NdebeleTeam » 2 Kings » 8

Indaba yowesifazana weShunemi

8UElisha wasekhuluma kowesifazana ondodana yakhe ayeyenze yaphilaa, esithi: Sukuma, uhambe wena lendlu yakho, uyehlala njengowezizwe lapho ongahlala khona njengowezizwe, ngoba iNkosi ibize indlala, ezafika njalo elizweni iminyaka eyisikhombisab. 2 Owesifazana wasukuma-ke, wenza njengokutsho komuntu kaNkulunkulu; wahamba yena lendlu yakhe, wahlala njengowezizwe elizweni lamaFilisti iminyaka eyisikhombisa. 3 Kwasekusithi ekupheleni kweminyaka eyisikhombisa, owesifazana waphenduka evela elizweni lamaFilisti; waphuma ukuyakhala enkosini ngendlu yakhe langensimu yakhe. 4 Inkosi yayikhuluma-ke loGehazi inceku yomuntu kaNkulunkuluc isithi: Akungilandisele izinto zonke ezinkulu uElisha asezenzile. 5 Kwasekusithi esatshela inkosi ukuthi wavusa njani ofileyod, khangela-ke, owesifazana ondodana yakhe ayeyivuse ekufeni wakhala enkosini ngendlu yakhe langensimu yakhe. UGehazi wasesithi: Nkosi yami, nkosi, nguye lo owesifazana, njalo yiyo le indodana yakhe uElisha ayiphilisayo. 6 Lapho inkosi ibuza owesifazana, wayilandisela. Inkosi yasimmisela induna ethile, isithi: Buyisela konke okwakungokwakhe, laso sonke isivuno sensimu kusukela mhla esuka elizweni kuze kube lamuhla.

UHazayeli uba yinkosi yeSiriya

7 UElisha wasefika eDamasekoe, njalo uBenihadadi inkosi yeSiriya wayegulaf. Wasetshelwa kwathiwa: Umuntu kaNkulunkulu ufikile lapha. 8 Inkosi yasisithi kuHazayelig: Thatha esandleni sakho isipho, uyehlangabeza umuntu kaNkulunkuluh, ubusubuza eNkosini ngaye usithi: Ngizasila yini kulumkhuhlane? 9 UHazayeli wasesiyamhlangabeza, wathatha isipho esandleni sakhe, ngitsho esakho konke okuhle kweDamaseko, imithwalo yamakamela engamatshumi amane, weza wema phambi kwakhe, wathi: Indodana yakho uBenihadadi inkosi yeSiriya ingithumile kuwe isithi: Ngizasila yini kulumkhuhlanei? 10 UElisha wasesithi kuye: Hamba uthi kuye: Ungasila lokusila, kodwa iNkosi ingibonisile ukuthi uzakufa lokufaj. 11 Wasemjolozela waze waba lenhloni. Umuntu kaNkulunkulu waselilak. 12 UHazayeli wasesithi: Inkosi yami ililelani? Wasesithi: Ngoba ngiyazi ububi ozabenza ebantwaneni bakoIsrayeli; uzathungela inqaba zabo ngomlilo, ubulale amajaha abo ngenkembal, uphahlaze abantwanyana babom, uqhaqhe abesifazana babo abakhulelweyon. 13 Kodwa uHazayeli wathi: Kodwa iyini inceku yakho eyinja nje, ukuthi yenze linto enkuluo? UElisha wasesithi: INkosi ingibonisile ukuthi uzakuba yinkosi phezu kweSiriyap. 14 Wasesuka kuElisha weza enkosini yakhe eyathi kuye: UElisha utheni kuwe? Wasesithi: Ungitshele ukuthi uzasila lokusilaq. 15 Kwasekusithi kusisa wathatha ingubo, wayigxamuza emanzini, wayendlala phezu kobuso bakhe waze wafa. UHazayeli wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

