NdebeleTeam » 2 Kings » 14

Ukubusa kukaAmaziya

14Ngomnyaka wesibili kaJowashi indodana kaJehowazi, inkosi yakoIsrayelia, uAmaziya indodana kaJowashi inkosi yakoJuda waba yinkosib. 2 Wayeleminyaka engamatshumi amabili lanhlanu lapho esiba yinkosi; wabusa iminyaka engamatshumi amabili lesificamunwemunye eJerusalema. Lebizo likanina lalinguJehowadani weJerusalema. 3 Wasesenza okulungileyo emehlweni eNkosi, kodwa kungenjengoDavida uyise; wenza njengakho konke uJowashi uyise akwenzayo. 4 Loba kunjalo indawo eziphakemeyo kazisuswanga; abantu babelokhu benikela imihlatshelo betshisa impepha endaweni eziphakemeyoc.

5 Kwasekusithi umbuso wakhe usuqinisiwe esandleni sakhe, watshaya inceku zakhe ezazitshaye inkosi uyised. 6 Kodwa abantwana bababulali kababulalanga, njengokubhaliweyo ogwalweni lomlayo kaMozisi lapho iNkosi eyalaya khona isithi: Oyise kabayikubulawa ngenxa yabantwana, labantwana kabayikubulawa ngenxa yaboyise, kodwa wonke umuntu uzabulawelwa isono sakhee. 7 Yena wasetshaya amaEdomaf azinkulungwane ezilitshumi esihotsheni setshwayi, wathumba iSela ngempig, wabiza ibizo layo ngokuthi yiJokhitheyeli, kuze kube lamuhlah.

8 Khona uAmaziya wathuma izithunywa kuJehowashi indodana kaJehowahazi indodana kaJehu, inkosi yakoIsrayelii, esithi: Woza sikhangelane ubuso ngobusoj. 9 UJehowashi inkosi yakoIsrayeli wasethumela kuAmaziya inkosi yakoJuda esithi: Ukhula oluhlabayo oluseLebhanonik lwathumela emsedarini oseLebhanonil lusithi: Nika indodakazi yakho endodaneni yami ibe ngumkayo; kwasekusedlula isilo seganga esiseLebhanoni, salugxoba ukhula oluhlabayo. 10 Uyitshayile lokuyitshaya iEdoma, inhliziyo yakho isikuphakamisilem; dumiseka, uhlale endlini yakho; ngoba kungani uzivusela ububi ukuze uwe wena loJuda kanye lawen? 11 Kodwa uAmaziya kezwanga. Ngakho uJehowashi inkosi yakoIsrayeli wenyuka, yena-ke loAmaziya inkosi yakoJuda bakhangelana ubuso ngobuso eBeti-Shemeshi eyakoJudao. 12 UJuda wasetshaywa phambi kukaIsrayeli; basebebaleka, ngulowo lalowo waya ethenteni lakhep. 13 UJehowashi inkosi yakoIsrayeli wasembamba uAmaziya inkosi yakoJuda, indodana kaJehowashi indodana kaAhaziya, eBeti-Shemeshiq; wafika eJerusalema, wadilizela phansi umduli weJerusalema, kusukela esangweni lakoEfrayimir kusiya esangweni lengonsi, ingalo ezingamakhulu amanes. 14 Wasethatha lonke igolide lesiliva, lezitsha zonke ezatholakala endlini kaJehova lezendlini zenotho zendlu yenkosi, kanye labayisibambiso, wasebuyela eSamariyat.

15 Ezinye-ke zezindaba zikaJehowashi azenzayo, lamandla akhe, lokuthi walwa njani loAmaziya inkosi yakoJuda, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeliu? 16 UJehowashi waselala laboyise, wangcwatshelwa eSamariya emakhosini akoIsrayeli. UJerobhowamu indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

17 UAmaziya indodana kaJowashi, inkosi yakoJuda, wasephila iminyaka elitshumi lanhlanu emva kokufa kukaJehowashi indodana kaJehowahazi inkosi yakoIsrayeliv. 18 Ezinye-ke zezindaba zikaAmaziya, kazibhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoJuda? 19 Basebemenzela ugobe eJerusalemaw, wabalekela eLakishi; kodwa bathuma bamlandela eLakishi, bambulalela khonax. 20 Basebemthwala ngamabhiza, wangcwatshelwa eJerusalema kuboyise emzini kaDavida.

