NdebeleTeam » 2 Kings » 20

Ukugula kukaHezekhiya

20Ngalezonsuku uHezekhiya wagula okokufaa. UIsaya indodana kaAmozi umprofethi wasefika kuye wathi kuye: Itsho njalo iNkosi: Laya indlu yakho, ngoba uzakufa, kawuyikuphila. 2 Wasephendulela ubuso bakhe emdulini, wakhuleka eNkosinib esithi: 3 Ngiyakuncenga Nkosi, ake ukhumbule ukuthi ngihambe phambi kwakho ngobuqothoc langenhliziyo epheleleyod, ngenza okulungileyo emehlweni akhoe. UHezekhiya wasekhala inyembezi ngokukhala okukhuluf. 4 Kwasekusithi uIsaya engakaphumi egumeni elingaphakathi, ilizwi leNkosi lafika kuye lisithi: 5 Buyela uthi kuHezekhiya umbusi wabantu bamig: Itsho njalo iNkosi, uNkulunkulu kaDavida uyihlo: Ngiwuzwile umkhuleko wakhoh, ngabona inyembezi zakhoi; khangela, ngizakusilisa; ngosuku lwesithathu uzakwenyukela endlini yeNkosi. 6 Njalo ngizakwengezelela iminyaka elitshumi lanhlanu ensukwini zakho; ngikukhulule wena lalumuzi esandleni senkosi yeAsiriya; ngiwuvikele lumuzi ngenxa yami langenxa yenceku yami uDavidaj.

7 UIsaya wasesithi: Thathani isigaqa somkhiwak. Basebesithatha, basifaka phezu kwethumba, yasisilal.

8 UHezekhiya wasesithi kuIsaya: Yisiphi isibonakaliso sokuthi iNkosi izangisilisa, lokuthi ngizakwenyukela endlini yeNkosi ngosuku lwesithathum? 9 UIsaya wasesithi: Lesi yisibonakaliso kuwe esivela eNkosini esokuthi iNkosi izayenza into eyikhulumileyo: Isithunzi sizakuya phambili izinyathelo ezilitshumi, loba siye emuva izinyathelo ezilitshumi yini? 10 UHezekhiya wasesithi: Kululan esithunzini ukuthi selule izinyathelo ezilitshumi; hatshi, kodwa isithunzi kasibuyele emuva izinyathelo ezilitshumio. 11 UIsaya umprofethi wasekhala eNkosini, yasibuyisela emuva isithunzi, ngezinyathelo esasehle ngazo esikhwelweni sikaAhazi, izinyathelo ezilitshumi emuva.

Inkosi yeBhabhiloni ithuma izithunywa kuHezekhiya

12 Ngalesosikhathi uMerodaki-Baladani indodana kaBaladani, inkosi yeBhabhiloni, wathumela izincwadi lesipho kuHezekhiya, ngoba wayezwile ukuthi uHezekhiya ubekade egulap. 13 UHezekhiya wabalalelaq, wabatshengisa yonke indlu yakhe yezinto eziligugu, isiliva legolide lamakha lamafutha amahle lendlu yezikhali zakhe, lakho konke okwakutholakala endlini yakhe yokuligugu; kakulalutho endlini yakhe lembusweni wonke wakhe uHezekhiya angabatshengisanga lona.

14 UIsaya umprofethi wasesiza enkosini uHezekhiya wathi kiyo: Batheni lababantu? Futhi bebevela ngaphi besiza kuwe? UHezekhiya wasesithi: Bebevela elizweni elikhatshana, eBhabhiloni. 15 Wasesithi: Baboneni endlini yakho? UHezekhiya wasesithi: Babone konke okusendlini yami; kakulalutho phakathi kokuligugu kwami engingabatshengisanga khonar. 16 UIsaya wasesithi kuHezekhiya: Zwana ilizwi leNkosi. 17 Khangela, insuku ziyeza lapho konke okusendlini yakho lalokho oyihlo abakubekelelayo kuze kube lamuhla kuzathwalelwa eBhabhiloni; kakuyikusala lutho, itsho iNkosis. 18 Njalo bazathatha emadodaneni akho azaphuma kuwe, ozawazala, abe ngabathenwa esigodlweni senkosi yeBhabhilonit. 19 UHezekhiya wasesithi kuIsaya: Lihle ilizwi leNkosi olikhulumileyo. Wasesithi: Kakunjalo yini, uba kuzakuba khona ukuthula lokuvikeleka ensukwini zamiu?

Ukufa kukaHezekhiya

20 Ezinye-ke zezindaba zikaHezekhiya, lawo wonke amandla akhev, lokuthi wenza ichibi, lomgelow, wangenisa amanzi phakathi komuzi, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoJudax? 21 UHezekhiya waselala laboyise. UManase indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhey.

a 2 Lan. 32.24. Isa. 38.1-8,21,22.

b 1 Sam. 20.25.

c Neh. 5.19.13. 14,22,31.

d 1 Kho. 8.61.

e 18.3.

f Hlab. 39.13.

g 1 Sam. 9.16. 10.1.

h 19.20. Hlab. 65.2.

i Hlab. 39.12. 56.8.

j 19.34.

k Isa. 38.21.

l Levi 13.18.

m 19.29.

n 3.18.

o Hlab. 102.11.

p Isa. 39.1-8.

q Isa. 39.2. 2 Lan. 32.31.

r 20.13.

s 25.13. 24.13. Jer. 20.5. Jer. 27.19-22. 52.17.

t 24.12. 2 Lan. 33.11.

u 1 Sam. 3.18. 2 Lan. 32.25,26.

v 2 Lan. 32.32.

w 18.17. Neh. 2.14. 3.16.

x 2 Lan. 32.30. Isa. 22.9,11.

y 2 Lan. 32.33.