NdebeleTeam » 2 Kings » 9

UJehu ugcotshwa ukuthi abe yinkosi yakoIsrayeli

9UElisha umprofethi wasebiza omunye wamadodana abaprofethia wathi kuye: Bopha ukhalo lwakhob, uthathe lumfuma wamafutha esandleni sakhoc, uye eRamothi-Gileyadid. 2 Nxa ufika khona udinge lapho uJehu indodana kaJehoshafathi indodana kaNimshie, ungene, umsukumise phakathi kwabafowabof, umngenise ekamelweni elingaphakathi. 3 Ubusuthatha umfuma wamafutha, uwathele ekhanda lakhe uthi: Itsho njalo iNkosi: Ngikugcobile ube yinkosi phezu kukaIsrayeli. Ubusuvula umnyango, ubaleke, ungaphuzig.

4 Lahamba-ke ijaha lelo, ijaha umprofethi, laya eRamothi-Gileyadih. 5 Ekufikeni kwalo, khangela, induna zebutho zazihlezi, lathi: Ngilombiko kuwe, nduna. UJehu wasesithi: Kubani phakathi kwethu sonke? Laselisithi: Kuwe, nduna. 6 Wasesukuma, wangena endlini; laselithela amafutha ekhanda lakhe, lathi kuye: Itsho njalo iNkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli: Ngikugcobile ukuthi ube yinkosi phezu kwabantu beNkosi, phezu kukaIsrayeli. 7 Njalo uzatshaya indlu kaAhabi inkosi yakho, ukuze ngiphindisele igazi lenceku zami abaprofethi, legazi lazo zonke inceku zeNkosi, esandleni sikaJezebelii. 8 Yonke-ke indlu kaAhabi izabhubha; njalo ngizaquma asuke kuAhabij ochamela emdulinik, lovalelweyo lokhululekileyo koIsrayelil. 9 Njalo ngizakwenza indlu kaAhabi njengendlu kaJerobhowamu indodana kaNebatim lanjengendlu kaBahasha indodana kaAhiyan. 10 Lezinja zizakudla uJezebelio esabelweni seJizereyelip, njalo kakuyikuba lomngcwabayo. Laselivula umnyango, labaleka.

11 Kwathi uJehu esephumele encekwini zenkosi yakhe, omunye wathi kuye: Kulungile yiniq? Luzeleni loluhlanya kuwer? Wasesithi kuzo: Liyamazi lumuntu lenkulumo yakhes. 12 Zasezisithi: Manga! Sitshele khathesi. Wasesithi: Ukhulume ukuthi lokuthi kimi esithi: Itsho njalo iNkosi: Ngikugcobile ube yinkosi phezu kukaIsrayeli. 13 Zaseziphangisa, zathatha, ngulowo lalowo isembatho sakhe, zazibeka ngaphansi kwakhe engqongeni yezikhwelot, zavuthela uphondo, zathi: UJehu uyinkosiu!

UJehu ubulala uJehoramu

14 Ngokunjalo uJehu indodana kaJehoshafathi indodana kaNimshi wamenzela ugobe uJoramu. (UJoramu wagcina-ke iRamothi-Gileyadiv, yena loIsrayeli wonke, ngenxa kaHazayeli inkosi yeSiriyaw; 15 kodwa uJehoramu inkosi wayesebuyelele ukwelatshwa eJizereyeli ngamanxeba amaSiriya ayemtshaye wona ekulweni kwakhe loHazayeli inkosi yeSiriyax.) UJehu wasesithi: Aluba kuyintando yenu, kakungaphumi ophunyukileyo emzini ukuyabika lokhu eJizereyeliy. 16 UJehu wasekhwela inqola, waya eJizereyeli, ngoba uJoramu wayelele khona, loAhaziya inkosi yakoJuda wayehle ukuthi abone uJoramuz. 17 Umlindi wayemi-ke emphotshongweni eJizereyeli, wabona ixuku likaJehu, yena esiza, wathi: Ngibona ixuku. UJehoramu wathi: Thatha umgadi webhiza umthume ukubahlangabeza, athi: Yikuthula yini? 18 Wasehamba umgadi webhiza ukumhlangabeza, wathi: Itsho njalo inkosi: Yikuthula yini? UJehu wasesithi: Ulani lokuthula? Phendukela ngemva kwami. Umlindi wasebika esithi: Isithunywa sesifikile kibo, kodwa kasiphenduki. 19 Yasithuma umgadi webhiza wesibili, wafika kibo wathi: Itsho njalo inkosi: Yikuthula yini? UJehu wasesithi: Ulani lokuthula? Phendukela ngemva kwami. 20 Umlindi wasebika wathi: Usefikile kibo, kodwa kaphenduki. Lokutshayela kufanana lokutshayela kukaJehua indodana kaNimshi, ngoba utshayela okohlanyab. 21 UJehoramu wasesithi: Bophelani. Basebebophela inqola yakhe. UJehoramu inkosi yakoIsrayeli loAhaziya inkosi yakoJuda basebephuma, ngulowo lalowo enqoleni yakhe, baphuma ukuhlangabeza uJehuc, bamthola esiqintini sikaNabothi umJizereyelid. 22 Kwasekusithi uJehoramu ebona uJehu wathi: Yikuthula yini, Jehu? Wasesithi: Ukuthula bani, selokhu ukuwula kukaJezebeli unyokoe lokuthakatha kwakhe kukunengi kangakaf? 23 UJehoramu wasephendula izandla zakhe wabaleka, wathi kuAhaziya: Yinkohliso, Ahaziya! 24 UJehu wasedonsisisa idandili, watshaya uJehoramu phakathi kweziphanga zakhe, lomtshoko waphuma enhliziyweni yakhe, wasekhothama enqoleni yakhe. 25 Wasesithi kuBidikari induna yakheg: Mphakamise, umphosele esiqintini sensimu kaNabothi umJizereyeli; ngoba khumbula mina lawe sigade sobabili ngemva kukaAhabi uyiseh, iNkosi yamethesai lumthwaloj: 26 Ngibonile isibili izolo igazi likaNabothi legazi lamadodana akhe, itsho iNkosi, ngizaphindisela kuwe kulesisiqinti, itsho iNkosi. Ngakho-ke mphakamise umphosele kulesisiqinti, njengokwelizwi leNkosik.

