2 Chronicles » 15

Imvuselelo kaAsa

15UMoya kaNkulunkulua wasesehlela phezu kukaAzariya indodana kaOdedib. 2 Wasephuma ukuhlangabezana loAsa, wathi kuye: Ngilalela, Asa loJuda wonke loBhenjamini; iNkosi ilani liselayo. Uba-ke liyidinga, izafunyanwa yinic; kodwa uba liyilahla, izalilahlad. 3 Okwensuku ezinengi uIsrayeli wayengelaye uNkulunkulu weqinisoe, njalo engelaye umpristi ofundisayo, njalo engelawo umlayof. 4 Kodwa ekubandezelweni kwakhe waphendukela eNkosini, uNkulunkulu kaIsrayeli, basebemdinga, wasefunyanwa yibog. 5 Langalezozikhathi kwakungelakuthula kophumayo lakongenayo, ngoba inhlupheko ezinengi zaziphezu kwabo bonke abakhi bamazweh. 6 Basebephahlazwa, isizwe ngesizwe, lomuzi ngomuzi, ngoba uNkulunkulu wabahlupha ngayo yonke imbandezelo. 7 Ngakho lina qinanii, zingadangali izandla zenuj, ngoba kulomvuzo ngomsebenzi wenuk.

8 Lapho uAsa esizwa lamazwi lesiprofetho sikaOdedi umprofethi, waziqinisal, wasusa izinengiso elizweni lonke lakoJuda loBhenjaminim lemizini ayeyithumbile entabeni yakoEfrayimin, wavuselela ilathi leNkosi elalingaphambi kwekhulusi leNkosio. 9 Wasebuthanisa wonke uJuda loBhenjamini labemzini labo ababevela koEfrayimi loManase lakoSimeyoni; ngoba bawelela kuye bevela koIsrayeli ngobunengi lapho bebona ukuthi iNkosi uNkulunkulu wakhe yayilayep. 10 Basebebuthana eJerusalema ngenyanga yesithathu ngomnyaka wetshumi lanhlanu wokubusa kukaAsaq. 11 Basebehlabela iNkosi ngalolosuku okwempango ababeyilethile, inkabi ezingamakhulu ayisikhombisa lezimvu ezizinkulungwane eziyisikhombisar. 12 Basebengena esivumelwaneni sokudinga iNkosi, uNkulunkulu waboyise, ngenhliziyo yabo yonke langomphefumulo wabo wonkes. 13 Njalo wonke ongadingi iNkosi uNkulunkulu kaIsrayeli uzabulawa, kusukela komncinyane kusiya komkhulu, kusukela kowesilisa kusiya kowesifazanat. 14 Basebefunga eNkosini ngelizwi elikhulu langokumemeza langezimpondo langempondo zezinqamau. 15 AbakoJuda bonke bathokoza-ke ngesifungo, ngoba babefungile ngenhliziyo yabo yonke, beyidingile ngaso sonke isifiso sabov, yasifunyanwa yibow; ngakho iNkosi yabaphumuza inhlangothi zonkex.

16 Njalo mayelana loMahaka unina kaAsa inkosi, yamsusa ekubeni yindlovukazi, ngoba wayenzele isixuku into enengekayoy. UAsa wasegamula into yakhe enengekayo, wayichola, wayitshisela esifuleni iKidroniz. 17 Kanti indawo eziphakemeyo kazisuswanga koIsrayeli; lanxa kunjalo inhliziyo kaAsa yayiphelele insuku zakhe zonkea.

18 Wasengenisa endlini kaNkulunkulu izinto ezingcwele zikayise, lezinto zakhe ezingcwele, isiliva legolide lezitsha. 19 Kakusabanga khona impi kwaze kwaba ngumnyaka wamatshumi amathathu lanhlanu wokubusa kukaAsa.

a Nani 24.2.

b 15.8.

c 15.4,15. 34.3. 1 Lan. 28.9. Jer. 29.13. Mat. 7.7.

d 12.5. 24.20. Dute. 31.17. 1 Kho. 18.18. Ezra 8.22.

e Hos. 3.4.

f 17.8,9. 35.3. Levi 10.11.

g Dute. 4.29.

h Hlu. 5.6.

i Josh. 1.6,7,9.

j 2 Sam. 17.2. Ezra 4.4.

k Gen. 15.1. Hlab. 62.12.

l 15.8.

m 1 Kho. 15.12.

n 17.2. 19.4. 13.19.

o 8.12.

p 11.16. 16.1.

q Dute. 16.9. Eks. 12.18.

r 14.13,15.

s 29.10. 34.31. 2 Kho. 23.3. Neh. 10.29.

t Dute. 13.9.

u 1 Lan. 15.28. Hlab. 98.6. Hos. 5.8.

v 15.4,15. 34.3. 1 Lan. 28.9. Jer. 29.13. Mat. 7.7.

w 15.4,15. 34.3. 1 Lan. 28.9. Jer. 29.13. Mat. 7.7.

x 14.7. 20.30.

y 1 Kho. 15.13-15.

z 30.14. 2 Kho. 23.6,15.

a 14.3,5.