NdebeleTeam » 2 Kings » 4

Amafutha omfelokazi

4Kwasekukhala kuElisha umfazi othile wabafazi bamadodana abaprofethia esithi: Inceku yakho umkami sewafa; lawe uyazi ukuthi inceku yakho yayiyesaba iNkosi; sekufikile umkweledisi ukuzithathela abantwana bami ababili babe yizigqilib. 2 UElisha wasesithi kuye: Ngingakwenzelani? Ngitshela, ulani endlini? Wasesithi: Incekukazi yakho kayilalutho endlini, ngaphandle kwesiphiso samafutha. 3 Wasesithi: Hamba uyezebolekela izitsha ezivela phandle, kubomakhelwane bakho bonke, izitsha ezingelalutho, zingabi nlutshwanac. 4 Nxa usungenile uzivalele wena lamadodana akho umnyango, uthele kulezizitsha zonke; lokugcweleyo ukubeke eceleni. 5 Wasesuka-ke kuye wazivalela yena lamadodana akhe umnyango; bazisondeza kuye, wathulula. 6 Kwasekusithi izitsha sezigcwele wathi endodaneni yakhe: Ngilethela njalo isitsha. Yasisithi kuye: Kakuselasitsha. Amafutha asesima. 7 Wasesiza wamazisa umuntu kaNkulunkulu; wasesithi: Hamba uyethengisa amafutha, uhlawule isikwelede sakho; wena-ke lamadodana akho liphile ngaseleyod.

UElisha lowesifazana weShunemi

8 Kwasekusithi ngolunye usuku uElisha wedlulela eShunemie lapho okwakulowesifazana oyisikhuluf owamcindezela ukuthi adle isinkwa. Kwakusithi-ke lanini esedlula, aphambukele khona ukuthi adle isinkwa. 9 Wasesithi kumkakhe: Khangela-ke, ngiyazi ukuthi lo ungumuntu ongcwele kaNkulunkulu, owedlula kithi njalonjalog. 10 Ake senze ikamelo elincinyane eliphezulu emdulinih, simfakele lapho umbheda letafula lesihlalo lesiqobane sesibane; kuzakuthi-ke lapho efika kithi aphambukele khona.

11 Kwasekusithi ngolunye usuku wafika khona, waphambukela ekamelweni eliphezulu, walala khonai. 12 Wasesithi kuGehazi inceku yakhej: Biza lo umShunamikazik. Esembizile, wema phambi kwakhe. 13 Wasesithi kuyo: Tshono kuye-ke uthi: Khangela, usinakekele ngakho konke lokhukunakal; kuyini ongakwenzelwa? Kukhona ongakukhulunyelwa enkosini kumbe enduneni yebutho yinim? Wasesithi: Ngihlala phakathi kwabantu bakithi. 14 Wasesithi: Kuyini-ke angakwenzelwa? UGehazi wasesithi: Qiniso, kalamntwana, lomkakhe usemdala. 15 Wasesithi: Mbize. Esembizile, wema emnyango. 16 Wasesithi: Ngalesisikhathi esimisiweyo njengokwesikhathi sempilon uzagona umntwanao. Kodwa wathi: Hatshi, nkosi yami, muntu kaNkulunkulup, ungayiqambeli amanga incekukazi yakhoq. 17 Owesifazana wasekhulelwa, wabeletha umntwana ngalesosikhathi esimisiweyo njengokwesikhathi sempilo uElisha ayesitshilo kuye.

18 Esekhulile umntwana, kwathi ngosuku oluthile waphuma waya kuyise kubavuni. 19 Wasesithi kuyise: Ikhanda lami! Ikhanda lami! Wasesithi encekwini: Mthwale umuse kuninar. 20 Isimthwele yamusa kunina, wahlala emadolweni akhe kwaze kwaba semini, wasesifa. 21 Wasesenyuka, wamlalisa embhedenis womuntu kaNkulunkulut, wamvalela, waphumau. 22 Wasememeza umkakhe wathi: Ake uthume kimi enye yezinceku lomunye wabobabhemi, ukuze ngigijime ngiye emuntwini kaNkulunkulu, ngibuye futhiv. 23 Wasesithi. Uyelani kuye lamuhla? Kakusikuthwasa kwenyanga njalo kakusisabathaw. Owesifazana wasesithi: Kulungile. 24 Esembophelele isihlalo ubabhemi, wathi encekwini yakhe: Tshaya uhambe, ungangibambeleli ekuhambeni, ngaphandle ngikutshele. 25 Wahamba-ke, weza emuntwini kaNkulunkulu entabeni iKharmelix. Kwasekusithi umuntu kaNkulunkulu embona esizay, wathi kuGehazi inceku yakhe: Khangela, nanguyana umShunamikaziz. 26 Khathesi akugijime umhlangabeze, uthi kuye: Kulungile yini kuwe? Kulungile yini ngomkakho? Kulungile yini ngomntwana? Wasesithi: Kulungile. 27 Esefikile entabenia kumuntu kaNkulunkulu wabamba inyawo zakhe. Kodwa uGehazi wasondela ukumsunduza asukeb. Kodwa umuntu kaNkulunkulu wathi: Myekele, ngoba umphefumulo wakhe umunyu kuye, leNkosi ingifihlele lokhu, kayingitshelanga. 28 Wasesithi: Ngangicelile indodana enkosini yami yini? Kangitshongo yini ukuthi: Ungangikhohlisic? 29 UElisha wasesithi kuGehazi: Bopha ukhalo lwakho, uthathe udondolo lwami esandleni sakho, uhambed. Uba uhlangana lomuntu ungambingeleli, njalo uba umuntu ekubingelela ungamphendulie; ubeke udondolo lwami ebusweni bomntwanaf. 30 Unina womntwana wasesithi: Kuphila kukaJehova lokuphila komphefumulo wakho, kangiyikukutshiyag. Wasesukuma wamlandela.

