NdebeleTeam » 2 Kings » 1

Ukufa kukaAhaziya

1 UMowabi wasevukelaa uIsrayeli emva kokufa kukaAhabib. 2 UAhaziya wasesiwa eminxibeni yewindi ekamelweni lakhe eliphezulu eliseSamariya, wagulac. Wathuma izithunywa, wathi kuzo: Hambani liyebuza kuBhali-Zebhubid unkulunkulu weEkhironie ukuthi ngizasila yini emkhuhlaneni lof. 3 Kodwa ingilosi yeNkosi yathi kuElija umTishibig: Sukuma, wenyuke ukuhlangabeza izithunywa zenkosi yeSamariya, uthi kizo: Kungenxa yokuthi kakulaNkulunkulu yini koIsrayeli ukuthi lihambe liyebuza kuBhali-Zebhubih unkulunkulu weEkhironii? 4 Ngakho-ke itsho njalo iNkosi: Umbheda owenyukele kuwo kawuyikwehla kuwo, ngoba uzakufa lokufa. UElija wasehamba.

5 Lapho izithunywa sezibuyele kuyo, wathi kuzo: Kungani selibuyile? 6 Zasezisithi kuyo: Umuntu wenyukile ukusihlangabeza, wathi kithi: Hambani libuyele enkosini elithumileyo, lithi kuyo: Itsho njalo iNkosi: Kungenxa yokuthi kakulaNkulunkulu koIsrayeli yini ukuthi uthumele ukubuza kuBhali-Zebhubij unkulunkulu weEkhironik? Ngakho umbheda owenyukele kuwo kawuyikwehla kuwo, ngoba sibili uzakufa. 7 Yasisithi kuzo: Besinjani isimo salowomuntu owenyukele ukulihlangabeza, wakhuluma kini lamazwi? 8 Basebesithi kuyo: Ubeyindoda eloboya, ebophe ngozwezwe lwesikhumba ekhalweni lwayol. Yasisithi: NguElija umTishibim.

9 Inkosi yasithuma kuye induna yabangamatshumi amahlanu labangamatshumi amahlanu bayo. Yasisenyukela kuye; khangela-ke, wayehlezi engqongeni yentaba; yathi kuye: Muntu kaNkulunkulu, inkosi ithe: Yehlan. 10 UElija wasephendula wathi enduneni yabangamatshumi amahlanu: Uba-ke ngingumuntu kaNkulunkulu, kakwehle umlilo ovela emazulwini uqothule wena labangamatshumi amahlanu bakho. Wasusehla umlilo uvela emazulwini, wayiqothula yona labangamatshumi amahlanu bayoo.

11 Yasibuya ithuma kuye enye induna yabangamatshumi amahlanu labangamatshumi amahlanu bayo. Yasiphendula yathi kuye: Muntu kaNkulunkulu, itsho njalo inkosi: Yehla masinyane. 12 UElija wasephendula wathi kubo: Uba ngingumuntu kaNkulunkulu, kakwehle umlilo ovela emazulwini uqothule wena labangamatshumi amahlanu bakho. Wasusehla umlilo kaNkulunkulu uvela emazulwini, wayiqothula yona labangamatshumi amahlanu bayop.

13 Yasithuma futhi induna yabangamatshumi amahlanu besithathu labangamatshumi amahlanu bayo. Leyonduna yesithathu yabangamatshumi amahlanu yasisenyuka yeza yawa ngamadolo ayo phambi kukaElija, yamncenga yathi kuye: Muntu kaNkulunkulu, ake ibe ligugu impilo yami lempilo yalezi inceku zakho ezingamatshumi amahlanu emehlweni akhoq. 14 Khangela, wehla umlilo uvela emazulwini, waqothula induna ezimbili zabangamatshumi amahlanu zokuqala labangamatshumi amahlanu azo; ngakho-ke kayibe ligugu impilo yami emehlweni akho. 15 Ingilosi yeNkosi yasisithi kuElija: Yehla laye, ungamesabi. Wasesukuma, wehla laye waya enkosini; 16 wathi kuyo: Itsho njalo iNkosi: Ngenxa yokuthi uthume izithunywa ukuyabuza kuBhali-Zebhubir, unkulunkulu weEkhironis, kungenxa yokuthi kakulaNkulunkulu koIsrayeli yini, ukubuza ilizwi lakhe? Ngakho-ke umbheda owenyukele kuwo kawuyikwehla kuwo, ngoba uzakufa lokufa.

17 Wasesifa njengokwelizwi leNkosi uElija ayelikhulumile. UJehoramu wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe, ngomnyaka wesibili kaJoramu indodana kaJehoshafathi inkosi yakoJuda, ngoba wayengelandodana.

18 Ezinye-ke zezindaba zikaAhaziya, azenzayo, kazibhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeli?

a 2 Sam. 8.2.

b 3.5.

c Hlu. 3.20.

d 1.3,6,16. Mat. 10.25. 12.24,27. Mark. 3.22. Luka 11.15,18,19.

e Josh. 15.11.

f 8.8.

g 1 Kho. 21.17.

h 1.3,6,16. Mat. 10.25. 12.24,27. Mark. 3.22. Luka 11.15,18,19.

i Josh. 15.11.

j 1.3,6,16. Mat. 10.25. 12.24,27. Mark. 3.22. Luka 11.15,18,19.

k Josh. 15.11.

l Gen. 37.19. Gen. 25.25. 27.11. Isa. 20.2. Zek. 13.4. Mat. 3.4. Mark. 1.6.

m 1 Kho. 21.17.

n Hlu. 13.6.

o Luka 9.54.

p Jobe 1.16.

q 1.14. 1 Sam. 26.21. Hlab. 72.14. 1 Sam. 18.30.

r 1.3,6,16. Mat. 10.25. 12.24,27. Mark. 3.22. Luka 11.15,18,19.

s Josh. 15.11.