UJehu ubulala uAhaziya

27 UAhaziya inkosi yakoJuda esebonile lokhu wabaleka, ngendlela yendlu yesivande. UJehu wasexotshana laye, wathi: Mtshayeni laye enqoleni, emqansweni weGuril elingaseIbileyamum. Wasebalekela eMegido, wafela khona. 28 Inceku zakhe zasezimthwala zamusa eJerusalema, zamngcwaba engcwabeni lakhe kuboyise emzini kaDavidan.

29 Ngomnyaka wetshumi lanye kaJoramu indodana kaAhabi, uAhaziya waba yinkosi phezu kukaJuda.

Ukubulawa kukaJezebeli

30 UJehu esefikile eJizereyeli, uJezebeli wakuzwa. Wasecomba amehlo akhe, wacecisa ikhanda lakheo, walunguza ngewindip. 31 Lapho-ke uJehu engena esangweni, wasesithi: Yikuthula yini, Zimri, mbulali wenkosi yakhoq? 32 Wasephakamisela ubuso bakhe ewindini, wathi: Ngubani ongakimi? Ngubani? Kwasekulunguza kuye abathenwa ababili, abathathu. 33 Wasesithi: Mphoseleni phansi. Basebemphosela phansi; lelinye legazi lakhe lachaphakela emdulini lemabhizeni; wasemnyathelela phansi. 34 Wasengena wadla wanatha, wathi: Ake libone lo umqalekiswakazi limngcwabe, ngoba uyindodakazi yenkosir. 35 Basebesiyamngcwaba, kodwa kabaficanga lutho olwakhe ngaphandle kokhakhayi lenyawo lempama zezandla. 36 Ngakho babuyela bamtshela; wasesithi: Leli yilizwi leNkosi eyalikhuluma ngesandla senceku yayo uElija umTishibi lisithi: Esiqintini seJizereyeli izinja zizakudla inyama kaJezebelis; 37 lesidumbu sikaJezebeli sizakuba njengomquba ebusweni bomhlabathi esiqintini seJizereyeli, ukuze bangathi: Lo nguJezebelit.

a 2.3.

b 1 Kho. 18.46.

c 1 Sam. 10.1.

d 8.28,29. 1 Kho. 22.3.

e 9.14. 8.18,26. 1 Kho. 21.29. 1 Kho. 19.16. 2 Lan. 22.2. 2 Lan. 21.6. Ezra 5.1. 6.14. Zek. 1.1.

f 9.5,11.

g 1 Sam. 10.1.

h 2.3.

i 1 Kho. 18.4. 21.15.

j 1 Kho. 14.10. 21.21. 10.17.

k 1 Sam. 25.22.

l Dute. 32.36.

m 1 Kho. 14.10. 15.29. 21.22.

n 1 Kho. 16.3,11.

o 9.35,36. 1 Kho. 21.23.

p Josh. 17.16.

q 5.21.

r 9.20. Jer. 29.26. Hos. 9.7. Joha. 10.20. Seb. 26.24.

s 1 Kho. 18.27.

t Mat. 21.8. Mark. 11.8.

u 1 Kho. 1.34.

v 8.28.

w 1 Kho. 19.17.

x 8.29.

y Josh. 17.16.

z 8.29.

a 2 Sam. 18.27.

b 9.2,14.

c 2 Lan. 22.7.

d 9.25,26.

e 2 Lan. 21.13. Eks. 7.11.

f 2 Lan. 21.13. Eks. 7.11.

g 7.2.

h Isa. 21.7,9.

i 1 Kho. 21.29.

j Isa. 13.1. 15.1. 21.1. Jer. 23.33. Zek. 9.1. Mal. 1.1.

k 1 Kho. 21.29.

l 2 Lan. 22.9. Josh. 17.11.

m 2 Lan. 22.9. Josh. 17.11.

n 23.30. 14.20.

o Jer. 4.30. Hez. 23.40.

p 2 Sam. 6.16.

q 1 Kho. 16.9-20.

r 1 Kho. 16.31.

s 9.26. 1 Kho. 21.23.

t Hlab. 83.10. Jer. 8.2. 9.22. 16.4. 25.33.