NdebeleTeam » 2 Chronicles » 1

USolomoni ucela ukuthi anikwe ingqondo yokuqedisisa

1 USolomoni indodana kaDavida waseqina embusweni wakhea, leNkosi uNkulunkulu wakhe yayilayeb, yamenza waba mkhulu kakhuluc. 2 USolomoni wasekhuluma kuIsrayeli wonke, kubaphathi bezinkulungwane labamakhulu, lakubahluleli, lakuzo zonke induna kuIsrayeli wonke, inhloko zaboyised. 3 USolomoni lebandla lonke laye basebesiya endaweni ephakemeyo eyayiseGibeyonie; ngoba kwakukhona lapho ithente lenhlangano kaNkulunkulu uMozisi inceku yeNkosi alenzayo enkangalaf. 4 Kodwa uDavida wayewenyusile umtshokotsho kaNkulunkulug uvela eKiriyathi-Jeyarimih, wawusa lapho uDavida ayewulungisele khona, ngoba wayewumisele ithente eJerusalema. 5 Lelathi lethusii, uBhezaleli indodana kaUri indodana kaHuri ayelenzile, walibeka phambi kwethabhanekele leNkosij; uSolomoni lebandla badinga-ke kulok. 6 USolomoni wasesenyukela lapho elathini lethusi phambi kweNkosi elalisethenteni lenhlangano, wanikela phezu kwalo iminikelo yokutshiswa eyinkulungwanel.

7 Ngalobobusuku uNkulunkulu wabonakala kuSolomoni, wathi kuye: Cela engingakupha khonam. 8 USolomoni wasesithi kuNkulunkulu: Wena wenzele uDavida ubaba umusa omkhulu, wangenza ngaba yinkosi esikhundleni sakhe. 9 Khathesi, Nkosi Nkulunkulu, kaliqiniswe ilizwi lakho kuDavida ubaban, ngoba wena ungenze ngaba yinkosi phezu kwabantu abanengi ngangothuli lomhlabathi. 10 Khathesi ngipha inhlakanipho lolwazi ukuze ngiphume ngingene phambi kwalababantu; ngoba ngubani ongehlulela lababantu bakho abakhulu kangaka? 11 UNkulunkulu wasesithi kuSolomoni: Ngenxa yokuthi lokhu bekusenhliziyweni yakho, njalo ungacelanga inotho, ingcebo, lodumo, lempilo yezitha zakho, futhi ungacelanga insuku ezinengi, kodwa uzicelele inhlakanipho lolwazi ukuze wahlulele abantu bami engikwenze waba yinkosi phezu kwaboo: 12 Inhlakanipho lolwazi ukuphiwe; ngizakunika futhi inotho lengcebo lodumop, angazange abe lakho okunjalo amakhosi ayengaphambi kwakho, langemva kwakho kakuyikuba khona okunjaloq.

13 Wasebuya uSolomoni evela endaweni ephakemeyo eseGibeyoni waya eJerusalema, evela phambi kwethente lenhlangano; wasebusa phezu kukaIsrayelir.

14 USolomoni wasebuthanisa izinqola labagadi bamabhizas; wayelezinqola ezingamakhulu alitshumi lane, labagadi bamabhiza abazinkulungwane ezilitshumi lambilit; wasekubeka emizini yezinqola, njalo kanye lenkosi eJerusalemau. 15 Inkosi yasisenza isiliva legolide eJerusalema kwaba njengamatshe, njalo wenza imisedari yaba njengemikhiwa yesikhamore esesihotsheni, ngobunengi. 16 Wasengenisa ngokuthenga amabhiza avela eGibhithe, ayengekaSolomoni, lelembu elicolekileyo; labathengi benkosi babelithatha ilembu elicolekileyo ngentengo. 17 Basebesenyusa bekhupha inqola eGibhithe ngamashekeli* esiliva angamakhulu ayisithupha, lebhiza ngamashekeli alikhulu lamatshumi amahlanu. Ngokunjalo bakukhuphela wonke amakhosi amaHethi lamakhosi eSiriya ngesandla sabo.

a 1 Kho. 2.46.

b Gen. 39.2.

c 1 Lan. 29.25.

d 1 Lan. 27.1.

e 1.13. 1 Kho. 3.4.

f 1 Lan. 21.29.

g 2 Sam. 6.2,17. 1 Kho. 3.15. 1 Lan. 15.1.

h Josh. 9.17.

i Eks. 27.1,2. 38.1,2.

j Eks. 31.2.

k 1 Lan. 13.3.

l 1 Kho. 3.4.

m 1 Kho. 3.5-14.

n 6.17. 1 Kho. 8.26.

o 1.12. Josh. 22.8. Ezra 6.8. 7.26. Tshu. 5.19. 6.2.

p 1.12. Josh. 22.8. Ezra 6.8. 7.26. Tshu. 5.19. 6.2.

q 9.22. 1 Lan. 29.25.

r 1.3.

s 9.25-28. 1 Kho. 10.26-29.

t 9.25. 1 Kho. 4.26. 1 Kho. 10.26.

u 1 Kho. 9.19.