NdebeleTeam » 2 Kings » 5

UElisha usilisa uNamani

5Njalo uNamani induna yebutho lenkosi yeSiriya wayengumuntu omkhulu phambi kwenkosi yakhe, lohloniphekayo, ngoba ngaye uJehova wayenikile iSiriya ukukhululwa. Njalo lindoda yayiliqhawe elilamandla, kodwa yayingumlepheroa. 2 Njalo amaSiriya ayephumile ngamaviyo athumba intombazana elizweni lakoIsrayelib, eyayisima phambi komkaNamani. 3 Yasisithi enkosikazini yayo: Sengathi inkosi yami ingaba phambi komprofethi oseSamariya; khona ubezayiphilisa kubulephero bayo. 4 Wasengena watshela inkosi yakhe esithi: Intombazana evela elizweni lakoIsrayeli itsho ukuthi lokuthi. 5 Inkosi yeSiriya yasisithi: Suka, uhambe, ngizathumela incwadi enkosini yakoIsrayeli. Wasehamba wathatha esandleni sakhe amathalenta* esiliva alitshumi lenhlamvu zegolidec ezizinkulungwane eziyisithupha lezigqoko zokuntshintsha ezilitshumid. 6 Waseletha incwadi enkosini yakoIsrayeli isithi: Khathesi-ke, lapho le incwadi isifikile kuwe, khangela, ngithume kuwe uNamani inceku yami ukuze umphilise kubulephero bakhee. 7 Kwasekusithi inkosi yakoIsrayeli isiyibalile leyoncwadif yadabula izigqoko zayog yathi: NginguNkulunkulu yini ukuthi ngibulale loba ngiphilise, ukuthi lo athumele kimi ukuthi ngiphilise umuntu kubulephero bakheh? Ngakho-ke, ake linanzelele libone ukuthi udinga ithuba lokumelana lamii.

8 Kwasekusithi lapho uElisha umuntu kaNkulunkulu esizwa ukuthi inkosi yakoIsrayeli idabule izigqoko zayo, wathumela enkosini esithi: Udabuleleni izigqoko zakho? Akeze kimi ukuze azi ukuthi kukhona umprofethi koIsrayelij. 9 Ngakho uNamani weza lamabhiza akhe lenqola yakhe, wema emnyango wendlu kaElisha. 10 UElisha wasethuma isithunywa kuye esithi: Hamba uyegeza kasikhombisa eJordani, inyama yakho izabuyela kuwe, uhlambulukek. 11 Kodwa uNamani wathukuthela, wahamba, wathi: Khangela, bengisithi uzaphuma sibili eze kimi, eme, abize ibizo leNkosi uNkulunkulu wakhe, ahambahambise isandla sakhe phezu kwendawo, aphilise umlephero. 12 IAbana leFaripari imifula yeDamasekol kayingcono yini kulawo wonke amanzi akoIsrayeli? Bengingegeze kiyo ngihlambuluke yini? Wasetshibilika wahamba ngolaka oluvuthayo. 13 Kodwa inceku zakhe zasondela zakhuluma laye zathi: Baba, aluba umprofethi ubekhulume lawe ulutho olukhulu, ubungayikulwenza yini? Pho, kakhulu kangakanani uba ethe kuwe: Geza uhlambulukem? 14 Wasesehla, wazigxamuza eJordani kasikhombisa njengokwelizwi lomuntu kaNkulunkulu, lenyama yakhe yabuyela yafanana lenyama yomntwana omncinyanen, wahlambuluka-keo.

