NdebeleTeam » 2 Kings » 13

Ukubusa kukaJehowahazi

13Ngomnyaka wamatshumi amabili lantathu kaJowashi indodana kaAhaziya inkosi yakoJuda uJehowahazi indodana kaJehu waba yinkosi phezu kukaIsrayeli eSamariya, wabusa iminyaka elitshumi lesikhombisa. 2 Wenza okubi emehlweni eNkosi, walandela izono zikaJerobhowamu indodana kaNebati owenza uIsrayeli one, kasukanga kuzoa.

3 Ulaka lweNkosi lwaselumvuthela uIsrayelib, yabanikela esandleni sikaHazayeli inkosi yeSiriyac lesandleni sikaBenihadadi indodana kaHazayelid, zonke lezonsukue. 4 UJehowahazi wasencenga ubuso beNkosi, iNkosi yamuzwaf, ngoba yabona incindezelo kaIsrayeli, ngoba inkosi yeSiriya yabacindezelag. 5 (INkosi yasisipha uIsrayelih umsindisi ukuze baphume ngaphansi kwesandla samaSiriyai; abantwana bakoIsrayeli basebehlala emathenteni abo njengakuqalaj. 6 Loba kunjalo kabasukanga ezonweni zendlu kaJerobhowamu owenza uIsrayeli one, bahamba kuzok; lesixuku laso sasilokhu siseSamariyal.) 7 Ngoba kayimtshiyelanga uJehowahazi abantu, kuphela abagadi bamabhiza abangamatshumi amahlanu, lenqola ezilitshumi, labahamba ngenyawo abazinkulungwane ezilitshumi; ngoba inkosi yeSiriya yayibabhubhisile, yabenza baba njengothuli ngokubhulam.

8 Ezinye-ke zezindaba zikaJehowahazi, lakho konke akwenzayo, lamandla akhe, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeli? 9 UJehowahazi waselala laboyise, bamngcwabela eSamariya; uJowashi indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

Ukubusa kukaJowashi koIsrayeli

10 Ngomnyaka wamatshumi amathathu lesikhombisa kaJowashi inkosi yakoJuda uJehowashi indodana kaJehowahazi waba yinkosi phezu kukaIsrayeli eSamariya; wabusa iminyaka elitshumi lesithupha. 11 Laye wenza okubi emehlweni eNkosi, kasukanga ezonweni zonke zikaJerobhowamu indodana kaNebati owenza uIsrayeli one; wahamba kuzon.

12 Ezinye-ke zezindaba zikaJowashio, lakho konke akwenzayop, lamandla akhe alwa ngawo loAmaziya inkosi yakoJuda, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeliq? 13 UJowashi waselala laboyise, uJerobhowamu wasehlala esihlalweni sakhe sobukhosi. UJowashi wangcwatshelwa eSamariya lamakhosi akoIsrayeli.

Ukugula lokufa kukaElisha

14 UElisha wasegula umkhuhlane wakhe afa ngawor; uJowashi inkosi yakoIsrayeli wasesehlela kuye, wakhala inyembezi phezu kobuso bakhe, wathi: Baba wami! Baba wami! Nqola yakoIsrayeli lamabhiza ayos! 15 UElisha wasesithi kuye: Thatha idandili lemitshoko. Wasezithathela idandili lemitshoko. 16 Wasesithi enkosini yakoIsrayeli: Beka isandla sakho edandilini. Wasesibeka isandla sakhe. UElisha wasebeka izandla zakhe phezu kwezandla zenkosi. 17 Wasesithi: Vula iwindi ngempumalanga. Yasilivula. UElisha wasesithi: Tshoka! Yasitshoka. Wasesithi: Umtshoko wenkululeko yeNkosi, lomtshoko wenkululeko kuSiriya. Ngoba uzatshaya amaSiriya eAfeki uze uwaqedet. 18 Wasesithi: Thatha imitshoko. Yasiyithatha. Wasesithi enkosini yakoIsrayeli: Tshaya emhlabathini. Yasitshaya kathathu, yasisima. 19 Umuntu kaNkulunkulu waseyithukuthelelau, wathi: Ngabe utshaye kahlanu kumbe kasithupha, ngakho ubuzayitshaya iSiriya uze uyiqede; khathesi-ke uzatshaya iSiriya kathathu kuphelav.

20 UElisha wasesifa, basebemngcwaba. Amaviyo amaMowabi asengena elizweni ekuthwaseni komnyakaw. 21 Kwasekusithi bengcwaba umuntu, khangela-ke, babona iviyo, baphosela lowomuntu engcwabeni likaElisha. Kwathi umuntu esiyathinta amathambo kaElisha waphila, wasukuma wema ngenyawo.

22 UHazayeli inkosi yeSiriya wasecindezela uIsrayeli insuku zonke zikaJehowahazix. 23 INkosi yasisiba lomusa kibo, yaba lesihawu kuboy, yaphendukela kiboz ngenxa yesivumelwano sayo loAbrahama, uIsaka, loJakobe, kayithandanga ukubabhubhisa, kayibaxotshanga ebusweni bayo kuze kube khathesia. 24 UHazayeli inkosi yeSiriya wasesifa; uBenihadadi indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. 25 UJehowashi indodana kaJehowahazi wasebuya wathatha imizi esandleni sikaBenihadadi indodana kaHazayeli owayeyithethe esandleni sikaJehowahazi uyise ngempi. UJowashi wamtshaya kathathu, waseyibuyisela imizi yakoIsrayelib.

a 1 Kho. 14.16.

b Hlu. 2.14.

c 8.12. 1 Kho. 19.17.

d 13.24,25.

e 13.22. 1 Sam. 18.29.

f Eks. 32.11. Hlab. 78.34.

g 14.26. Eks. 3.9.

h 13.25. 14.25,27.

i Hlu. 3.9.

j 2 Sam. 18.17.

k 1 Kho. 14.16.

l 1 Kho. 16.33.

m Amos 1.3.

n 1 Kho. 14.16.

o 14.15.

p 13.14,19,25.

q 14.8-14. 2 Lan. 25.17-24.

r 9.1.

s 2.12.

t 1 Kho. 20.26. Josh. 12.18.

u Hlu. 13.6.

v 13.25.

w 1.1. 3.7. 24.2.

x 8.12.

y 14.27.

z Eks. 2.24,25.

a Eks. 32.13.

b 13.18,19. Amos 1.4.