NdebeleTeam » 1 Kings » 22

UMikhaya ukhuluma ngokunqotshwa kukaAhabi loJehoshafathi

22Bahlala-ke iminyaka emithathu kungekho impi phakathi kweSiriya loIsrayeli. 2 Kwasekusithi ngomnyaka wesithathua uJehoshafathi inkosi yakoJudab wehlela enkosini yakoIsrayelic. 3 Inkosi yakoIsrayeli yasisithi encekwini zayo: Liyazi yini ukuthi iRamothi-Gileyadi ingeyethud? Kodwa sithule, singayithathi esandleni senkosi yeSiriya. 4 Yasisithi kuJehoshafathi: Uzahamba lami empini eRamothi-Gileyadi yini? UJehoshafathi wasesithi enkosini yakoIsrayeli: Nginjengawe, njengabantu bami banjalo abantu bakho, njengamabhiza ami anjalo amabhiza akhoe. 5 UJehoshafathi wasesithi enkosini yakoIsrayeli: Akubuze lamuhla ilizwi leNkosi. 6 Inkosi yakoIsrayeli yasibuthanisa abaprofethi abangaba ngamadoda angamakhulu amane, yathi kubo: Ngihambe yini ukuyamelana leRamothi-Gileyadi empini kumbe ngiyekele? Basebesithi: Yenyuka, ngoba iNkosi izayinikela esandleni senkosif. 7 UJehoshafathi wasesithi: Kakusekho yini lapha umprofethi weNkosi esingambuzag? 8 Inkosi yakoIsrayeli yasisithi kuJehoshafathi: Kusekhona indoda eyodwa, uMikhaya indodana kaImla, esingabuza ngaye eNkosini, kodwa mina ngiyamzonda, ngoba kaprofethi okuhle ngami, kodwa okubi. UJehoshafathi wasesithi: Inkosi ingatsho njalo. 9 Inkosi yakoIsrayeli yasibiza induna yathi: Landa masinyane uMikhaya indodana kaImla. 10 Inkosi yakoIsrayeli loJehoshafathi inkosi yakoJuda babehlezi, ngulowo lalowo esihlalweni sakhe sobukhosi, begqoke izembatho zabo, besebaleni lokubhulela ekungeneni kwesango leSamariyah, njalo bonke abaprofethi babeprofetha phambi kwabo. 11 UZedekhiya indodana kaKhenahana wasezenzela izimpondo zensimbii, wathi: Itsho njalo iNkosi: Ngalezi uzahlaba amaSiriya uze uwaqedej. 12 Labo bonke abaprofethi baprofetha njalo, besithi: Yenyukela eRamothi-Gileyadi, uphumelele; ngoba uJehova uzayinikela esandleni senkosi.

13 Isithunywa esasiyebiza uMikhaya sakhuluma laye sathi: Khangela-ke, amazwi abaprofethi ngamlomo munye mahle enkosini; ake ilizwi lakho lifanane lelizwi lomunye wabo, ukhulume okuhle. 14 Kodwa uMikhaya wathi: Kuphila kukaJehovak, lokho iNkosi ekutshoyo kimi lokho ngizakukhulumal.

