NdebeleTeam » 2 Chronicles » 8

Ezinye izenzo zikaSolomoni

8Kwasekusithi ekupheleni kweminyaka engamatshumi amabili uSolomoni akha ngayo indlu yeNkosi lendlu yakhea, 2 imizi uHuramu ayeyinike uSolomoni, uSolomoni wayakha, wahlalisa abantwana bakoIsrayeli khonab. 3 USolomoni wasesiya eHamathic-Zoba, wayinqobad. 4 Wakha iTadimori enkangala layo yonke imizi eyiziphala ayakha eHamathi. 5 Wakha leBhethi-Horoni engaphezulu leBhethi-Horoni engaphansi, imizi ebiyelweyo elemithangala, amasango, lemigoqo, 6 leBahalathi, lemizi yonke eyiziphala uSolomoni ayelayo, layo yonke imizi yezinqola, lemizi yabagadi bamabhiza, laso sonke isifiso sikaSolomoni ayefisa ngaso ukwakha eJerusalema leLebhanoni lelizweni lonke lombuso wakhe.

7 Abantu bonke ababesele kumaHethi lamaAmori lamaPerizi lamaHivi lamaJebusi, ababengeyisibo bakoIsrayeli, 8 ebantwaneni babo ababesele emva kwabo elizweni abantwana bakoIsrayeli abangabaqedanga uSolomoni wabenyusa baba yizibhalwa kuze kube lamuhla. 9 Kodwa ebantwaneni bakoIsrayeli uSolomoni kabenzanga izigqili zomsebenzi wakhe, kodwa baba ngamadoda empi, lezinduna zabalawulimabutho akhe, labaphathi bezinqola zakhe labagadi bamabhiza akhe. 10 Lalaba babezinduna zeziphathamandla inkosi uSolomoni ayelazo, amakhulu amabili lamatshumi amahlanu, bebusa abantue.

11 USolomoni wasesenyusa indodakazi kaFaro emzini kaDavida, wayisa endlini ayeyakhele yona, ngoba wathi: Umkami kayikuhlala endlini kaDavida inkosi yakoIsrayeli, ngoba izindawo zingcwele umtshokotsho weNkosi oze kizo.

12 Ngalesosikhathi uSolomoni wanikela eNkosini iminikelo yokutshiswa phezu kwelathi leNkosi ayelakhile phambi kwekhulusif. 13 Ngitsho njengokumiselweg usuku ngosukuh, enikela njengokomlayo kaMozisi ngamasabatha, langokuthwasa kwezinyanga, langemikhosi emisiweyoi, kathathu ngomnyaka, ngomkhosi wesinkwa esingelamvubelo, langomkhosi wamaviki, langomkhosi wamadumbaj.

14 Njengesimiso sikaDavida uyise wasemisa izigaba zabapristi phezu kwenkonzo yabok, lamaLevil emilindweni yawo ukudumisa lokukhonza phambi kwabapristim njengodaba losuku ngosuku lwalon, labalindimasango ezigabeni zabo kusango ngesangoo; ngoba wayelaye njalo uDavida umuntu kaNkulunkulup. 15 Njalo kabaphambukanga emlayweni wenkosi kubapristi lamaLevi mayelana laluphi udaba kumbe mayelana lokuligugu. 16 Walungiswa-ke umsebenzi wonke kaSolomoni kuze kube lusuku lokubekwa kwesisekelo sendlu yeNkosi, njalo yaze yaphela: Indlu yeNkosi yaphelela.

17 Ngalesosikhathi uSolomoni waya eEziyoni-Geberi leElothi okhunjini lolwandle elizweni leEdoma. 18 UHuramu wasethumela kuye imikhumbi ngesandla sezinceku zakhe, lenceku ezazi ulwandle, zaya eOfiri kanye lenceku zikaSolomoni, zalanda khona igolide elingamathalenta* angamakhulu amane lamatshumi amahlanu, zaliletha enkosini uSolomoniq.

a 1 Kho. 9.10-28.

b 1 Kho. 9.12,13.

c 1 Kho. 8.65.

d 2 Sam. 8.3.

e 1 Kho. 9.23.

f 3.4. 4.1. 15.8.

g 8.14. Eks. 5.13.

h Eks. 29.38.

i 2.4.

j Eks. 23.14. Dute. 16.16.

k 1 Lan. 24.1.

l 1 Lan. 25.1.

m 7.6.

n 8.14. Eks. 5.13.

o 1 Lan. 9.17. 26.1.

p Neh. 12.24,36. Dute. 33.1.

q 1 Kho. 9.28.