NdebeleTeam » 2 Kings » 2

UElija wenyukela ezulwini

2Kwasekusithi iNkosi isizamenyusela uElija emazulwini ngesivunguzanea, uElija wahamba loElishab bevela eGiligalic. 2 UElija wasesithi kuElisha: Akuhlale laphad, ngoba iNkosi ingithumile eBhethelie. Kodwa uElisha wathi: Kuphila kukaJehova lokuphila komphefumulo wakho, kangiyikukutshiyaf. Basebesehlela eBhetheli. 3 Lamadodana abaprofethi ayeseBhetheli aphuma eza kuElishag, athi kuye: Uyazi yini ukuthi iNkosi izayisusa inkosi yakho lamuhla ekhanda lakhoh? Wasesithi: Yebo, mina ngiyazi; thulani. 4 UElija wasesithi kuye: Elisha, akuhlale lapha, ngoba iNkosi ingithumile eJerikoi. Kodwa wathi: Kuphila kukaJehova lokuphila komphefumulo wakho, kangiyikukutshiyaj. Basebefika eJeriko. 5 Amadodana abaprofethi aseJeriko asesondela kuElisha, athi kuye: Uyazi yini ukuthi lamuhla iNkosi izasusa inkosi yakho ekhanda lakhok? Wasesithi: Yebo, mina ngiyazi; thulani. 6 UElija wasesithi kuye: Akuhlale lapha, ngoba iNkosi ingithumile eJordani. Kodwa wathi: Kuphila kukaJehova lokuphila komphefumulo wakho, kangiyikukutshiyal. Basebehamba bobabili. 7 Amadoda angamatshumi amahlanu awamadodana abaprofethi asesiyakuma khatshana maqondana labo; bona bobabili basebesima eJordani. 8 UElija wasethatha isembatho sakhe, wasigoqa, watshaya amanzim, asedabuka ngapha langapha; bobabili basebechapha emhlabathini owomileyon.

9 Kwasekusithi sebechaphile uElija wathi kuElisha: Cela engizakwenzela khona ngingakasuswa kuwe. UElisha wathi: Ake kuthi isabelo esiphindwe kabili somoya wakho sibe phezu kwamio. 10 Wasesithi: Ucele ulutho olulukhuni; uba ungibona lapha ngisuswa kuwe, kuzakuba njalo kuwe; kodwa uba kungenjalo, kakuyikuba njalo. 11 Kwasekusithi besahamba, behamba bekhuluma, khangela-ke, kwaba lenqola yomlilo lamabhiza omlilop, kwabehlukanisa bobabili1. UElija wasesenyukela emazulwini ngesivunguzane.

12 UElisha wasekubona wamemeza wathi: Baba wami! Baba wami! Inqola yakoIsrayeli labamabhiza ayoq! Njalo kazabe esambona. Wasebamba izigqoko zakhe, wazidabula zaba yiziqa ezimbilir. 13 Wasedobha isembatho sikaElija esawa kuye, wabuyela, wema ekhunjini lweJordani. 14 Wasethatha isembatho sikaElija esawa kuye, watshaya amanzi esithi: Ingaphi iNkosi, uNkulunkulu kaElija? Yena-ke esewatshayile amanzi, ehlukana ngapha langapha; uElisha wasechaphas. 15 Kwathi amadodana abaprofethi ayeseJeriko maqondana laye embona athi: Umoya kaElija uhlezi phezu kukaElisha. Asesiza ukumhlangabeza, akhothamela emhlabathini phambi kwakhet.

UElisha ungumprofethi

16 Asesithi kuye: Khangela khathesi, kulamadoda aqinileyo angamatshumi amahlanu kanye lenceku zakho; akuwayekele ahambe adinge inkosi yakho; mhlawumbe uMoya weNkosi uyenyusile wayiphosela kwenye yezintaba, loba kwesinye sezihotsha. Wasesithi: Lingathumiu. 17 Sebemphikelele waze waba lenhloni, wathi: Thumani. Basebethuma amadoda angamatshumi amahlanu; adinga insuku ezintathu, kodwa awamtholangav. 18 Asebuyela kuye ehlezi eJeriko, wathi kuwo: Kangitshongo yini kini ukuthi: Lingahambi?

19 Amadoda omuzi asesithi kuElisha: Ake ukhangele, indawo yalumuzi inhle njengoba inkosi yami ibona; kodwa amanzi mabi, lomhlabathi kawuvundanga. 20 Wasesithi: Ngilethelani umganu omutsha, lifake itshwayi kuwo. Basebewuletha kuye. 21 Wasephuma waya emthonjeni wamanzi, waphosela itshwayi kuwow, wathi: Itsho njalo iNkosi: Ngiwelaphile amanzi la; kakusayikuba khona ukufa lokungatheli okuvela laphox. 22 Amanzi aseselatshwa kuze kube lamuhla, njengelizwi likaElisha alikhulumayo.

23 Wasesenyuka esuka lapho waya eBhetheli; kwathi esenyuka endleleni kwaphumay abantwanyana emzini, bamklolodela bathi kuye: Yenyuka, mpabanga ndini! Yenyuka, mpabanga ndini! 24 Wasenyemukula, wababona wabaqalekisa ngebizo leNkosi. Kwaphuma amabhere amabili amasikazi ehlathini, adabula abafana abangamatshumi amane lambili kubo. 25 Wasesuka lapho, waya entabeni iKharmeli, esuka lapho wabuyela eSamariya.

a 1.11. Gen. 5.24.

b 1 Kho. 19.21.

c 4.38. Josh. 5.9.

d 1.4,6. Ruthe 1.15,16.

e Josh. 16.2.

f 1.4,6. 1 Sam. 20.3.

g 2.5,7,15. 4.1,38. 5.22. 6.1. 9.1. 9.4. 1 Sam. 10.10. 19.20. 1 Kho. 18.4.20.35.

h 4.38.

i 1 Kho. 16.34.

j 2.4,6. 1 Sam. 20.3.

k 4.38.

l 2.4,6. 1 Sam. 20.3.

m 1 Kho. 19.19.

n 2.14. Eks. 14.21.

o Dute. 21.17.

p 6.17. Hlab. 68.17. 104.4.

1 kwabehlukanisa: Heb. kwenza ukwehlukana phakathi kwabo.

q 13.14.

r 1 Kho. 11.30.

s 2.8.

t 2.7.

u 1 Kho. 18.12.

v 8.11. Hlu. 3.25.

w 2.8,14. 4.29,41. 5.10. 6.6. Eks. 15.25. Mark. 7.33. 8.23. Joha. 9.6. Eks. 7.19.

x 2.19.

y 1 Kho. 3.7. Gen. 44.20. 1 Sam. 20.35.