15 Esefikile enkosini, inkosi yathi kuye: Mikhaya, siye eRamothi-Gileyadi empini kumbe siyekele? Wasesithi kuyo: Yenyuka, uphumelele; ngoba uJehova uzayinikela esandleni senkosi. 16 Inkosi yasisithi kuye: Ngizakufungisa kuze kube kangaki ukuthi ungangitsheli lutho ngaphandle kweqiniso ebizweni leNkosi? 17 Wasesithi: Ngabona uIsrayeli wonke ehlakazekile phezu kwezintaba njengezimvu ezingelamelusi; uJehova wathi: Laba kabalankosi, kababuyele, ngulowo lalowo endlini yakhe ngokuthulam. 18 Inkosi yakoIsrayeli yasisithi kuJehoshafathi: Kangikutshelanga yini ukuthi kayikuprofetha okuhle ngami kodwa okubin? 19 Wasesithi: Ngakho zwana ilizwi leNkosi: Ngibone iNkosi ihlezi esihlalweni sayo sobukhosio, lamabutho wonke amazulu emi phansi kwayo ngakwesokunene sayo langakwesokhohlo sayop. 20 INkosi yasisithi: Ngubani ozahuga uAhabi ukuthi enyuke ayewela eRamothi-Gileyadi? Omunye-ke watsho njalo, lomunye watsho njalo. 21 Kwasekuphuma umoya, wema phambi kweNkosi wathi: Mina ngizamhuga. 22 INkosi yasisithi kuye: Ngani? Wasesithi: Ngizaphuma ngibe ngumoya wamanga emlonyeni wabo bonke abaprofethi bakheq. Yasisithi: Uzamhuga, njalo uzaphumelela; phuma wenze njalo. 23 Ngakho-ke, khangela, iNkosi ifake umoya wamanga emlonyeni walababaprofethi bakho bonke, njalo iNkosi ikhulume okubi ngawe. 24 UZedekhiya indodana kaKhenahana wasesondela, watshaya uMikhaya esihlathinir, wathi: UMoya weNkosi wedlula ngani esuka kimi ukuyakhuluma lawe? 25 UMikhaya wasesithi: Khangela, uzakubona mhlalokho lapho uzangena ekamelweni elingaphakathi ukuyacatsha. 26 Inkosi yakoIsrayeli yasisithi: Thatha uMikhaya, mbuyisele kuAmoni umbusi womuzi lakuJowashi indodana yenkosi, 27 uthi: Itsho njalo inkosi: Fakani lo entolongweni, limdlise isinkwa sohlupho lamanzi ohluphos ngize ngibuye ngokuthula. 28 UMikhaya wasesithi: Uba uphenduka isibili ngokuthulat, iNkosi kayikhulumanga ngami. Wasesithi: Zwanini, bantu, lina lonkeu.

29 Inkosi yakoIsrayeli loJehoshafathi inkosi yakoJuda basebesenyukela eRamothi-Gileyadi. 30 Inkosi yakoIsrayeli yasisithi kuJehoshafathi: Ngizazifihla isimo, ngingene empini, kodwa wena gqoka izembatho zakhov. Inkosi yakoIsrayeli yasizifihla isimo, yangena empiniw. 31 Inkosi yeSiriya yayilaye induna zezinqola ezingamatshumi amathathu lambili ayelazox, esithi: Lingalwi lomncinyane loba lomkhulu, kodwa lenkosi yakoIsrayeli kuphelay. 32 Kwasekusithi induna zezinqola zibona uJehoshafathi zona zathi: Isibili yiyo inkosi yakoIsrayeli. Zaseziphambuka ukulwa zimelene layoz; uJehoshafathi waseklabalalaa. 33 Kwasekusithi induna zezinqola zibona ukuthi kwakungeyisiyo inkosi yakoIsrayeli, zaphenduka ekuyilandeleni. 34 Umuntu othile wasedonsa idandili lakhe engananzeleli, wahlaba inkosi yakoIsrayeli phakathi kwenhlangano lebhatshi lensimbi; yasisithi kumtshayeli wenqola yayo: Phendula isandla sakho, ungikhuphe phakathi kwebutho, ngoba ngilimele kakhulu. 35 Impi yasikhula mhlalokho; njalo inkosi yayisekelwe enqoleni yayo iqondene lamaSiriya, yafa ntambama; igazi lenxeba lagelezela ngaphansi kwenqola. 36 Ekutshoneni kwelanga kwadabula isimemezelo ebuthweni sisithi: Wonke kaye emzini wakibo, laye wonke elizweni lakibo.

37 Ngakho inkosi yafa, yalethwa eSamariya; basebeyingcwaba inkosi eSamariya. 38 Omunye wasegezisa inqola echibini leSamariya, lezinja zakhotha igazi layo, lapho amawule ayegeza khona, njengokwelizwi leNkosi eyalikhulumayob.

