NdebeleTeam » 2 Chronicles » 3

USolomoni wakha indlu yeNkosi

3USolomoni waseqala ukwakha indlu yeNkosi eJerusalemaa entabeni yeMoriyab lapho eyabonakala khona kuDavida uyise, endaweni uDavida ayilungisayo ebaleni lokubhulela likaOrinani umJebusic. 2 Waseqalisa ukwakha ngenyanga yesibili ngolwesibili ngomnyaka wesine wokubusa kwakhe.

3 Lalezi yizisekelo zikaSolomoni zokwakha indlu kaNkulunkulu. Ubude ngezingalo ngesilinganiso esidala babuzingalo ezingamatshumi ayisithupha, lobubanzi buzingalo ezingamatshumi amabili. 4 Lekhulusi elaliphambili, ubude njengobubanzi bendlu babuzingalo ezingamatshumi amabili, lokuphakama kwakuzingalo ezilikhulu lamatshumi amabili. Wayihuqa ngaphakathi ngegolide elicwengekileyo. 5 Lendlu enkulu wayembesa ngezigodo zefiri*, wayihuqa ngegolide elihle, wamisa phezu kwayo amalala lamaketane. 6 Wayembesela ubuhle indlu ngamatshe aligugu; njalo igolide laliligolide leParivayimi. 7 Waseyihuqa indlu, imijabo, imigubazi, lemiduli yayo, leminyango yayo ngegolide, wabaza ngokugubha amakherubhi* emidulwini. 8 Wasesenza indlu yengcwele yezingcwele; ubude bayo njengobubanzi bendlu babuzingalo ezingamatshumi amabili, lobubanzi bayo buzingalo ezingamatshumi amabili; wayihuqa ngegolide elihle kwaze kwaba ngamathalenta* angamakhulu ayisithupha. 9 Lesisindo sezipikili saze saba ngamashekeli* egolide angamatshumi amahlanu. Wawahuqa amakamelo aphezulu ngegolide.

10 Wasesenza endlini yengcwele yezingcweled amakherubhi* amabili ngomsebenzi obaziweyoe, wawahuqa ngegolide. 11 Lempiko zamakherubhi, ubude bazo babuzingalo ezingamatshumi amabili. Uphiko lwelilodwa lwaluzingalo ezinhlanu lufinyelela emdulini wendlu, lolunye uphiko lwaluzingalo ezinhlanu lufinyelela ophikweni lwelinye ikherubhi. 12 Ngokunjalo uphiko lwelinye ikherubhi lwaluzingalo ezinhlanu lufinyelela emdulini wendlu; lolunye uphiko lwaluzingalo ezinhlanu lunamathele ephikweni lwelinye ikherubhi. 13 Impiko zalamakherubhi* zeluleka ingalo ezingamatshumi amabili; njalo ema ngenyawo zawo, lobuso bawo bukhangele ngasendlini.

14 Wasesenza iveyili ngokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvuf langelembu elicolekileyo kakhulug, wabeka kulo amakherubhi*. 15 Wasesenza phambi kwendlu insika ezimbilih, ubude babuzingalo ezingamatshumi amathathu lanhlanu, lesiduku phezu kwengqonga yayo buzingalo ezinhlanui. 16 Wasesenza amaketane njengendaweni yelizwi, wawafaka esihlokweni sezinsikaj; wenza lamapomegranati* alikhuluk, wawafaka emaketaneni. 17 Wasemisa izinsika ngaphambi kwethempeli, enye ngakwesokunene, lenye ngakwesokhohlo; wasebiza ibizo lengakwesokunene uJakini, lebizo lengakwesokhohlo uBhowazi.

a 1 Kho. 6.1.

b Gen. 22.2. Gen. 22.14.

c 1 Lan. 21.18. 22.1.

d 1 Kho. 6.16.

e 1 Kho. 6.23-28.

f Eks. 26.31.

g 1 Lan. 15.27.

h 1 Kho. 7.15-21.

i 1 Kho. 7.15. 2 Kho. 25.17. Jer. 52.21.

j 1 Kho. 6.5.

k 1 Kho. 7.20.