NdebeleTeam » 2 Kings » 16

Ukubusa kukaAhazi

16Ngomnyaka wetshumi lesikhombisa kaPheka indodana kaRemaliya uAhazi indodana kaJothamu inkosi yakoJuda waba yinkosi. 2 UAhazi wayeleminyaka engamatshumi amabili lapho esiba yinkosi; wabusa iminyaka elitshumi lesithupha eJerusalema. Kenzanga-ke okulungileyo emehlweni eNkosi uNkulunkulu wakhe, njengoDavida uyisea. 3 Kodwa wahamba ngendlela yamakhosi akoIsrayeli, yebo, futhi wenza indodana yakhe idabule emlilwenib, njengezinengiso zezizwe iNkosi eyazixotsha elifeni phambi kwabantwana bakoIsrayelic. 4 Wanikela imihlatshelo watshisa impepha endaweni eziphakemeyod laphezu kwamaqaqa langaphansi kwaso sonke isihlahla esiluhlazae.

5 Khona uRezini inkosi yeSiriya loPheka indodana kaRemaliya, inkosi yakoIsrayeli, benyukela eJerusalema ukulwa, bamvimbezela uAhazif kodwa kababanga lakho ukunqobag. 6 Ngalesosikhathi uRezini inkosi yeSiriya wabuyisela iElathi eSiriya, waxotsha amaJuda eElathi; amaSiriya asesiza eElathi ahlala khona kuze kube lamuhla. 7 UAhazi wasethuma izithunywa kuTigilathi Pileseri inkosi yeAsiriya esithi: Ngiyinceku yakho lendodana yakho; yenyuka ungisindise esandleni senkosi yeSiriya lesandleni senkosi yakoIsrayeli abangivukelayoh. 8 UAhazii wasethatha isiliva legolide okwakutholwa endlini kaJehova lenothweni yendlu yenkosij, wathumela isipho enkosini yeAsiriyak. 9 Inkosi yeAsiriya yasimlalela, ngoba inkosi yeAsiriya yenyuka imelene leDamaseko yayithumba, yabathumbela eKiri abantu bayo, yabulala uRezinil.

10 Inkosi uAhazi yasisiya eDamaseko ukuhlangana loTigilathi Pileseri inkosi yeAsiriya, yabona ilathi elaliseDamaseko. Inkosi uAhazi yasithumela kuUriya umpristim isimo selathi lomfanekiso walo njengokwenziwa kwalo konke. 11 U-Uriya umpristi wasesakha ilathi njengakho konke uAhazi akuthumela kuvela eDamaseko; uUriya umpristi wenza njalo, yaze yafika inkosi uAhazi ivela eDamaseko. 12 Inkosi isibuyile eDamaseko inkosi yalibona ilathi. Inkosi yasondela elathini, yanikela phezu kwalon. 13 Yasitshisa umnikelo wayo wokutshiswa lomnikelo wayo wokudla, yathela umnikelo wayo wokunathwayo, yafafaza igazi leminikelo yokuthula eyayilayo phezu kwelathi. 14 Kodwa ilathi lethusi elaliphambi kweNkosio yaliletha lisuka phambi kwendlup, lisuka phakathi kwelathi lendlu yeNkosiq, yalifaka ehlangothini lwenyakatho lwelathir. 15 Inkosi uAhazi yasimlaya uUriya umpristi isithi: Phezu kwelathi elikhulus tshisa umnikelo wokutshiswa wekuseni, lomnikelo wokudla wantambama, lomnikelo wokutshiswa wenkosi, lomnikelo wayo wokudla, lomnikelo wokutshiswa wabo bonke abantu belizwe, lomnikelo wabo wokudla, leminikelo yabo yokunathwayo; ufafaze phezu kwalo lonke igazi lomnikelo wokutshiswa lalo lonke igazi lomhlatshelot. Kodwa ilathi lethusi lizakuba ngelami ukubuza ngalou. 16 U-Uriya umpristi wasesenza njengakho konke inkosi uAhazi eyayikulayile.

17 Inkosi uAhazi yasiqumav imiphetho yezisekelo, yasusa inditshi yokugezela kuzow, yethula ulwandle phezu kwenkabi zethusi ezazingaphansi kwalox, yalubeka phezu kokugandelwe ngamatshe. 18 Lokwembesiweyo kwesabatha ababekwakhe endlini, lentuba yenkosi phandle, yakususa endlini yeNkosi, ngenxa yenkosi yeAsiriya.

19 Ezinye-ke zezindaba zikaAhazi azenzayo, kazibhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoJuday? 20 UAhazi waselala laboyise, wangcwatshelwa kuboyise emzini kaDavida. UHezekhiya indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhez.

a 2 Lan. 28.1-4.

b Levi 18.21. Hlab. 106.37,38.

c 21.2. Dute. 12.31. 18.9.

d 14.4.

e 1 Kho. 14.23.

f Isa. 7.1,4-9.

g 2 Lan. 28.5,6.

h 2 Lan. 28.16,20,21.

i 2 Lan. 28.16,20,21.

j 12.18.

k 1 Kho. 15.19.

l Isa. 22.6. Amos 1.5. 9.7.

m Isa. 8.2.

n 2 Lan. 26.16,18,19.

o 2 Lan. 4.1.

p Eks. 40.6,29.

q 16.11.

r 16.11.

s 16.11.

t Eks. 29.39-41.

u 2 Lan. 4.1.

v 24.13. 2 Lan. 28.24.

w 1 Kho. 7.27,28,38.

x 1 Kho. 7.23,25.

y 2 Lan. 28.26,27.

z 2 Lan. 28.27.