Ukubusa kukaJoramu koJuda

16 Njalo ngomnyaka wesihlanu kaJoramu indodana kaAhabi inkosi yakoIsrayelir, lapho uJehoshafathi eyinkosi yakoJuda, uJehoramu indodana kaJehoshafathi inkosi yakoJuda waba yinkosis. 17 Wayeleminyaka engamatshumi amathathu lambili lapho esiba yinkosi, wabusa iminyaka eyisificaminwembili eJerusalemat. 18 Wasehamba ezindleleni zamakhosi akoIsrayeli njengokwenza kwendlu kaAhabi, ngoba indodakazi kaAhabi yayingumkakhe; wenza okubi emehlweni eNkosiu. 19 Kodwa iNkosi kayithandanga ukuchitha uJuda ngenxa kaDavida inceku yayo, njengokuthembisa kwayo kuye ukuthi izanika isibane kuye zonke izinsukuv, lemadodaneni akhew.

20 Ensukwini zakhe iEdoma yahlamuka isuka phansi kwesandla sakoJuda, yabeka inkosi phezu kwayox. 21 UJoramu wasewelela eZayiri lazo zonke inqola zilaye; yena wavuka ebusuku watshaya amaEdoma ayemzingelezele, lenduna zezinqola; labantu babalekela emathenteni aboy. 22 Ngakho iEdoma yahlamuka isuka phansi kwesandla sakoJuda kuze kube lamuhla. Khona iLibhina yahlamuka ngalesosikhathiz.

23 Ezinye-ke zezindaba zikaJoramu, lakho konke akwenzayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoJuda? 24 UJoramu waselala laboyise, wangcwatshelwa kuboyise emzini kaDavidaa. UAhaziya indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakheb.

Ukubusa kukaAhaziya koJuda

25 Ngomnyaka wetshumi lambili kaJoramu indodana kaAhabi inkosi yakoIsrayeli uAhaziya indodana kaJehoramu, inkosi yakoJuda, waba yinkosic. 26 UAhaziya wayeleminyaka engamatshumi amabili lambili lapho esiba yinkosi, wabusa umnyaka owodwa eJerusalema. Lebizo likanina lalinguAthaliya, indodakazi kaOmri inkosi yakoIsrayelid. 27 Wasehamba ngendlela yendlu kaAhabi, wenza okubi emehlweni eNkosi, njengendlu kaAhabi, ngoba wayengumkhwenyana wendlu kaAhabie.

28 Wasehamba loJoramu indodana kaAhabi ukulwa loHazayeli inkosi yeSiriyaf eRamothi-Gileyadig; amaSiriya aselimaza uJoramu. 29 UJoramu inkosi wabuyela ukwelatshwah eJizereyeli amanxeba amaSiriya ayemtshaye wonai eRama ekulweni kwakhe loHazayeli inkosi yeSiriya. UAhaziya indodana kaJehoramu inkosi yakoJuda wasesehla ukubona uJoramu indodana kaAhabi eJizereyeli, ngoba wayegulaj.

a 4.35.

b 4.38. Hlab. 105.16. Hag. 1.11. Gen. 41.27. 1 Kho. 17.1. Seb. 11.28.

c 4.12.

d 8.1.

e 1 Kho. 11.24.

f 1 Kho. 20.2.

g 1 Kho. 19.17.

h 1 Sam. 9.7.

i 5.13.

j 8.15.

k 2.17.

l 10.32. 12.17. 13.3,7,22. Amos 1.3.

m Isa. 13.16. Hos. 13.16. Nah. 3.10. Hlab. 137.9. Hos. 10.14.

n 15.16. Hos. 13.16. Amos 1.13.

o 2 Sam. 3.8.

p 1 Kho. 19.15.

q 8.10.

r 1.17.

s 2 Lan. 21.1,3,4.

t 2 Lan. 21.5-10.

u 8.26. 9.2.

v 2 Sam. 7.12,13. Hlab. 132.11.

w 2 Lan. 21.7.

x 3.9. 1 Kho. 22.47.

y 2 Sam. 18.17.

z Josh. 10.29. 2 Lan. 21.10.

a 2 Lan. 21.20.

b 2 Lan. 22.1-6.

c 9.29.

d 2 Lan. 22.2.

e Gen. 19.14.

f 8.15.

g 1 Kho. 22.3.

h 9.15.

i Josh. 17.16.

j 9.16.