NdebeleTeam » 2 Chronicles » 2

Isivumelwano sikaSolomoni loHuramu

2USolomoni wasezimisela ukwakhela ibizo leNkosi indlu, lendlu yombuso wakhea. 2 USolomoni wasebala amadoda azinkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisab ukuthwala imithwalo, lamadoda ayizinkulungwane ezingamatshumi ayisificaminwembili ukubaza entabenic, lababonisi abayizinkulungwane ezintathu lamakhulu ayisithupha phezu kwawod.

3 USolomoni wasethumela kuHuramu inkosi yeTire esithi: Njengokwenza kwakho kuDavida ubaba umthumela imisedari ukumakhela indlu yokuhlala kuyo, yenza njalo lakimi. 4 Khangela, mina ngakhela ibizo leNkosi uNkulunkulu wami indlu, ukuyehlukanisela yona, ukutshisa phambi kwayo impepha elephunga elimnandi, lezinkwa zokubukiswa njalonjalo, leminikelo yokutshiswa ekuseni lantambama, ngamasabatha, lekuthwaseni kwezinyanga, langemikhosi emisiweyo yeNkosi uNkulunkulu wethu. Lesi yisimiso saphakade kuIsrayeli. 5 Lendlu engiyakhayo inkulu, ngoba uNkulunkulu wethu mkhulu kulabonkulunkulu bonke. 6 Kodwa ngubani ongaba lamandla okumakhela indlu, ngoba amazulu, yebo, amazulu amazulu, angemanele? Mina-ke ngingubani ukuthi ngimakhele indlu, ngaphandle kokutshisa impepha phambi kwakhe? 7 Ngakho-ke thuma kimi umuntu oyingcitshi ekusebenzeni ngegolide langesiliva langethusi langensimbi langokuyibubende langokubomvu langokuluhlaza okwesibhakabhaka, lokwaziyo ukubaza okubazwe ngokugujwa, labazingcitshi abalami koJuda leJerusalema, uDavida ubaba abamisayo. 8 Ngithumela njalo izigodo zemisedari, amafiri, lama-aligumi* ezivela eLebhanoni; ngoba mina ngiyazi ukuthi inceku zakho ziyakwazi ukugamula izihlahla zeLebhanoni; khangela-ke, inceku zami zizakuba lenceku zakho; 9 ngitsho ukungilungisela izigodo ezinengi, ngoba indlu engiyakhayo izakuba nkulu imangalise. 10 Khangela-ke, inceku zakho, abagamuli abagamula izihlahla, ngizazinika amakhori* engqoloyi echoliweyo azinkulungwane ezingamatshumi amabili, lamakhori ebhali* azinkulungwane ezingamatshumi amabili, lamabhathi* ewayini azinkulungwane ezingamatshumi amabili, lamabhathi amafutha azinkulungwane ezingamatshumi amabili.

11 UHuramu inkosi yeTire wasephendula ngokubhala akuthumela kuSolomoni: Ngoba uJehova uthanda abantu bakhe, ukubeke waba yinkosi phezu kwabo. 12 UHuramu wabuya wathi: Kayibusiswe iNkosi uNkulunkulu kaIsrayeli eyenza amazulu lomhlaba, enike uDavida inkosi indodana ehlakaniphileyo, eyazi inhlakanipho lokuqedisisa, ezayakhela iNkosi indlu, lendlu yombuso wayo. 13 Khathesi sengithuma indoda eyingcitshi eyazi ukuqedisisa, uHuramu Abhi, 14 indodana yowesifazana emadodakazini akoDani, oyise wayeyindoda yeTire; uyakwazi ukusebenza ngegolide, langesiliva, ngethusi, ngensimbi, ngamatshe, langezigodo, ngokuyibubende, ngokuluhlaza okwesibhakabhaka, langamalembu acolekileyo kakhulu, langokubomvu, lokubaza lakuphi okubaziweyo ngokugubha, lokuqamba lakuphi okuqanjiweyo angakunikwa, kanye lezingcitshi zakho lezingcitshi zenkosi yami uDavida uyihlo. 15 Ngakho-ke ingqoloyi, lebhali*, amafutha, lewayini, inkosi yami ekhulume ngakho, kayikuthumele ezincekwini zayo. 16 Thina-ke sizagamula izihlahla eLebhanoni, njengokuswela kwakho konke, sizilethe kuwe ngokundendayo phezu kolwandle eJopha1, njalo wena uzazenyusela eJerusalema.

17 USolomoni wasebala wonke amadoda ezizweni ayeselizweni lakoIsrayelie emva kokubalwa uDavida uyise ayewabale ngakhof; asetholakala ezinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amahlanu lantathu lamakhulu ayisithupha. 18 Wasesenza kuwo abathwali bemithwalo abayizinkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa, lababazi entabeni abayizinkulungwane ezingamatshumi ayisificaminwembili, lababonisi abayizinkulungwane ezintathu lamakhulu ayisithupha bokwenza abantu basebenzeg.

a 1 Kho. 5.5.

b 1.18. 8.7,8. 1 Kho. 5.15,16. 9.20,21.

c 34.13. 1 Lan. 23.4.

d 34.13. 1 Lan. 23.4.

1 iJafo: eyiJopha.

e 2.2.

f 1 Lan. 22.2.

g 2.2.