NdebeleTeam » 2 Chronicles » 13

Ukubusa kukaAbhiya

13Ngomnyaka wetshumi lesificaminwembili wenkosi uJerobhowamu uAbhiya wasesiba yinkosi phezu kukaJudaa. 2 Wabusa iminyaka emithathu eJerusalema. Lebizo likanina lalinguMikhaya indodakazi kaUriyelib weGibeyac. Kwasekusiba khona impi phakathi kukaAbhiya loJerobhowamud. 3 UAbhiya wasehlela impi elebutho lamaqhawe empi, amadoda akhethiweyo azinkulungwane ezingamakhulu amane. UJerobhowamu wasehlela impi ukumelana laye elamadoda akhethiweyo azinkulungwane ezingamakhulu ayisificaminwembili, amaqhawe alamandlae.

4 UAbhiya wasesima entabeni iZemarayimif esentabeni yakoEfrayimig wathi: Ngizwa Jerobhowamu, loIsrayeli wonke! 5 Kakusikwenu yini ukwazi ukuthi iNkosi uNkulunkulu kaIsrayeli yanika uDavida umbuso phezu kukaIsrayeli phakadeh, kuye lakumadodana akhe ngesivumelwano setshwayii? 6 Kodwa uJerobhowamu indodana kaNebati, inceku kaSolomoni indodana kaDavida, wasukuma wavukela inkosi yakhej. 7 Kwasekubuthana kuye abantu abayizek, abantwana bakaBheliyalil, baziqinisa ukumelana loRehobhowamu indodana kaSolomoni, uRehobhowamu esesengumfana njalo ebuthakathaka ngenhliziyo engemelane labom. 8 Khathesi-ke lina lithi lizamelana lombuso weNkosi esandleni samadodana kaDavidan; futhi lilixuku elikhulu, kodwa lilamathole egolideo uJerobhowamu alenzela wona abe ngonkulunkulu. 9 Kalibaxotshanga yini abapristi beNkosi, amadodana kaAroni, lamaLevi, lazenzela abapristi njengezizwe zelizwep? Loba ngubani ozegcwalisa isandla sakhe ngejongosi, ithole lenkomo, lezinqama eziyisikhombisaq uba ngumpristi wabangeyisibo onkulunkulur. 10 Kodwa thina, iNkosi inguNkulunkulu wethu, kasiyidelanga; labapristi abayikhonzayo iNkosi bangamadodana kaAroni, lamaLevi asemsebenzinis. 11 Njalo bayahlabela iNkosi ikuseni ngekuseni lentambama ngentambama iminikelo yokutshiswat lempepha elephunga elimnandiu; lokulungisa izinkwa etafuleni elihlambulukileyovw, lokulumathisa uluthi lwesibane lwegolide lezibane zalox kusihlwa ngakusihlway. Ngoba thina sigcina umlindo weNkosi uNkulunkulu wethuz, kodwa lina liyidelile. 12 Ngakho khangelani, uNkulunkulu ulathi eyinhloko, labapristi bakhe belempondo zokukhalisa ukuhlaba umkhosi bemelene lania. Bantwana bakoIsrayeli, lingalwi leNkosi, uNkulunkulu waboyihlo, ngoba kaliyikuphumelelab.

13 Kodwa uJerobhowamu wayebhodise abacathameli ukuthi beze bengasemva kwabo. Ngakho babephambi kukaJuda, labacathameli bengemva kwaboc. 14 Lapho uJuda ephenduka, khangela-ke, impi yayimelene labo ngaphambili langemuva; basebekhala eNkosini, labapristi bakhalisa izimpondod, 15 labantu bakoJuda bamemeza; kwasekusithi ekumemezeni kwabantu bakoJuda uNkulunkulu watshaya oJerobhowamu loIsrayeli wonke phambi kukaAbhiya loJudae. 16 Abantwana bakoIsrayeli basebebaleka phambi kobuso bukaJuda, uNkulunkulu wasebanikela esandleni sabof. 17 UAbhiya labantu bakhe basebebatshaya ngokutshaya okukhulu; kwasekusiwa ababuleweyo koIsrayeli, amadoda akhethiweyo azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu. 18 Ngokunjalo abantwana bakoIsrayeli bathotshiswa ngalesosikhathi, labantwana bakoJuda baba lamandla ngoba beyama eNkosini, uNkulunkulu waboyiseg. 19 UAbhiya wasexotshana loJerobhowamu, wathumba imizi kuye, iBhetheli lemizana yayoh, leJeshana lemizana yayo, leEfroni lemizana yayoi. 20 UJerobhowamu akabe esaba lamandla ensukwini zikaAbhiyaj. INkosi yasimtshayak, wafal.

21 Kodwa uAbhiya waziqinisa, wazithathela abafazi abalitshumi lane, wazala amadodana angamatshumi amabili lambili, lamadodakazi alitshumi lesithupham. 22 Ezinye-ke zezindaba zikaAbhiya, lezindlela zakhe, lamazwi akhe, kubhaliwe ezindabeni zomprofethi uIdon.

a 1 Kho. 15.1,2.

b 11.20. 1 Kho. 15.2.

c Josh. 18.28.

d 1 Kho. 15.7.

e 14.10. Hlu. 20.22. 1 Sam. 17.2.

f 13.19. Josh. 18.22.

g Josh. 24.33.

h 2 Sam. 7.12,13,16.

i Nani 18.19.

j 1 Kho. 11.26. 12.19,20.

k Hlu. 9.4.

l Dute. 13.13.

m 12.13. 2 Kho. 2.23.

n 1 Lan. 29.23.

o 1 Kho. 12.28.

p 11.14,15. 1 Kho. 12.31.

q Eks. 29.1.

r Jer. 5.7. Dute. 32.21.

s 1 Kho. 15.3.

t 2.4.

u 2.4.

v 4.19. 1 Lan. 9.32.

w 2.4.

x 4.20.

y Eks. 27.20,21. Levi 24.2-4.

z Nani 1.53.

a Nani 10.9.

b Seb. 5.39.

c 20.22. Josh. 8.9. Hlu. 9.34. 20.29.

d 13.12.

e 14.12.

f 16.8. Hlu. 3.28.

g 14.11. 16.7,8. Isa. 10.20. 31.1. 1 Lan. 5.20.

h 15.8. 17.2. 1 Kho. 12.30.

i Josh. 15.9. 18.23.

j 1 Lan. 29.14.

k 1 Sam. 25.38.

l 1 Kho. 14.20.

m 12.13.

n 9.29.