NdebeleTeam » 2 Kings » 19

Ukukhululwa kwelizwe lakoJuda

19Kwasekusithi lapho inkosi uHezekhiya isizwile, yadabula izigqoko zayoa, yazembesa ngesakab, yangena endlini yeNkosic. 2 Yasithuma uEliyakhimi owayephezu kwendlu, loShebina umabhalane, labadala babapristi, bembeswe ngamasakad kuIsaya umprofethi indodana kaAmozie. 3 Basebesithi kuye: Utsho njalo uHezekhiya: Lolusuku lusuku lohlupho lolokusolwa lolokweyiswa; ngoba abantwana sebefikile emlonyeni wesizalo, kanti kakulamandla okubeletha. 4 Mhlawumbe iNkosi uNkulunkulu wakho izakuzwa wonke amazwi kaRabi-Shakef, inkosi yeAsiriya inkosi yakhe eyamthumayo, ukuthi aklolodele uNkulunkulu ophilayog; njalo izasola amazwih iNkosi uNkulunkulu wakho ewezwileyoi: Ngakho phakamiselani insali etholakeleyo umkhulekoj. 5 Izinceku zenkosi uHezekhiya zasezifika kuIsaya. 6 UIsaya wasesithi kuzo: Lizakutsho njalo enkosini yenu: Utsho njalo uJehova: Ungesabi amazwi owezwileyo inceku zenkosi yeAsiriya ezingithuke ngawok. 7 Khangela, ngizafakal umoya kuyom, njalo izakuzwa ihungahunga, ibuyele elizweni layo; ngizayenza ukuthi iwe ngenkemba elizweni layon.

8 URabi-Shake wasebuyela, wafica inkosi yeAsiriya isilwa imelene leLibhinao; ngoba wayezwile ukuthi isisukile eLakiship. 9 Kwathi isizwa ngoTirihakaq inkosi yeEthiyophiyar kuthiwa: Khangela, uphumile ukuyakulwa emelene lawe, yabuya yathuma izithunywa kuHezekhiya, isithi: 10 Lizakhuluma kanje kuHezekhiya inkosi yakoJuda, lithi: UNkulunkulu wakho omthembileyos kangakukhohlisi esithi: IJerusalema kayiyikunikelwa esandleni senkosi yeAsiriyat. 11 Khangela, wena usuzwile ukuthi amakhosi eAsiriya enzeni kuwo wonke amazwe, ngokuwatshabalalisa. Wena-ke uzakhululwa yini? 12 Onkulunkulu bezizwe bazikhululile yini, obaba abazichithayou, iGozaniv leHaraniwx leRezefi labantwana bakaEdeniy ababeseTelasariz? 13 Ingaphi inkosi yeHamathia, lenkosi yeArpadib, lenkosi yomuzi weSefavayimi, iHena, leIva?

14 UHezekhiya waseyemukela incwadi esandleni sezithunywa, wayibala, wasesenyukela endlini yeNkosi, uHezekhiya wayichaya phambi kweNkosic. 15 UHezekhiya wasekhuleka phambi kweNkosid, wathi: Nkosi, Nkulunkulu kaIsrayeli, ohlala phakathi kwamakherubhi*e, wena unguNkulunkulu, wena wedwa, wayo yonke imibuso yomhlaba; wena wenze amazulu lomhlabaf. 16 Nkosi, thoba indlebe yakho, uzweg, Nkosi, vula amehlo akho, uboneh; uzwe amazwi kaSenakheribi amthume ngawo ukuklolodela uNkulunkulu ophilayoi. 17 Qiniso, Nkosi, amakhosi eAsiriya azichithile izizwe lelizwe lazo, 18 aphosela onkulunkulu bazo emlilweni; ngoba babengeyisibo onkulunkulu, kodwa umsebenzi wezandla zabantu, izigodo lamatshe; ngakho bababhubhisaj. 19 Ngakho-ke, Nkosi Nkulunkulu wethu, ngicela usisindise esandleni sakhe, ukuze yonke imibuso yomhlaba yazi ukuthi wena uyiNkosi uNkulunkulu, wena wedwak.

20 UIsaya indodana kaAmozi wasethumela kuHezekhiya esithi: Itsho njalo iNkosi, uNkulunkulu wakoIsrayeli: Lokho okukhuleke kimi mayelana loSenakheribi inkosi yeAsiriya ngikuzwilel. 21 Yileli ilizwi iNkosi elikhulume mayelana laye: Intombi emsulwa, indodakazi yeZiyoni, iyakudelela, iyakuklolodelam; indodakazi yeJerusalema inikina ikhanda ngemva kwakhon. 22 Ngubani omeyisileyoo wamhlambazap? Njalo uphakamisele bani ilizwi, waphakamisela amehlo akho phezulu? Umelene loNgcwele kaIsrayeliq. 23 Ngesandla sezithunywa zakho uyeyisile iNkosir, wathi: Ngobunengi bezinqola zami ngenyuke indawo ephezulu yezintabas, inhlangothi zeLebhanonit. Ngizagamula imisedari yayo emide, lamafiri ayo akhethekileyou. Ngizangena endaweni yokuhlala yamaphethelo ayo, igusu eliminyeneyov. 24 Mina ngagebha nganatha amanzi angaziwayo, langengaphansi yenyawo zami ngomisa yonke imifula yezindawo ezivinjelweyo. 25 Kawuzwanga yini ukuthi ngakwenza endulow, ngakubumba ensukwini zendulo. Khathesi ngikufikisile, ukuthi ube ngowokudiliza imizi evikelweyo ibe zinqumbi zamanxiwax. 26 Ngakho abahlali bayo babelesandla esifitshane, besaba babe lenhloni, baba njengotshani beganga lemibhida eluhlazay, utshani bempahla, lamabele ahanguliweyo engakamiz. 27 Kodwa ngiyakwazi ukuhlala kwakho lokuphuma kwakho lokungena kwakho lokungithukuthelela kwakhoa. 28 Ngenxa yokungithukuthelela kwakho, lokuthi umsindo wakho wenyukele endlebeni zami, ngizafaka umkhala wami emakhaleni akho, letomu lami endebeni zakhob, ngikwenze ubuyele ngendlela oweza ngayoc.

