NdebeleTeam » 2 Kings » 11

UAthaliya uzibeka abe ngumbusi

11UAthaliya unina kaAhaziyaa esebonile ukuthi indodana yakhe ifile, wasukuma wachitha yonke inzalo yesikhosinib. 2 Kodwa uJehosheba indodakazi yenkosi uJoramu, udadewabo kaAhaziya, wathatha uJowashi indodana kaAhaziya, wameba phakathi kwamadodana enkosi abulawayo, yena lomlizane wakhe ekamelweni lokulala. Basebemfihla ebusweni bukaAthaliya ukuze angabulawa. 3 Wayelaye-ke efihliwe endlini yeNkosi iminyaka eyisithupha; uAthaliya wasebusa phezu kwelizwe.

4 Ngomnyaka wesikhombisa uJehoyada wasethuma wathatha izinduna zamakhuluc, lamaKaritid kanye labalindie, wabaletha kuye endlini yeNkosi. Wenza isivumelwano labo, wabafungisa endlini yeNkosi, wabatshengisa indodana yenkosi. 5 Wasebalaya esithi: Nansi into elizayenza: Ingxenye eyodwa kwezintathu yenu elingena ngesabatha izakuba ngabalindi bomlindo wendlu yenkosif, 6 lengxenye eyodwa kwezintathu izakuba sesangweni leSurig, lengxenye eyodwa kwezintathu esangweni ngemva kwabalindih; ngokunjalo lizalinda umlindo wendlu, ingafohlelwa. 7 Lengxenye ezimbili zenu lonke eliphuma ngesabatha, bona bazagcina umlindo wendlu yeNkosi mayelana lenkosii. 8 Lizazingelezela inkosi inhlangothi zonke, ngulowo lalowo elezikhali esandleni sakhej; lozangena kokuhleliweyo uzabulawak. Libe lenkosi ekuphumeni kwayo lekungeneni kwayol. 9 Induna zamakhulu zasezisenza njengakho konke uJehoyada umpristi akulayayo; zathatha, yileyo laleyo abantu bayo abangena ngesabatha lalabo abaphuma ngesabatha, zafika kuJehoyada umpristim. 10 Umpristi wasenika izinduna zamakhulu imikhonto lezihlangu ezazingezenkosi uDavida ezazisendlini yeNkosin. 11 Abalindi basebesima, ngulowo lalowo elezikhali esandleni sakhe, kusukela kwesokunene sendlu kusiya kwesokhohlo sendlu, ngaselathini langasendlini, enkosini inhlangothi zonkeo. 12 Waseyikhupha indodana yenkosi, wayethesa umqhelep, wayinika ubufakazi; bayibeka yaba yinkosi, bayigcoba, batshaya izandla, basebesithi: Kayiphile inkosiq!

13 UAthaliya esizwa umsindo wabalindi lowabantu waya ebantwini endlini yeNkosi; 14 wabona, khangela-ke, inkosi yayimi ngasensikeni njengomkhuba, lezinduna labavutheli bezimpondo bengasenkosinir, labantu bonke belizwe bethokoza bavuthela izimpondos. UAthaliya wasedabula izigqoko zakhe, wamemeza wathi: Ugobe! Ugobet! 15 UJehoyada umpristi waselaya induna zamakhulu, abaphathi bebuthou, wathi kubo: Mkhupheleni ngaphandle kokuhleliweyov, lomlandelayo limbulale ngenkemba. Ngoba umpristi wathi: Kangabulawelwa endlini kaJehova. 16 Basebembamba ngezandla, wasehamba ngendlela yokungena kwamabhiza endlini yenkosi, wabulawelwa khonaphow.

17 UJehoyada wasesenza isivumelwano phakathi kukaJehova lenkosi labantu ukuthi babe ngabantu bakaJehovax; laphakathi kwenkosi labantuy. 18 Bonke abantu belizwe basebengena endlini kaBhali, bayidilizela phansiz; amalathi akhe lezithombe zakhe baziphahlaza ngokupheleleyo, loMathani umpristi kaBhali bambulala phambi kwamalathia. Umpristi wasebeka abaphathi phezu kwendlu yeNkosi. 19 Wasethatha izinduna zamakhulu lamaKariti labalindi labo bonke abantu belizwe, bayehlisa inkosi isuka endlini kaJehovab, beza ngendlela yesango labalindi endlini yenkosi. Yasihlala esihlalweni sobukhosi samakhosic. 20 Bonke abantu belizwe basebethokoza. Umuzi wasusiba lokuthula, sebembulele uAthaliya ngenkemba ngasendlini yenkosi. 21 UJehowashi wayeleminyaka eyisikhombisa lapho esiba yinkosi.

a 8.26. Hlu. 9.5.

b 2 Lan. 22.10. 24.1.

c 11.9. 2 Lan. 22.11.

d 11.19. 2 Sam. 20.23.

e 10.25. 1 Sam. 22.17.

f 1 Lan. 9.25.

g 2 Lan. 23.5.

h 10.25. 1 Sam. 22.17.

i 1 Lan. 9.25.

j 6.14.

k 11.15. 1 Kho. 6.9.

l Nani 27.17.

m 1 Lan. 9.25.

n 1 Lan. 18.7. 2 Sam. 8.7.

o 10.25. 1 Sam. 22.17.

p 2 Sam. 1.10.

q Eks. 25.16. 31.18. Dute. 17.18.

r 23.3. 2 Lan. 34.31.

s 1 Kho. 1.34.

t Gen. 44.13.

u Nani 31.14. 2 Lan. 23.14.

v 11.15. 1 Kho. 6.9.

w 2 Lan. 23.15.

x Josh. 24.25.

y 2 Sam. 5.3.

z 10.21,26.

a Dute. 12.3.

b 11.4.

c 11.6. 2 Lan. 23.20.