21 Bonke abantu bakoJuda basebethatha uAzariya, owayeleminyaka elitshumi lesithupha, bambeka waba yinkosi esikhundleni sikayise uAmaziya. 22 Yena wakha iElathiy, wayibuyisela koJuda emva kokulala kwenkosi laboyise.

Ukubusa kukaJerobhowamu

23 Ngomnyaka wetshumi lanhlanu kaAmaziya indodana kaJowashi inkosi yakoJuda uJerobhowamu indodana kaJowashi inkosi yakoIsrayeli waba yinkosi eSamariya; wabusa iminyaka engamatshumi amane lanye. 24 Wasesenza okubi emehlweni eNkosi; kasukanga ezonweni zonke zikaJerobhowamu indodana kaNebati owenza uIsrayeli onez. 25 Yena wabuyisela umngcele wakoIsrayeli kusukela ekungeneni kweHamathia kuze kufike elwandle lwamagceke, njengokwelizwi leNkosi, uNkulunkulu kaIsrayelib, eyalikhuluma ngesandla senceku yayo uJona indodana kaAmithayi umprofethic, owayevela eGathi-Heferid. 26 Ngoba iNkosi yabona ukuhlupheka kukaIsrayeli, kwakubaba kakhulue, ngoba kwakungekho ovalelweyo, njalo engekho okhululekileyo, njalo kungelamsizi kaIsrayelif. 27 INkosi yayingatshongo-ke ukuthi izalesula ibizo likaIsrayeli ngaphansi kwamazulu; kodwa yabasindisa ngesandla sikaJerobhowamu indodana kaJowashig.

28 Ezinye-ke zezindaba zikaJerobhowamu, lakho konke akwenzayo, lamandla akhe, ukuthi walwa njani, lokuthi wayibuyisela njani koIsrayeli iDamaseko leHamathih, engeyeJudai, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeli? 29 UJerobhowamu waselala laboyise, emakhosini akoIsrayeli. UZekhariya indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

a 13.10.

b 12.21. 2 Lan. 25.1-4.

c 12.3. 15.4,35. 16.4. 1 Kho. 15.14.

d 12.20.

e Dute. 24.16. Jer. 31.30. Hez. 18.4,20.

f 2 Lan. 25.11.

g 2 Sam. 8.13. 1 Lan. 18.12. Hlab. 60.

h Josh. 15.38.

i 2 Lan. 25.17-24.

j 14.11. 23.29. 2 Lan. 25.13.

k Hlu. 9.8.

l Hlu. 9.15.

m Dute. 8.14. 2 Lan. 26.16. 32.25. Hez. 28.2,5,17.

n Dute. 2.5.

o Josh. 15.10.

p 1 Sam. 4.10. 2 Sam. 18.17.

q Josh. 15.10.

r Neh. 8.16.

s 2 Lan. 26.9. Jer. 31.38. Zek. 14.10. 2 Lan. 25.23.

t 12.18. 1 Kho. 7.51.

u 13.12,13.

v 2 Lan. 25.25. 26.2.

w 2 Lan. 25.27.

x Josh. 10.3.

y 16.6. Dute. 2 Kho. 26. 2 Lan. 8.17. 26.2.

z 1 Kho. 14.16.

a 1 Kho. 8.65.

b Dute. 3.17. 4.49. Josh. 3.16.

c Jona 1.1. Mat. 12.39,40.

d Josh. 19.13.

e 13.4. Eks. 3.7.

f Dute. 32.36.

g 13.5,23.

h 1 Kho. 11.24.

i 2 Sam. 8.6. 1 Kho. 11.24. 1 Lan. 18.5,6. 2 Lan. 8.3.