31 UGehazi wedlulela phambi kwabo, walubeka udondolo ebusweni bomntwana, kodwa kakubanga khona ilizwi njalo kwakungelakunaka. Wasebuyela ukumhlangabeza, wamtshela esithi: Umntwana kavukangah. 32 UElisha esengenile endlini, khangela, umntwana wayefile, elaliswe embhedeni wakhe. 33 Wasengena, wavala umnyango emva kwabo bobabilii, wakhuleka eNkosinij. 34 Wenyuka walala phezu komntwana, wabeka umlomo wakhe phezu komlomo wakhe lamehlo akhe phezu kwamehlo akhe lezandla zakhe phezu kwezandla zakhe, wacambalala phezu kwakhe; inyama yomntwana yasikhudumalak. 35 Wasebuyela, wahambahamba endlini waya kanye ngapha lakanye le, wasesenyuka wacambalala phezu kwakhe; umntwana wasethimula kwaze kwaba kasikhombisa, umntwana wasevula amehlo akhel. 36 Wasebiza uGehazi wathi: Mbize lo umShunamikazim. Wasembiza. Esefikile kuye, wathi kuye: Thatha umntanakho. 37 Wasengena, wawela ezinyaweni zakhe, wakhothamela emhlabathini, waphakamisa umntanakhe, waphuman.

Izimangaliso zikaElisha

38 UElisha wasebuyela eGiligalio, njalo kwakukhona indlala elizwenip, amadodana abaprofethiq ayehlezi-ke phambi kwakher, wathi encekwini yakhe: Beka imbiza enkulu eziko, uphekele abaprofethi ukudla okuphekiweyos. 39 Omunye wasephuma waya egangeni ukukha imibhida, wathola intandela yeganga, wakha amajodwana ayo eganga, isembatho sakhe sagcwala, weza wawaqobelela embizeni yokudla okuphekiweyo, ngoba ayengawazi. 40 Basebethululela abantu ukuze badle; kwasekusithi besadla okokudla okuphekiweyo bona bamemeza bathi: Ukufa embizeni, muntu kaNkulunkulu! Njalo babengelakukudla. 41 Wasesithi: Lethani-ke impuphu. Waseyithela embizeni wathi: Thululela abantu, ukuze badle. Kwakungaselalutho oluyingozi embizenit.

42 Kwasekufika umuntu evela eBhali-Shalishau, walethela umuntu kaNkulunkulu ukudla kwezithelo zokuqala, izinkwa zebhali* ezingamatshumi amabiliv, lezikhwebu zamabele amatsha emgodleni wakhew. Wasesithi: Banike abantu ukuze badlex. 43 Kodwa inceku yakhe yathi: Ini, ngibeke lokhu phambi kwabantu abalikhuluy? Wasesithi: Banike abantu ukuze badle, ngoba itsho njalo iNkosi: Bazakudla, batshiyez. 44 Yasikubeka phambi kwabo, badla, batshiya, njengokwelizwi leNkosia.

a 2.3.

b 1 Sam. 22.2. Levi 25.39-41. Neh. 5.5. Mat. 18.25.

c 6.5. Eks. 3.22. 11.2. 12.35.

d Hlu. 13.6. 1 Kho. 17.16.

e Josh. 19.18.

f 1 Sam. 25.2. 2 Sam. 19.32.

g Hlu. 13.6. 1 Kho. 17.16.

h Hlu. 3.20.

i Hlu. 3.20.

j 14,25. 5.20. 8.4,5.

k Josh. 19.18.

l 1 Sam. 16.4.

m 5.1. 2 Sam. 19.13.

n Gen. 18.14.

o Gen. 29.13. 33.4. 48.10.

p Hlu. 13.6. 1 Kho. 17.16.

q 4.28.

r Hlab. 121.6.

s 4.10,32.

t Hlu. 13.6. 1 Kho. 17.16.

u 4.4,5,33.

v Hlu. 13.6. 1 Kho. 17.16.

w Nani 28.11.

x 2.25. Josh. 19.26.

y 2.7.

z Josh. 19.18.

a 4.25.

b Mat. 28.9.

c 4.16.

d 1 Kho. 18.46.

e Luka 10.4. 1 Sam. 13.10.

f 2.21. Seb. 19.12.

g 2.2. 1 Sam. 1.26. 20.3.

h Joha. 11.11.

i 4.4. Mat. 6.6. 9.25. Mark. 5.37,40. Luka 8.51,54.

j 1 Kho. 17.20,21.

k 1 Kho. 18.42. 1 Kho. 17.21. Seb. 20.10.

l 1 Kho. 18.42. 1 Kho. 17.21. Seb. 20.10.

m 4.4. Mat. 6.6. 9.25. Mark. 5.37,40. Luka 8.51,54.

n 8.1,5. 1 Kho. 17.23. Heb. 11.35.

o 2.1.

p 8.1.

q 4.1. 2.3.

r 2.3,5. Dute. 33.3. Luka 10.39. Seb. 22.3.

s Hez. 24.3.

t 2.21.

u 1 Sam. 9.4.

v 1 Sam. 9.7.

w Levi 2.14.

x Mat. 14.16-21. 15.32-38. Mark. 6.37-44. 8.4-9. Luka 9.13-17. Joha. 6.5-13.

y 6.15.

z Ruthe 2.14.

a Ruthe 2.14.