39 Ezinye-ke zezindaba zikaAhabi, lakho konke akwenzayo, lendlu yempondo zendlovu ayakhayoc, lemizi yonke ayakhayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeli? 40 UAhabi waselala laboyise. UAhaziya indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

Ukubusa kukaJehoshafathi

41 UJehoshafathi indodana kaAsa waba-ke yinkosi phezu kukaJuda ngomnyaka wesine kaAhabi inkosi yakoIsrayeli. 42 Njalo uJehoshafathi wayeleminyaka engamatshumi amathathu lanhlanu lapho esiba yinkosi; wabusa eJerusalema iminyaka engamatshumi amabili lanhlanu. Lebizo likanina lalinguAzuba indodakazi kaShilehid. 43 Njalo wahamba ngayo yonke indlela kaAsa uyisee, kaphambukanga kuyo, ukwenza okulungileyo emehlweni eNkosi. Loba kunjalo indawo eziphakemeyo kazisuswanga; abantu babelokhu benikela imihlatshelo, betshisa impepha endaweni eziphakemeyof. 44 UJehoshafathi wasesenza ukuthula lenkosi yakoIsrayelig.

45 Ezinye-ke zezindaba zikaJehoshafathi, lobuqhawe abenzayo, lokuthi walwa njani, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoJudah? 46 Lensali yezinkotshana ezazisele ensukwini zikaAsa uyise wayikhupha elizwenii.

47 Njalo eEdoma kwakungelankosij, umbambeli wayeyinkosik. 48 UJehoshafathil wenza imikhumbi yeThashishim ukuya eOfiri ukulanda igoliden; kodwa kayiyanga, ngoba imikhumbi yephukela eEziyoni-Geberio. 49 Ngalesosikhathi uAhaziya indodana kaAhabi wathi kuJehoshafathi: Inceku zami kazihambe lenceku zakho emikhunjini. Kodwa uJehoshafathi kafunanga.

50 UJehoshafathi waselala laboyise, wangcwatshelwa kuboyise emzini kaDavida uyise. UJoramu indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhep.

Ukubusa kukaAhaziya koIsrayeli

51 UAhaziya indodana kaAhabi waba yinkosi phezu kukaIsrayeli eSamariya ngomnyaka wetshumi lesikhombisa kaJehoshafathi inkosi yakoJuda; wabusa phezu kukaIsrayeli iminyaka emibiliq. 52 Wasesenza okubi emehlweni eNkosi, wahamba ngendlela kayise, langendlela kanina, langendlela kaJerobhowamu indodana kaNebatir owenza uIsrayeli ones. 53 Wasekhonza uBhali, wakhothamela kuye, wayithukuthelisa iNkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, njengakho konke ayekwenzile uyiset.

a 2 Lan. 18.2-34.

b 15.24. 22.41.

c 20.7.

d 4.13. Josh. 21.38. 2 Kho. 8.28. 9.1,14. 2 Lan. 22.5. Dute. 4.43. Josh. 20.8. 1 Lan. 6.80.

e 2 Kho. 3.7.

f 18.19.

g 2 Kho. 3.11.

h 16.24.

i Zek. 1.18,19. Jer. 27.2. 28.10. Seb. 21.11.

j Dute. 33.17.

k 17.1.

l Nani 22.18.

m Nani 27.17.

n 22.8.

o Isa. 6.1. Hez. 1.26. 10.1. Dan. 7.9. Isam. 4.2. 20.4.

p Jobe 1.6. 2.1. Hlab. 103.20,21. Zek. 1.10. Mat. 18.10. Heb. 1.7,14. 12.22. Isam. 9.16. Dute. 33.2.

q Hlu. 9.23. Isa. 19.14. Jer. 4.10. Hez. 14.9. 2 Thes. 2.11.

r Lilo 3.30. Mika 5.1. Mat. 5.39. 26.67. Mark. 14.65. Joha. 18.22. Seb. 23.2.

s 2 Lan. 16.10.

t Hlu. 8.9.

u Nani 16.29. Dute. 18.20-22.

v 1 Sam. 28.8.

w 1 Sam. 28.8.

x 20.1,24.

y 20.33,34.

z 2 Lan. 18.31.

a 2 Lan. 18.31.

b 20.42. 21.19.

c Amos 3.15.

d 2 Lan. 20.31-33.

e 2 Lan. 17.3,6.

f 15.14.

g 2 Lan. 18.1. 19.2.

h 2 Lan. 20.34.

i 15.12. Dute. 23.17.

j 2 Sam. 8.14. 2 Kho. 3.9.

k 4.5.

l 2 Lan. 20.35-37.

m 10.22.

n 9.28.

o Nani 33.35.

p 2 Lan. 21.1.

q 22.40,49.

r 16.30,31.

s 14.16.

t 16.30,31.