NdebeleTeam » 2 Kings » 25

Ukuchithwa kweJerusalema

25Kwasekusithi ngomnyaka wesificamunwemunye wokubusa kwakhea, ngenyanga yetshumi, ngolwetshumi lwenyangab, uNebhukadinezari inkosi yeBhabhiloni wafika, yena lebutho lakhe lonke emelene leJerusalema, wamisa inkamba maqondana layo; bayakhela imiduli yokuvimbezela emelene layo inhlangothi zonkec. 2 Umuzi wangena ekuvinjezelweni kwaze kwaba ngumnyaka wetshumi lanye wenkosi uZedekhiya. 3 Ngolwesificamunwemunye lwenyanga yesined indlala yasisiba lamandla phakathi komuzi, njalo kwakungelakudla kwabantu belizwee.

4 Umuzi wasufohlelwaf. Wonke amadoda empig asebaleka ebusuku ngendlela yesango phakathi kwemiduli emibilih eyayiseduze lesivande senkosii, (amaKhaladiya ayemelene-ke lomuzi inhlangothi zonkej); inkosi yasihambak ngendlela yamagcekel. 5 Ibutho lamaKhaladiya laselixotshana lenkosi, layifica emagcekeni eJerikom; ibutho layo lonke laselihlakazeka lisuka kuyo. 6 Aseyibamba inkosi, ayenyusela enkosini yeBhabhilonin eRibilao, akhuluma ukwahlulela kwayo. 7 Abulala amadodana kaZedekhiya phambi kwamehlo akhe, akhupha amehlo kaZedekhiyap, ambopha ngamaketane ethusi amabili, amusa eBhabhiloniq.

Ukuthunjwa kwelakoJuda

8 Langenyanga yesihlanur ngolwesikhombisa lwenyangas (okungumnyaka wetshumi lesificamunwemunye wenkosi uNebhukadinezari inkosi yeBhabhilonit) kwafika uNebuzaradani induna yabalindi, inceku yenkosi yeBhabhiloni, eJerusalema. 9 Wasetshisa indlu kaJehova lendlu yenkosiu lazo zonke izindlu zeJerusalemav; layo yonke indlu yesikhulu wayitshisa ngomlilo. 10 Lebutho lonke lamaKhaladiya elalilenduna yabalindiw ladilizela phansi imiduli yeJerusalema inhlangothi zonkex. 11 Njalo insali yabantu ababesele emzini, labahlamuki ababehlamukele enkosini yeBhabhiloni, lensali yexuku, uNebuzaradani induna yabalindi yabathumbay. 12 Kodwa induna yabalindi yatshiya ebayangeni belizwe ukuba ngabaphathi bezivini labalimiz.

13 Lensika zethusi ezazisendlini yeNkosiab, lezisekeloc, lolwandle lwethusi olwalusendlini yeNkosi, amaKhaladiya akuphahlazad, athwalela ithusi lakho eBhabhiloni. 14 Lezimbizae, lamafotsholof, lezindlawug, lenkezo, lezitsha zonke zethusi, abasebenza ngazo, akuthathah. 15 Lezitsha zokuthwala umliloi lemiganu yokufafaza, okwakuligolide golide lokwakuyisiliva siliva, induna yabalindi yakuthathaj. 16 Insika zombilik, ulwandle olulodwa, lezisekelo, uSolomoni ayekwenzele indlu yeNkosil, ithusi lazo zonke lezizitsha lalingelakulinganiswa ngesisindom. 17 Ubude bensika eyodwa babuzingalo ezilitshumi lesificaminwembili, lesiduku phezu kwayo sasilithusin, lokuphakama kwesiduku kuzingalo ezintathuo, lomsebenzi ophothiweyo, lamapomegranati* phezu kwesiduku inhlangothi zonke, konke kungokwethusi. Lensika yesibili yayilokunje, ilomsebenzi ophothiweyo.

18 Induna yabalindi yasithatha uSeraya umpristi oyinhloko loZefaniya umpristi wesibili, labalindi bombundu womnyango abathathu. 19 Lemzini yasithatha induna eyayimiswe phezu kwamadoda empi, lamadoda amahlanu ayesebusweni benkosi ayeficwe emzini, lomabhalane omkhulu webutho eyayibuthela abantu belizwe emabuthweni, lamadoda angamatshumi ayisithupha abantu belizwe ayeficwe phakathi komuzi. 20 UNebuzaradani induna yabalindi wasebathatha laba wabasa enkosini yeBhabhiloni eRibila. 21 Inkosi yeBhabhiloni yasibatshaya yababulalela eRibila elizweni leHamathi. Ngokunjalo uJuda wathunjwa esuswa elizweni lakhe.

