NdebeleTeam » 2 Kings » 12

Ukubusa kukaJowashi koJuda

12Ngomnyaka wesikhombisa kaJehu uJehowashi waba yinkosi; wabusa iminyaka engamatshumi amane eJerusalemaa. Lebizo likanina lalinguZibiya weBherishebhab. 2 UJehowashi wasesenza okulungileyo emehlweni eNkosi zonke izinsuku zakhe uJehoyada umpristi amfundisa ngazo. 3 Kodwa indawo eziphakemeyo kazisuswanga; abantu babelokhu benikela imihlatshelo betshisa impepha endaweni eziphakemeyoc.

4 UJehowashi wasesithi kubapristi: Yonke imali yezinto ezehlukanisiweyo elethwa endlini kaJehovad, imali yalowo lalowo odlulayo kwababaliweyo, imali yalowo lalowo umuntu ayilinganisileyo, yonke imali, okuvela enhliziyweni yaloba nguwuphi umuntu ukuyiletha endlini yeNkosie; 5 abapristi kabayithathe kubo, ngulowo lalowo komejwayeleyo, balungise izikhala zendluf, loba kungaphi lapho okutholwa khona izikhalag. 6 Kodwa kwathi ngomnyaka wamatshumi amabili lantathu wenkosi uJehowashi abapristi babengakalungisi izikhala zendluh. 7 Inkosi uJehowashi yasibiza uJehoyada umpristi labapristi, yathi kibo: Kungani lingalungisi izikhala zendlu? Ngakho-ke lingathathi imali kwelibejwayeleyo kodwa liyinikele izikhala zendlu. 8 Abapristi basebevuma ukuthi kabasayikuthatha imali ebantwini lokuthi kabayikulungisa izikhala zendlu. 9 UJehoyada umpristi wasethatha ibhokisi elilodwa, wabhoboza isikhala esivalweni salo, walibeka eceleni kwelathi ngakwesokunene nxa umuntu engena endlini yeNkosi. Abapristi-ke abalinda umbundu bafaka kulo yonke imali eyalethwa endlini yeNkosii. 10 Kwakusithi sebebona ukuthi imali isinengi ebhokisini, umabhalane wenkosi, lompristi omkhulu benyukej, bayibophe bayibale imali eyatholwa endlini yeNkosik. 11 Basebenikela imali elinganisiweyo ezandleni zabenzi bomsebenzi, zababonisi bendlu yeNkosi, bayikhuphela kubabazi bezigodo lakubakhi ababesebenza endlini yeNkosil, 12 lakwabakha ngamatshe lakubabazi bamatshe, lokuthenga izigodo lamatshe abaziweyo ukulungisa izikhala zendlu yeNkosi, lakukho konke okwakhutshelwa indlu ukuyilungisam. 13 Kodwa kayenzelwanga indlu yeNkosin imiganu yesiliva, izindlawu, imiganu yokufafaza, izimpondo zokukhaliswa, laziphi izitsha zegolide lezitsha zesiliva zemali eyalethwa endlini yeNkosio, 14 kodwa bayinika abenzi bomsebenzi, basebelungisa ngayo indlu yeNkosi. 15 Njalo kababalelananga labantu abanikela imali esandleni sabo, ukupha abenzi bomsebenzi, ngoba benza ngokuthembekap. 16 Imali yomnikelo wecalaq lemali yeminikelo yesono kayilethwanga endlini yeNkosir; yayingeyabapristis.

17 Ngalesosikhathi uHazayeli inkosi yeSiriyat wenyuka walwa emelene leGathiu, wayithumba. UHazayeli wasekhangelisa ubuso bakhe ukwenyuka amelane leJerusalemav. 18 Kodwa uJehowashi inkosi yakoJuda wathatha zonke izinto ezingcwelisiweyo uJehoshafathi loJoramu loAhaziya oyise, amakhosi akoJuda, ababezingcwelisilew, lezakhe izinto ezingcwelisiweyo, legolide lonke elatholwa enothweni yendlu kaJehova lendlu yenkosi, wakuthumela kuHazayeli inkosi yeSiriyax. Wasesenyuka wasuka eJerusalemay.

19 Ezinye-ke zezindaba zikaJowashi, lakho konke akwenzayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoJuda? 20 Inceku zakhe zasezisukuma zenza ugobe, zamtshaya uJowashi endlini yeMiloz eyehlela eSilaa. 21 Ngoba oJozakari indodana kaShimeyathi loJehozabadi indodana kaShomeri, inceku zakhe, bamtshaya, wafa; basebemngcwaba kuboyise emzini kaDavida. UAmaziya indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

a 2 Lan. 24.1-14.

b Josh. 15.28.

c 14.4. 1 Kho. 15.14.

d 22.4.

e Eks. 30.12,16. 2 Lan. 24.6,9.

f Hez. 27.9,27.

g 2 Lan. 24.7.

h 2 Lan. 24.5,6.

i Mark. 12.41. Luka 21.1.

j 22.4,8. 23.4. 25.18. 2 Lan. 24.11. 26.20. 31.10. Nani 35.25.

k 5.23.

l 22.5,6.

m 22.5,6.

n 2 Lan. 24.

o 25.14,15. 1 Kho. 7.50.

p 22.7.

q Levi 5.15,18.

r Levi 4.24,29.

s Levi 7.7. Nani 18.9.

t 8.12. 1 Kho. 19.17.

u 1 Sam. 17.4.

v 8.11. 1 Kho. 2.15.

w 16.8. 18.15,16. 14.14. 1 Kho. 15.18. 1 Kho. 14.26.

x 12.4.

y 2 Lan. 24.23.

z 14.5. 2 Lan. 24.25-27.

a 1 Lan. 26.16.