NdebeleTeam » 2 Chronicles » 12

UShishaki uhlasela ilizwe lakoJuda

12Kwasekusithi uRehobhowamu eseqinise umbuso, eseziqinisilea, watshiya umlayo weNkosi, loIsrayeli wonke layeb.

2 Kwasekusithi ngomnyaka wesihlanu wenkosi uRehobhowamu, uShishaki inkosi yeGibhithe wenyuka wamelana leJerusalema, ngoba babephambukile eNkosinic, 3 elezinqola ezingamakhulu alitshumi lambili labagadi bamabhiza abazinkulungwane ezingamatshumi ayisithupha; labantu babengelakubalwa abeza laye bephuma eGibhithe, amaLibiyad, amaSukhi, lamaEthiyophiyae. 4 Wasethumba imizi ebiyelweyo eyayingeyakoJuda weza eJerusalemaf.

5 UShemaya umprofethi wasefika kuRehobhowamug lezikhulu zakoJuda ezazibuthene eJerusalema ngenxa kaShishaki, wathi kubo: Itsho njalo iNkosi: Lina lingilahlile, ngakho lami ngililahlele esandleni sikaShishakih. 6 Iziphathamandla zakoIsrayeli kanye lenkosi basebezithobai bathi: INkosi ilungilej. 7 INkosi isibona ukuthi bazithobilek, ilizwi leNkosi lafika kuShemaya lisithi: Bazithobile; kangiyikubabhubhisa, kodwa ngizabanika isilinganiso sokukhululwa, lolaka lwami kaluyikuthululelwa eJerusalema ngesandla sikaShishakil. 8 Kodwa bazakuba zinceku zakhe ukuze bazi inkonzo yami lenkonzo yemibuso yamazwem. 9 Ngakho uShishaki inkosi yeGibhithe wenyukela eJerusalema, wathatha okuligugu kwendlu kaJehova lokuligugu kwendlu yenkosin, wathatha konke; wathatha lezihlangu zegolide uSolomoni ayezenzileo. 10 Inkosi uRehobhowamu yasisenza izihlangu zethusi endaweni yazo, yazinikela ngaphansi kwesandla senduna zabalindi ababegcina umnyango wendlu yenkosi. 11 Kwasekusithi lapho inkosi ingena endlini kaJehova bafika abalindi bezithwele, bazibuyisela ekamelweni labalindi. 12 Isizithobile, ulaka lweNkosi lwaphenduka lwasuka kuyo ukuze ingayibhubhisi ngokuphelelelyo; futhi lakoJuda kwakulezinto ezinhle.

13 Inkosi uRehobhowamu yasiziqinisa eJerusalema, yabusap. Ngoba uRehobhowamu wayeleminyaka engamatshumi amane lanye lapho esiba yinkosiq, wabusa iminyaka elitshumi lesikhombisa eJerusalema, umuzi iNkosi eyayiwukhethile phakathi kwazo zonke izizwe zakoIsrayeli, ukubeka ibizo layo khona. Lebizo likanina lalinguNahama umAmonikazir. 14 Wasesenza okubi ngoba engalungisanga inhliziyo yakhe ukudinga iNkosi. 15 Lendaba zikaRehobhowamus, ezokuqala lezokucinat, kazibhalwanga yini ezindabeni zikaShemaya umprofethiu lezikaIdov umboniw mayelana lemibhalo yosendox, lezimpi zikaRehobhowamu loJerobhowamu zonke izinsuku? 16 URehobhowamu waselala laboyise, wangcwatshelwa emzini kaDavida. UAbhiya indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

a 12.13. 11.17. 26.16.

b 12.5. 1 Kho. 14.22-24.

c 12.9. 1 Kho. 14.25. 1 Kho. 11.40.

d 16.8. Dan. 11.43. Nah. 3.9.

e 16.8. Dan. 11.43. Nah. 3.9.

f 11.5-12.

g 11.2. 1 Kho. 12.22.

h 15.2.

i 21.2.

j Eks. 9.27.

k 7.14. 12.12. 1 Kho. 21.29. Jak. 4.10.

l 34.25.

m Dute. 28.47,48. Isa. 26.13.

n 1 Kho. 14.25-28.

o 9.16.

p 12.1. 13.21.

q 1 Kho. 14.21.

r 6.6.

s 1 Kho. 14.29-31.

t 1 Lan. 29.29.

u 1 Kho. 12.22.

v 9.29.

w 2 Sam. 24.11.

x 1 Lan. 5.1,7,17. 9.1.