NdebeleTeam » 2 Kings » 10

UJehu uchitha indlu kaAhabi

10Njalo uAhabi wayelamadodana angamatshumi ayisikhombisa eSamariyaa. UJehu wasebhala izincwadi, wazithumela eSamariya kubabusi beJizereyeli, abadala, lakubondli bamadodana kaAhabi, esithi: 2 Ngakho-ke nxa lincwadi ifika kini, lokhu amadodana enkosi yenu akini, futhi izinqola lamabhiza kukini, lomuzi obiyelweyo, lezikhali, 3 ziboneleni-ke ongcono kakhulu lofaneleyo kulabo bonke ebantwaneni benkosi yenu, limbeke esihlalweni sobukhosi sikayise, lilwele indlu yenkosi yenu. 4 Kodwa besaba kakhulukazi bathi: Khangelani, amakhosi amabili kawemanga phambi kwakhe; thina-ke sizakuma njani? 5 Umphathi wendlu lomphathi womuzi labadala labondli babantwana bathumela kuJehu besithi: Siyizinceku zakho, sizakwenza konke okutshoyo kithi. Kasiyikubeka muntu abe yinkosi. Yenza okuhle emehlweni akhob.

6 Wasebabhalela incwadi okwesibili esithi: Uba lingabami, lilalela ilizwi lami, thathani amakhanda alawomadoda, amadodana enkosi yenu, lize kimi eJizereyeli ngalesisikhathi kusasa. Lamadodana enkosi, abantu abangamatshumi ayisikhombisa, ayelezikhulu zomuzi ezaziwakhulisa. 7 Kwasekusithi ekufikeni kwencwadi kubo, bathatha amadodana enkosi, babulala abantu abangamatshumi ayisikhombisa, bafaka amakhanda awo ezitsheni, bawesa kuye eJizereyelic.

8 Kwasekusiza isithunywa sambikela sisithi: Sebewalethile amakhanda amadodana enkosi. Wasesithi: Abekeni abe zinqumbi ezimbili ekungeneni kwesango kuze kube sekuseni. 9 Kwasekusithi ekuseni waphuma wema wathi ebantwini bonke: Lina lilungile. Khangelani, mina ngenzela inkosi yami ugobe, ngayibulala; pho, ngubani obulele bonke labad? 10 Yazini khathesi ukuthi kakuyikuwela lutho emhlabathini okwelizwi leNkosi, iNkosi eyalikhuluma ngendlu kaAhabie, ngoba iNkosi yenzile eyakukhulumayo ngesandla senceku yayo uElijaf. 11 UJehu wasetshaya bonke ababesele endlini kaAhabi eJizereyeli, lazo zonke izikhulu zakhe, labazana laye, labapristi bakheg, akaze amtshiyela oseleyoh.

12 Wasesukuma wahamba waya eSamariya. Endlini yokugunda yabelusi endleleni, 13 uJehu wahlangana labafowabo bakaAhaziya inkosi yakoJudai, wathi: Lingobani? Basebesithi: Singabafowabo bakaAhaziya, sehlela ukubingelela abantwana benkosi, labantwana bendlovukazij. 14 Wasesithi: Babambeni bephila. Basebebabamba bephila, bababulalela emgodini weBeti-Ekedi, amadoda angamatshumi amane lambili, katshiyanga loyedwa wabo.

15 Esesukile lapho wahlangana loJehonadabik indodana kaRekabi ezemhlangabezal; wambingelela wathi kuye: Inhliziyo yakho iqondile yini, njengoba inhliziyo yami ikanye lenhliziyo yakho? UJehonadabi wasesithi: Injalo. Uba kunjalo, ngipha isandla sakho. Wasemnika isandla sakhe; wasemkhweza enqoleni kuyem. 16 Wasesithi: Hamba lami, ubone ukuyitshisekela kwami iNkosin. Basebemgadisa enqoleni yakhe. 17 Ekufikeni kwakhe eSamariya wabatshaya bonke ababesele kuAhabi eSamariya waze wamqeda, njengokwelizwi leNkosio eyalikhuluma kuElijap.

