NdebeleTeam » 2 Chronicles » 4

4Wasesenza ilathi lethusi, ubude balo buzingalo ezingamatshumi amabili, lobubanzi balo buzingalo ezingamatshumi amabili, lokuphakama kwalo kuzingalo ezilitshumia.

2 Wasesenza ulwandle olubunjwe ngokuncibilikisa, luzingalo ezilitshumi kusukela okhunjini lwalo kusiya okhunjini lwalo, lwalugombolozele inhlangothi zonke, lokuphakama kwalo kuzingalo ezinhlanu, lomzila wezingalo ezingamatshumi amathathu ulugombolozele inhlangothi zonkeb. 3 Lokufanana kwenkabi kwakungaphansi kwalo, kubhodabhoda inhlangothi zonke zalo, ezilitshumi engalweni, lugombolozela ulwandle inhlangothi zonke; imizila emibili yenkabi yabunjwa ngokuncibilikisa ekubunjweni kwaloc. 4 Lwalumi phezu kwenkabi ezilitshumi lambili; ezintathu zikhangele enyakatho, lezintathu zikhangele entshonalanga, lezintathu zikhangele eningizimu, lezintathu zikhangele empumalanga; lolwandle lwaluphezu kwazo phezulu, lazo zonke ingemuva zazo zazingaphakathi. 5 Uhlonzi lwalo lwaluyibubanzi besandla, lomphetho walo wawunjengomsebenzi womphetho wenkezo, njengeluba lomduze, lwalumumethe amabhathi*, lumumethe azinkulungwane ezintathud.

6 Wasesenza inditshi zokugezela ezilitshumi, wabeka ezinhlanu ngakwesokunene, lezinhlanu ngakwesokhohlo, ukugezisela kizo; babegezisela kizo okomnikelo wokutshiswa; kodwa ulwandle lwalungolwabapristi ukugezela kulo. 7 Wasesenza izinti zezibane zegolide ezilitshumi njengokumiswa kwazo, wazibeka ethempelini, ezinhlanu ngakwesokunene, lezinhlanu ngakwesokhohlo. 8 Wenza lamatafula alitshumi, wawabeka ethempelini, amahlanu ngakwesokunene, lamahlanu ngakwesokhohlo. Wenza lemiganu elikhulu yegolide. 9 Wenza leguma labapristi leguma elikhulu, lezivalo zeguma, wazihuqa izivalo zalo ngethusi. 10 Wasebeka ulwandle ehlangothini lokunene ngasempumalanga maqondana leningizimu.

11 UHuramu wasesenza izimbiza lamafotsholo lemiganu yokufafazae. UHuramu waqeda ukwenza umsebenzi ayewenzela inkosi uSolomoni endlini kaNkulunkulu. 12 Insika ezimbili, lemiganu, leziduku phezu kwengqonga yezinsika ezimbili, lamambule amabili okwembesa imiganu emibili yeziduku ezaziphezu kwengqonga yezinsikaf, 13 lamapomegranati* angamakhulu amane emambuleni womabili, imizila emibili yamapomegranati kulelo lalelombuleg, okwembesa imiganu emibili yeziduku ezaziphezu1 kwengqonga yezinsikah. 14 Wenza lezisekelo, wenza lezinditshi zokugezela phezu kwezisekeloi; 15 ulwandle olulodwa, lezinkabi ezilitshumi lambili ngaphansi kwalo. 16 Lezimbiza, lamafotsholo, lamafologwej, lazo zonke izitsha zakho uHuramu Abhi wazenzela inkosi uSolomoni esenzela indlu yeNkosi ngethusi elikhazimulayok. 17 Inkosi yazibumbela ngokuncibilikisa emagcekeni eJordani emhlabathini olibumba phakathi kweSukothi leZeredathal. 18 USolomoni wasezenza zonke lezizitsha ngobunengi obukhulu, ngoba isisindo sethusi sasingehlolwem.

19 USolomoni wazenza-ke zonke izitsha ezazingezendlu kaNkulunkulu, lelathi legolide, lamatafula okwakukhona kuwo izinkwa zokubukiswan, 20 lezinti zezibane lezibane zazo ngegolide elicwengekileyoo, ukuthi zibhebhe ngokwesimisop phambi kwendawo yelizwiq; 21 lamaluba lezibane lezindlawu, ngegolide, kwakuligolide elipheleleyo; 22 lezindlawu, lemiganu yokufafaza, lezinkezo, lezitsha zokuthwala umlilo, ngegolide elicwengekileyor; njalo iminyango yendlu, izivalo zayo ezingaphakathi, ezengcwele yezingcwele, lezivalo zendlu yethempeli zazingezegolides.

a 7.7. 8.12. 15.8. 1 Kho. 8.64. 2 Kho. 16.14. Eks. 27.1-5. Hez. 43.13-16.

b 1 Kho. 7.23-26.

c 1 Kho. 7.24.

d 1 Kho. 7.26.

e 1 Kho. 7.40-51.

f 1 Kho. 7.41,42.

g 1 Kho. 7.42. 1 Kho. 7.20.

1 phezu: Heb. phambi.

h 1 Kho. 7.41,42.

i 1 Kho. 7.27,38.

j 1 Lan. 28.17.

k 1 Kho. 7.14.

l Hlu. 7.22. 1 Kho. 7.46. 11.26.

m 1 Kho. 7.47.

n 4.8.

o 1 Kho. 6.20.

p 4.7.

q 1 Kho. 6.5.

r 1 Kho. 6.20.

s 1 Kho. 7.50.