NdebeleTeam » 2 Kings » 21

Ukubusa kukaManase

21UManase wayeleminyaka elitshumi lambili lapho esiba yinkosi; wabusa iminyaka engamatshumi amahlanu lanhlanu eJerusalema. Lebizo likanina lalinguHefizibaa. 2 Wasesenza okubi emehlweni eNkosi njengokwamanyala ezizwe iNkosi eyazixotsha elifeni phambi kwabantwana bakoIsrayelib. 3 Ngoba wabuya wakha indawo eziphakemeyo uyise uHezekhiya ayezichithilec, wamisela uBhali amalathi, wenza isixuku, njengokwenza kukaAhabi inkosi yakoIsrayelid, wakhothamela ibutho lonke lamazulu, walikhonzae. 4 Wasesakha amalathi endlini yeNkosif, iNkosi eyathi ngayo: EJerusalema ngizabeka ibizo lamig. 5 Wasesakhela ibutho lonke lamazulu amalathih emagumeni womabili endlini yeNkosii. 6 Wasedabulisa indodana yakhe emlilwenij, wachasisa ngemibonok, wenza imilingol, wasebenza labalamadlozi labalumbayom. Wenza okubi kakhulu emehlweni eNkosi ukuyithukuthelisan. 7 Wasemisa isithombe esibaziweyo sesixuku ayesenzile endlini, iNkosi eyakhuluma ngayo kuDavida lakuSolomoni indodana yakhe yathi: Kulindlu, leJerusalema engiyikhethe kuzo zonke izizwe zakoIsrayeli, ngizabeka ibizo lami kuze kube ninininio. 8 Kangisayikuzulisa unyawo lukaIsrayeli luphume futhi elizweni engalinika oyise, kuphela uba bezananzelela ukwenza njengakho konke engabalaya khona langokomlayo wonke inceku yami uMozisi eyabalaya wonap. 9 Kodwa kabalalelanga; uManase wasebaphambukisa ukuthi benze okubi okwedlula izizwe iNkosi eyazichitha phambi kwabantwana bakoIsrayeli.

10 INkosi yasikhuluma ngezinceku zayo abaprofethi isithi: 11 Ngenxa yokuthi uManase inkosi yakoJuda wenzile lamanyalaq, wenze okubi okwedlula konke amaAmori akwenzayor, ayephambi kwakhe, wonisa loJudas ngezithombe zakhet. 12 Ngakho itsho njalo iNkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli: Khangela, ngiletha okubi phezu kweJerusalema loJuda kuthi laye wonke ozwayo indlebe zakhe zombili zizakhenceza ngakhou. 13 Ngizakwelula phezu kweJerusalema intambo yeSamariyav, lentambo yokulinganisa yendlu kaAhabi, ngiyesule iJerusalema njengowesula umganu, awesule awumbokothe. 14 Njalo ngizatshiya insali yelifa lami, ngibanikele esandleni sezitha zabo, babe ngokubanjiweyo lempango kwezitha zabo zonke, 15 ngenxa yokuthi benzile okubi emehlweni ami, bayangithukuthelisa, kusukela osukwini oyise abaphuma ngalo eGibhithe ngitsho kuze kube lamuhla. 16 Futhi-ke uManase uchithile igazi elinengi kakhulu elingelacala waze wayigcwalisa iJerusalema kusukela ekuqaleni kuze kube sekucineni, ngaphandle kwesono sakhe enza ngaso uJuda ukuthi one, ukwenza okubi emehlweni eNkosi.

17 Ezinye-ke zezindaba zikaManase, lakho konke akwenzayo, lesono sakhe asonayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoJudaw? 18 UManase waselala laboyise, wangcwatshelwa esivandeni sendlu yakhex, esivandeni sikaUzay. UAmoni indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

Ukubusa kukaAmoni

19 UAmoni wayeleminyaka engamatshumi amabili lambili lapho esiba yinkosi; wabusa iminyaka emibili eJerusalemaz. Lebizo likanina lalinguMeshulemethi indodakazi kaHaruzi weJotibaa. 20 Wasesenza okubi emehlweni eNkosi njengokwenza kukaManase uyiseb. 21 Wahamba ngendlela yonke uyise ahamba ngayo, wakhonza izithombe uyise azikhonzayo, wakhothama kuzo. 22 Wayidela iNkosi, uNkulunkulu waboyise, kahambanga ngendlela yeNkosic.

23 Izinceku zikaAmoni zasezimenzela ugobe, zabulala inkosi endlini yayo. 24 Kodwa abantu belizwe babatshaya bonke labo ababenzele inkosi uAmoni ugobe; abantu belizwe basebebeka uJosiya indodana yakhe ukuba yinkosi esikhundleni sakhe.

25 Ezinye-ke zezindaba zikaAmoni azenzayo kazibhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoJuda? 26 Wasengcwatshelwa engcwabeni lakhe esivandeni sikaUzad. UJosiya indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

a 2 Lan. 33.1-9.

b 16.3.

c 18.4. 23.4,6.

d 21.13. 1 Kho. 16.32,33.

e 17.16. 23.5. Dute. 4.19.

f Jer. 7.30. 32.34. Hez. 7.20. 8.6.

g 21.7. 23.27. 2 Sam. 7.13. 1 Kho. 8.29. 9.3. Dute. 12.11. Hlab. 132.13,14.

h 17.16. 23.5. Dute. 4.19.

i 23.12. 1 Kho. 6.36. 7.12. 2 Lan. 4.9.

j Levi 18.21.

k Levi 19.26.

l 17.17. Gen. 44.5.

m 23.24. Levi 19.31.

n 21.15. 22.17. 23.19. Dute. 4.25.

o 21.4. 23.4.

p 2 Sam. 7.10.

q 21.2. 23.26. 24.3,4. Jer. 15.4.

r 1 Kho. 21.26.

s 21.9,16. 1 Kho. 14.16.

t 21.21. 23.24. Dute. 29.17.

u 1 Sam. 3.11.

v Isa. 28.17. Isa. 34.11. Lilo 2.8. Amos 7.7,8.

w 2 Lan. 33.11-19.

x 2 Lan. 33.20.

y 21.26. 2 Sam. 6.6-8. 1 Lan. 13.7-11. 2 Lan. 26.23.

z 2 Lan. 33.21-25.

a Nani 33.33.

b 21.2-6,11.

c 22.17. 1 Kho. 11.33.

d 21.18.