UJehu uqeda inkonzo kaBhali koIsrayeli

18 UJehu wasebuthanisa bonke abantu, wathi kibo: UAhabi wakhonza kancinyane uBhali: UJehu uzamkhonza kakhuluq. 19 Ngakho-ke ngibizelani abaprofethi bakaBhali bonke, izinceku zakhe zonke labo bonke abapristi bakhe, kungabi lamuntu ongekho, ngoba ngilomhlatshelo omkhulu kuBhali; loba ngubani ongayikuba khona kayikuphila. Kodwa uJehu wakwenza ngobuqili ukuze abulale izinceku zikaBhalir. 20 UJehu wasesithi: Mehlukaniseleni umhlangano onzulu uBhalis. Basebewumemezelat. 21 UJehu wasethumela kuye wonke uIsrayeli; zonke izinceku zikaBhali zasezisiza, kakwaze kwasala loyedwa ongabuyanga. Bangena endlini kaBhali, yaze yagcwala indlu kaBhali kusukela emsamo kusiya emnyangou. 22 Wasesithi kulowo owayephethe indlu yezembatho: Khuphela bonke abakhonzi bakaBhali izembatho. Wasebakhuphela izembathov. 23 Wasengena uJehu eloJehonadabi indodana kaRekabi endlini kaBhali, wathi kuzinceku zikaBhali: Hlolani libone ukuthi kakukho kini abezinceku zeNkosi lapha, kodwa izinceku zikaBhali kuphela. 24 Sebengene ukwenza imihlatshelo leminikelo yokutshiswa, uJehu wazimisela amadoda angamatshumi ayisificaminwembili ngaphandle, wasesithi: Umuntu oyekela enye kumadoda engiwabeka ezandleni zenu iphunyuke, impilo yakhe izakuba sendaweni yempilo yayow. 25 Kwasekusithi eseqedile ukwenza iminikelo yokutshiswa, uJehu wasesithi kubalindi lezindunenix: Ngenani libatshaye, kungaphumi muntu. Basebebatshaya ngobukhali benkembay; abalindi lezinduna basebebaphosela phandle, baya emzini wendlu kaBhaliz. 26 Bakhupha endlini kaBhali insika eziyizithombe, bazitshisa. 27 Badiliza insika kaBhali eyisithombe, badiliza indlu kaBhali, bayenza yaba yindlu yokuyela ngaphandle kuze kube lamuhlaa. 28 Ngokunjalo uJehu wachitha uBhali wamkhupha koIsrayeli.

29 Kodwa ezonweni zikaJerobhowamu indodana kaNebati owenza uIsrayeli one, uJehu kasukanga ekuzilandelenib, amathole egolide ayeseBhetheli lawayekoDanic. 30 INkosi yasisithi kuJehu: Ngoba wenze kuhle ngokwenza okulungileyo emehlweni ami, wenza endlini kaAhabi njengakho konke okwakusenhliziyweni yami, amadodana akho kuze kube sesizukulwaneni sesine azahlala esihlalweni sobukhosi sakoIsrayelid. 31 Kodwa uJehu kaqaphelisanga ukuhamba emlayweni weNkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ngenhliziyo yakhe yonke; kasukanga ezonweni zikaJerobhowamu owenza uIsrayeli onee.

32 Ngalezonsuku iNkosi yaqala ukuquma isusa koIsrayelif. UHazayeli wasebatshaya kuyo yonke imingcele yakoIsrayelig, 33 kusukela eJordani empumalanga, ilizwe lonke leGileyadi, abakoGadi labakoRubeni labakoManase, kusukela eAroweri engasesifuleni seArinonih, leGileyadi leBashanii.

34 Ezinye-ke zezindaba zikaJehu, lakho konke akwenzayo, lamandla akhe wonke, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayelij? 35 UJehu waselala laboyise, bamngcwabela eSamariya. UJehowahazi indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. 36 Lesikhathi uJehu abusa ngaso phezu kukaIsrayeli eSamariya sasiyiminyaka engamatshumi amabili lesificaminwembili.

a 1 Kho. 16.24.

b Josh. 9.8,11.

c Hlab. 81.6. Jer. 24.1,2.

d 9.14,24.

e 1 Sam. 3.19.

f 1 Kho. 21.19,21,29.

g 2 Sam. 20.26.

h Josh. 10.28.

i 8.29. 9.16. 2 Lan. 21.17. 2 Lan. 22.8.

j 1 Kho. 11.19.

k Jer. 35.6.

l 1 Lan. 2.55.

m Ezra 10.19. Hez. 17.18. 1 Lan. 29.24.

n 1 Kho. 19.10.

o 9.8.

p 10.10.

q 1 Kho. 16.31,32.

r 1 Kho. 18.19. 22.6.

s Levi 23.36.

t Eks. 32.5.

u 10.26. 11.18. 1 Kho. 16.32.

v Mat. 22.11.

w 1 Kho. 20.39,42.

x 11.4,6. 1 Sam. 22.17.

y 1 Kho. 18.40.

z 11.4,6. 1 Sam. 22.17.

a Ezra 6.11. Dan. 2.5. 3.29.

b 1 Kho. 14.16.

c 1 Kho. 12.28,29.

d 15.12. 10.35. 13.1,10. 14.23. 15.8.

e 1 Kho. 14.16.

f 13.25. 14.25.

g 8.12. 1 Kho. 19.17.

h Dute. 2.36.

i Amos 1.3.

j Amos 1.3.