29 Lokhu-ke kuzakuba yisibonakaliso kuwed; lonyaka uzakudla okuzikhulelayoe, langomnyaka wesibili umkhukhuzela, kuthi ngomnyaka wesithathu lihlanyele livune, lihlanyele izivini lidle izithelo zazo. 30 Lokuphephileyo kwendlu yakoJudaf okuseleyo kuzaphinda kugxumeke impande phansi, kuthele izithelo ngaphezulu. 31 Ngoba kuzaphuma eJerusalema insali, lokuphephileyo entabeni yeZiyoni. Ukutshiseka kweNkosi yamabandla kuzakwenza lokhug. 32 Ngakho utsho njalo uJehova ngenkosi yeAsiriya: Kayiyikungena kulumuzi, kayiyikutshoka umtshoko khona, kayiyikuza phambi kwawo ilesihlangu, kayiyikubuthelela idundulu maqondana lawoh. 33 Ngendlela eyeza ngayo, ngayo izabuyelai, kayiyikungena kulo umuzi, itsho iNkosi. 34 Ngoba ngizawuvikela lumuzi ukuwusindisaj, ngenxa yami, langenxa kaDavida inceku yamik.

35 Kwasekusithi ngalobobusukul ingilosi yeNkosi yaphumam yatshaya enkambeni yamaAsiriya izinkulungwane ezilikhulu lamatshumi ayisificaminwembili lanhlanu. Lapho bevuka ekuseni kakhulu, khangela, bonke babeyizidumbu ezifileyon. 36 Ngakho uSenakheribi inkosi yeAsiriya wasuka wahamba wabuyela, wahlala eNineveo. 37 Kwasekusithi ekhonza endlini kaNisiroki unkulunkulu wakhe, oAdrameleki loSharezerip amadodana akhe bamtshaya ngenkemba, bona baphephela elizweni leArarathiq. UEsarihadoni indodana yakhe wasebusa esikhundleni sakher.

a 18.37.

b 1 Kho. 20.31.

c 19.14. Hlab. 73.16,17. 1 Kho. 8.29,30.

d 1 Kho. 20.31.

e 2 Lan. 32.20.

f 2 Sam. 16.12.

g 19.16. 18.35. 1 Sam. 17.26.

h Hlab. 50.21.

i Nani 12.2. 1 Sam. 7.9.

j 17.6. Isa. 1.9.

k 18.17,28. 2 Sam. 9.9.

l 19.35-37.

m Jer. 51.1. Isa. 37.7.

n 19.9. 7.6.

o Josh. 10.29.

p 18.14.

q 1 Sam. 23.27.

r Isa. 11.11. 18.1. 20.3-5. 43.3. 45.14. Gen. 10.6.

s 18.5.

t 18.29,30.

u 18.33.

v 17.6.

w Hez. 27.23. Amos 1.5.

x Gen. 11.31. 27.43.

y Hez. 27.23. Amos 1.5.

z Isa. 37.12.

a 18.34.

b Isa. 37.13.

c 19.9. 2 Lan. 32.17.

d 2 Lan. 32.20.

e Eks. 25.22.

f 19.19. 1 Kho. 18.39. Neh. 9.6. Jer. 10.10,12. Hlab. 86.10.

g Hlab. 31.2. 71.2. Dan. 9.18.

h Dan. 9.18. 2 Lan. 6.40.

i 19.4.

j Hlab. 115.4. 2 Lan. 32.19.

k Josh. 4.24.

l 20.5.

m Lilo 2.13.

n Jobe 16.4. Hlab. 22.7. 109.25. Lilo 2.15.

o 19.4.

p 19.6.

q Hlab. 71.22. Isa. 5.24. 60.9. Jer. 51.5.

r 18.17.

s Hlab. 20.7.

t Jer. 22.6,23. Hlu. 9.15.

u Jer. 22.6,23. Hlu. 9.15.

v Josh. 19.26.

w Isa. 45.7.

x Isa. 10.5.

y Gen. 1.11.

z Hlab. 129.6.

a 1 Sam. 29.6.

b Jobe 41.2. Isa. 30.28. Hez. 29.4. 38.4. Amos 4.2.

c 19.33,36.

d 20.8,9. 1 Sam. 2.34. Isa. 7.11,14. Luka 2.12. 1 Kho. 13.3.

e Levi 25.5,11. Levi 25.21,22.

f 2 Lan. 32.22,23.

g Isa. 9.7.

h 2 Sam. 20.15.

i 19.28.

j 20.6. Isa. 31.5.

k 1 Kho. 11.13.

l 2 Lan. 32.21. Hos. 1.7.

m 2 Sam. 24.16.

n 19.8.

o Gen. 10.11. Jona 1.2.

p 17.31.

q 19.7.

r Ezra 4.2.