NdebeleTeam » 2 Kings » 24

24Ngensuku zakhe uNebhukadinezari inkosi yeBhabhiloni wenyukaa, njalo uJehoyakhimi waba yisikhonzi sakhe iminyaka emithathu; wasephenduka wamvukelab. 2 INkosi yasithuma ukumelana layec amaviyo amaKhaladiyad lamaviyo amaSiriyaef lamaviyo amaMowabigh lamaviyo abantwana bakoAmonii, yasiwathuma ukumelana loJuda ukumchitha, njengokwelizwi leNkosi eyalikhuluma ngesandla sezinceku zayo abaprofethij. 3 Sibili ngokomlayo weNkosi lokho kwehlela koJuda ukubasusa ebusweni bayo ngenxa yezono zikaManasek, njengakho konke akwenzayo, 4 njalo langegazi elingelacala alichithayo; ngoba wagcwalisa iJerusalema ngegazi elingelacala, iNkosi engavumanga ukulithethelelal.

5 Ezinye-ke zezindaba zikaJehoyakhimi, lakho konke akwenzayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoJuda? 6 UJehoyakhimi waselala laboyise. UJehoyakhini indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. 7 Inkosi yeGibhithe kayisaphindanga futhi ukuphuma elizweni layo, ngoba inkosi yeBhabhiloni yayithethe kusukela emfuleni weGibhithe kusiya emfuleni iYufrathi, konke okwakungokwenkosi yeGibhithe.

UJehoyakhini labeJerusalema bathunjelwa eBhabhiloni

8 UJehoyakhini wayeleminyaka elitshumi lesificaminwembili lapho esiba yinkosi; wabusa inyanga ezintathu eJerusalema. Lebizo likanina lalinguNehushita indodakazi kaElinathani weJerusalemam. 9 Wasesenza okubi emehlweni eNkosi njengokwenza konke kukayisen.

10 Ngalesosikhathi izinceku zikaNebhukadinezari inkosi yeBhabhiloni zenyukela eJerusalema, umuzi wasungena ekuvinjezelweni. 11 UNebhukadinezari inkosi yeBhabhiloni wasefika wamelana lomuzi, izinceku zakhe zisawuvimbezela. 12 UJehoyakhini inkosi yakoJuda wasephuma waya enkosini yeBhabhilonio, yena lonina lenceku zakhe lenduna zakhe labathenwa bakhe. Inkosi yeBhabhiloni yasimthatha ngomnyaka wesificaminwembili wokubusa kwakhe. 13 Yasikhupha lapho wonke amagugu endlu kaJehova lamagugu endlu yenkosip; yaquma zonke izitsha zegolideq uSolomoni inkosi yakoIsrayeli ayezenzile ethempelini likaJehovar, njengokutsho kweNkosis. 14 Yasithumba iJerusalema yonke, leziphathamandla zonke, lawo wonke amaqhawe alamandlat, abathunjwa abazinkulungwane ezilitshumiu, lazo zonke ingcitshi zemisebenzi labakhandiv; kakusalanga loyedwa ngaphandle kwabantukazana ebantwini belizwew. 15 Yasimthumbela uJehoyakhini eBhabhilonix; lonina wenkosi, lamakhosikazi enkosi, labathenwa bakhe, lamaqhawe elizwe, yabathumbela eBhabhiloni besuka eJerusalemay. 16 Lawo wonke amadoda angamaqhawez, azinkulungwane eziyisikhombisa, lezingcitshi zemisebenzi labakhandi, abayinkulungwane, bonke abaqinileyo abangaphuma impi, inkosi yeBhabhiloni yasibaletha bengabathunjwa eBhabhilonia.

Ukubusa kukaZedekhiya

17 Inkosi yeBhabhilonib yasibeka uMathaniya uyise omncinyane ukuba yinkosi esikhundleni sakhec, yaguqula ibizo lakhe yathi nguZedekhiyad. 18 UZedekhiya wayeleminyaka engamatshumi amabili lanye lapho esiba yinkosi; wabusa iminyaka elitshumi lanye eJerusalemae. Lebizo likanina lalinguHamutali indodakazi kaJeremiya weLibhinaf. 19 Wasesenza okubi emehlweni eNkosi njengokwenza konke kukaJehoyakhimig. 20 Ngoba ngenxa yentukuthelo yeNkosi lokhu kwenzeka eJerusalema lakoJuda yaze yabaxotsha phambi kwayo. UZedekhiya waseyivukela inkosi yeBhabhilonih.

a 2 Lan. 36.6. Dan. 1.1.

b Jer. 25.1.

c Jer. 25.9. 32.28. Hez. 19.8.

d 25.4. Jer. 35.11.

e 6.23.

f 25.4. Jer. 35.11.

g 13.20.

h 6.23.

i 1 Sam. 11.1.

j 20.17. 21,12-14. 23.27.

k 21.11.

l 21.16.

m 2 Lan. 36.9.

n 24.19. 23.37.

o Jer. 24.1. 29.1,2. Hez. 17.12. 2 Lan. 36.10.

p 20.17.

q 16.17. 2 Lan. 36.7. Ezra 1.7. Dan. 1.2. 5.2,3.

r 1 Kho. 7.48-50.

s Jer. 20.5.

t Jer. 24.1.

u 24.16. Jer. 52.28.

v 24.16. Jer. 24.1. 29.2. 1 Sam. 13.19,22.

w 25.12.

x 2 Lan. 36.10. Esta 2.6. Hez. 1.2.

y Eks. 15.15. Hez. 17.13. 32.21.

z 24.14. 15.20.

a 24.16. Jer. 52.28.

b Jer. 37.1.

c 1 Lan. 3.15. 2 Lan. 36.10.

d 23.34.

e 25.21. Jer. 52.1-27.

f 23.31.

g 23.37. 2 Lan. 36.12.

h 2 Lan. 36.13. Jer. 27.11. Hez. 17.15. Jer. 37.7,8.