Abantu abaseleyo babalekela eGibhithe

22 Abantu abasala-ke elizweni lakoJuda, uNebhukadinezari inkosi yeBhabhiloni owayebatshiyile, wabeka phezu kwabo uGedaliyap indodana kaAhikhamu indodana kaShafaniq. 23 Kwathi zonke induna zamabutho, zona labantu bazo, sezizwile ukuthi inkosi yeBhabhiloni ibeke uGedaliya abe ngumbusir, zeza kuGedaliya eMizipas: Ngitsho oIshmayeli indodana kaNethaniya loJohanani indodana kaKareya loSeraya indodana kaTanihumethi umNetofatu loJahazaniya indodana yomMahakathiv, zona labantu bazo. 24 UGedaliya wasefunga kuzo lakubantu bazo wathi kuzo: Lingesabi ukuba zinceku zamaKhaladiya; hlalani elizweni, likhonze inkosi yeBhabhiloni, njalo kuzakuba kuhle kini. 25 Kodwa kwathi ngenyanga yesikhombisa, kwafika uIshmayeli indodana kaNethaniya indodana kaElishama, owenzalo yesikhosini, lamadoda alitshumi elaye, basebemtshaya uGedaliya waze wafa, lamaJuda lamaKhaladiya ayelaye eMizipa. 26 Abantu bonke-ke, kusukela komncinyane kuze kuye komkhulu, lenduna zamabutho, basebesuka baya eGibhithe, ngoba besaba amaKhaladiya.

Ukukhululwa lokuphakanyiswa kukaJehoyakhini

27 Kwasekusithi ngomnyaka wamatshumi amathathu lesikhombisaw wokuthunjwa kukaJehoyakhini inkosi yakoJudax, ngenyanga yetshumi lambili, ngolwamatshumi amabili lesikhombisa lwenyangay, uEvili Merodaki inkosi yeBhabhiloni, ngomnyaka aba yinkosi ngawo, waphakamisa ikhanda likaJehoyakhini inkosi yakoJuda emkhupha entolongweniz. 28 Wasekhuluma kuhle laye, wamisa isihlalo sakhe sobukhosi phezu kwesihlalo sobukhosi samakhosi ayelaye eBhabhiloni. 29 Wasentshintsha izigqoko zokubotshwa kwakhe; wasesidla isinkwa njalonjalo phambi kwakhe insuku zonke zempilo yakhea. 30 Lesabelo esimiyo, isabelo esimiyo esiqhubekayo sanikwa yena yinkosi, into yosuku ngosuku lwayo, zonke izinsuku zempilo yakheb.

a 2 Lan. 36.17. Jer. 34.1,2. 39.1,2. Hez. 24.1, 2.

b Zek. 8.19.

c Hez. 4.2. 17.17. 21.22. 26.8.

d Jer. 39.2. 52.6. Zek. 8.19.

e Lilo 4.9,10.

f Lilo 4.9,10.

g Jer. 39.4-10.

h Jer. 39.4. 52.7.

i Neh. 3.15.

j 24.2. 25.5,10,13,24,25,26. Gen. 15.7. 2 Lan. 36.17. Ezra 5.12. Jobe 1.17. Isa. 13.19.

k Hez. 12.12.

l 2 Sam. 15.28.

m 2 Sam. 15.28.

n Jer. 32.4.

o 23.33.

p Hez. 12.13.

q Hlu. 16.21.

r Zek. 7.5. 8.19.

s Jer. 52.12.

t 24.12. Jer. 52.29.

u 2 Lan. 36.19. Hlab. 79.1.

v Jer. 17.27. Hos. 8.14. Amos 2.5.

w Jer. 52.14.

x 2 Lan. 36.19. Neh. 1.3.

y 2 Lan. 36.20.

z 24.14. Jer. 40.7.

a 1 Kho. 7.15.

b 20.17. 2 Lan. 36.18. Jer. 27.19,22.

c 1 Kho. 7.27.

d 1 Kho. 7.23.

e Eks. 27.3. 1 Kho. 7.45.

f Eks. 27.3. 1 Kho. 7.45.

g 12.13. 1 Kho. 7.50.

h Eks. 25.29. 1 Kho. 7.50.

i Eks. 27.3. 1 Kho. 7.45.

j Eks. 27.3. 1 Kho. 7.45.

k 25.13.

l Jer. 52.20.

m 1 Kho. 7.47.

n 1 Kho. 7.15-18. 2 Lan. 3.15.

o 1 Kho. 7.16. Jer. 52.22.

p Jer. 39.14. 40.5.

q 22.12.

r Jer. 40.7-9.

s Josh. 18.25.

t 2 Sam. 23.28,29. 1 Lan. 2.54. 9.16. 11.30. Ezra 2.22. Neh. 7.26.12.28.

u Jer. 40.8.

v 2 Sam. 20.14.

w Jer. 52.31-34.

x 24.12,15.

y Jer. 52.31.

z Gen. 40.13.

a 2 Sam. 9.7,13.

b Jer. 40.5.