15 Wasebuyela kumuntu kaNkulunkulu, yena lalo lonke ixuku lakhe, wafika wema phambi kwakhe, wathi: Khangela sengisazi ukuthi kakulaNkulunkulu emhlabeni wonke, ngaphandle kwakoIsrayelip; khathesi-ke ake wemukele isipho1 encekwini yakhoq. 16 Kodwa wathi: Kuphila kukaJehova engimi phambi kwakher, kangiyikuthatha luthos. Wasemncenga ukuthi athathe, kodwa wala. 17 UNamani wasesithi: Uba kungenjalo, akunikwe inceku yakho umthwalo wembongolo ezimbili wenhlabathi. Ngoba inceku yakho kayisayikwenza umnikelo wokutshiswa lomhlatshelo kwabanye onkulunkulu, kodwa eNkosini. 18 Kulinto iNkosi kayithethelele inceku yakho: Nxa inkosi yami ingena endlini kaRimoni ukukhonza laphot, yeyame esandleni sami, lami ngikhonze endlini kaRimoni, lapho ngikhonza endlini kaRimoni, iNkosi ake ithethelele inceku yakho kulintou. 19 Wasesithi kuye: Hamba ngokuthulav. Wasesuka kuye ummango omfitshane.

20 Kodwa uGehazi inceku kaElisha umuntu kaNkulunkuluw wathi: Khangela, inkosi yami imyekele uNamani umSiriya lo ngokungemukeli esandleni sakhe lokho akulethileyo. Kuphila kukaJehovax, ngizagijima ngimlandele, ngithathe kuye okuthile. 21 UGehazi wasegijima wamlandela uNamani. Kwathi uNamani ebona ogijimayo emva kwakhe, wehla enqoleni ukuze amhlangabezey, wathi: Kulungile yini? 22 Wasesithi: Kulungile. Inkosi yami ingithumile, isithi: Khangela, ngitsho khathesi kufikile kimi amajaha amabili evela entabeni yakoEfrayimiz awamadodana abaprofethia; ake uwanike ithalenta lesiliva lezigqoko ezimbili zokuntshintsha. 23 UNamani wasesithi: Vuma, uthathe amathalenta amabilib. Wasemcindezela, wabophela amathalenta amabilic emigodleni emibili, lezembatho zokuntshintsha ezimbili, wakunika ababili benceku zakhe, bakuthwala phambi kwakhed. 24 Esefike oqaqeni, wakuthatha esandleni sazo, wakubeka endlini; waseyekela amadoda ahamba, asesuka. 25 Yena wasengena wema phambi kwenkosi yakhe; uElisha wasesithi kuye: Uvela ngaphi, Gehazi? Wasesithi: Inceku yakho ibingayanga le lale. 26 Wasesithi kuye: Inhliziyo yami ayihambanga yini lapho lowomuntu etshibilika enqoleni yakhe ukukuhlangabeza? Kuyisikhathi sokwemukela imali yini, lokwemukela izigqoko, lezivande zemihlwathi, lezivini, lezimvu, lezinkabi, lezinceku, lezincekukazi? 27 Ngakho ubulephero bukaNamani buzanamathela kuwe lenzalweni yakho kuze kube nininini. Wasephuma ebukhoneni bakhe engumlephero emhlophe njengeliqhwa elikhithikileyoe.

a 4.13.

b 6.23.

c 1 Sam. 9.7.

d 5.22,23. Hlu. 14.12.

e 1 Kho. 20.7.

f 1 Kho. 20.7.

g Gen. 44.13.

h Gen. 30.2. Dute. 32.39.

i 1 Kho. 20.7.

j 1 Kho. 20.7.

k 2.21. Joha. 9.7.

l 1 Kho. 11.24.

m 6.21. 8.9. Hlu. 17.10.

n 5.10. Jobe 33.25.

o Luka 4.27.

p Dan. 2.47. 3.29. 6.26,27.

1 isipho: Heb. isibusiso.

q Gen. 33.11.

r 1 Kho. 17.1.

s Gen. 14.23.

t 1 Kho. 15.18. Zek. 12.11.

u 7.2,17.

v 1 Sam. 1.17.

w 4.12.

x Ruthe 3.13.

y Gen. 24.64.

z Josh. 24.33.

a 2.3.

b 6.3.

c Dute. 14.25.

d Isa. 3.22.

e 15.5. Eks. 4.6.