NdebeleTeam » 2 Chronicles » 14

Ukubusa kukaAsa

14UAbhiya waselala laboyise, bamngcwabela emzini kaDavida. UAsa indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. Ensukwini zakhe ilizwe laba lokuthula iminyaka elitshumia. 2 UAsa wasesenza okuhle lokulungileyo emehlweni eNkosi uNkulunkulu wakhe. 3 Ngoba wasusa amalathi awemzini lendawo eziphakemeyob, wadiliza insika eziyizithombe, wagamula izixukuc. 4 Wasesithi kuJuda kabayidinge iNkosi, uNkulunkulu waboyise, lokuthi bagcine umthetho lomlayo. 5 Wasesusa kuyo yonke imizi yakoJuda indawo eziphakemeyo lamalathi okutshisela impepha. Lombuso waba lokuthula phambi kwakhed.

6 Wasesakha imizi ebiyelweyo koJuda, ngoba ilizwe lalilokuthulae, njalo kungelampi laye ngaleyominyaka, ngoba iNkosi yamphumuzaf. 7 Wasesithi kuJuda: Asiyakheni limizi, siyizingelezele ngemiduli, lemiphotshongo, amasango, lemigoqo, ilizwe lisesephambi kwethug; ngoba siyidingile iNkosi uNkulunkulu wethu, siyidingile, yasinika ukuthula inhlangothi zonke. Basebesakha, baphumelelah. 8 Njalo uAsa wayelebutho labazinkulungwane ezingamakhulu amathathu abavela koJuda, bethwele ihawu lomkhonto, labazinkulungwane ezingamakhulu amabili lamatshumi ayisificaminwembili abavela koBhenjaminii bethwele isihlangu esikhulu benyathela idandili; bonke laba babengamaqhawe alamandlaj.

9 UZera umEthiyophiyak wasephuma ukumelana labo elebutho eliyinkulungwane yezinkulungwane lezinqola ezingamakhulu amathathu, wasefika eMareshal. 10 UAsa wasephuma ukumelana laye, bahlela impi esihotsheni seZefatham eMareshan. 11 UAsa wasekhala eNkosini uNkulunkulu wakheo wathi: Nkosi, kakusilutho kuwe ukunceda, loba kwabanengi loba kwabangelamandla; sisize, Nkosi Nkulunkulu wethup, ngoba seyeme kuweq; njalo ngebizo lakho sizemelana lalelixuku; Nkosi, wena unguNkulunkulu wethur; umuntu kangakwehlulis. 12 Ngakho iNkosi yawatshaya amaEthiyophiya1 phambi kukaAsa laphambi kukaJuda; amaEthiyophiya asebalekat. 13 UAsa labantu ababelaye baxotshana lawo kwaze kwaba seGerariu; kwasekusiwa kumaEthiyophiya okokuthi kakwaze kwaba lokuvuseleleka kiwo, ngoba acotshodiswa phambi kweNkosi laphambi kwebutho layo. Basebemuka lempango enengi kakhuluv. 14 Basebetshaya yonke imizi ezingelezele iGerariw, ngoba uvalo lweNkosi lwaluphezu kwayo. Basebephanga yonke imizi, ngoba kwakulempango enengi kiyox. 15 Basebetshaya lamathente ezifuyo, bathumba izimvu ezinengi lamakamela, babuyela eJerusalema.

a 1 Kho. 15.8.

b 15.17. 14.5. 1 Kho. 15.14.

c Dute. 7.5. 1 Kho. 16.33.

d 15.17. 14.5. 1 Kho. 15.14.

e 11.5.

f 14.1.

g 8.5.

h 15.15. 20.30.

i 13.3.

j 1 Lan. 5.18.

k 16.8. 12.3.

l Josh. 15.44. 11.8.

m Hlu. 1.17.

n 11.8. Josh. 15.44.

o 13.14. Eks. 14.10. 1 Lan. 5.20. Hlab. 22.5. Hlu. 3.9.

p 1 Sam. 14.6. Hlu. 7.7.

q 13.18.

r 1 Sam. 17.45.

s 1 Lan. 29.14.

1 amaKushi: Heb. amaKhushi.

t 13.15.

u Gen. 10.19. 20.1. 26.1,6.

v Ezra 9.8,9.

w Gen. 10.19. 20.1. 26.1,6.

x 17.10. 20.29. Gen. 35.5.